27 februari 2011

Gent zet zijn tanden in tandartskosten

Gent plaatst mondhygiëne bij kinderen in de kijker. De nieuwe folder ‘Heb je het moeilijk om de tandartskosten te betalen?’ zal onder meer via de Stadswinkel worden verdeeld. Schepen Guy Reynebeau: “Erg moeilijk lijkt het niet om je tanden gezond te houden: tweemaal per dag poetsen en jaarlijks op tandcontrole gaan. Maar in realiteit blijkt dit toch niet zo eenvoudig. De situatie bij kinderen is ronduit alarmerend, terwijl de meeste behandelingen bij hen volledig terugbetaald worden. Recente gegevens van de Gentse Universiteit toonden aan dat 18% van de Gentse kleuters last heeft van cariës of tandbederf. Meer dan een kwart van de kinderen poetste zeer onregelmatig of bijna nooit”. De folder werd speciaal opgesteld voor personen die het moeilijk hebben om de tandartskosten te betalen en is onder meer te verkrijgen in de Stadswinkel (Wilsonplein 1, 9000 Gent). Stel een tandartsbezoek zeker niet uit, en laat je kind vanaf 2 jaar al wennen aan de tandarts. Wie regelmatig en goed zijn tanden poetst kan immers met een gerust hart naar de tandarts. Een gewone controle verloopt meestal zonder problemen.

Elke ochtend en avond 2 minuten je tanden poetsen is noodzakelijk. Een grondige poetsbeurt zorgt ervoor dat er geen gaatjes kunnen ontstaan. Poetsen op zich is belangrijk, het is niet noodzakelijk dure tandenborstels of tandpasta in huis te halen. Kinderen zijn extra gevoelig voor gaatjes en je beschermt hun tandjes best van bij het begin. Daarnaast leer je hen direct een goede gewoonte aan. Voor kinderen is tandpasta met minder fluoride aangewezen. Een jaarlijkse controle bij een vaste tandarts in je buurt wordt grotendeels terugbetaald door je ziekenfonds. De meeste behandelingen worden bovendien tot de leeftijd van 18 jaar volledig terugbetaald. De officieel vastgelegde tarieven kunnen opgevraagd worden bij het ziekenfonds. Wie van een verhoogde tegemoetkoming of een omnio-statuut geniet, betaalt minder remgeld en kan gemakkelijker de derdebetalersregeling aanvragen. Bespreek dit best op voorhand met je tandarts. Bij echte financiële problemen zijn er andere oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld via het OCMW.

In maart 2011 wordt dit thema door vzw Jong extra in de kijker gezet tijdens de activiteiten van de kinderwerking en de spelotheken. Bovendien wordt in verschillende wijken het grote tandenspel gespeeld. Het spel is door de wijkgezondheidscentra gemaakt voor ouders en kinderen die op een aangename manier meer willen te weten komen over de verzorging van de mond en de tandarts. Tijdens de paasvakantie komt op de speelpleinwerking van vzw Jong opnieuw de tandmobiel langs op enkele pleinen. Een tandarts van de Gentse universiteit screent hierbij het gebit van de kinderen. Check op de website http://www.vzwjong.be/ wanneer de tandmobiel op een speelplein in uw buurt passeert. Ook de Gentse tandartsen worden bij deze acties betrokken. Affiches in de wachtzalen moeten ouders eraan herinneren dat hun oogappels best al vanaf twee jaar op tandartscontrole gaan.

"Zet je tanden er in" is een samenwerkingsverband tussen de Gezondheidsdienst Stad Gent, vzw Jong, de Gentse wijkgezondheidscentra en de afdeling Maatschappelijke Tandheelkunde van Universiteit Gent. Informatie: Gezondheidsdienst, Baudelohof, 9000 Gent, tel. 09 235 37 80, e-mail gezondheidsdienst@gent.be
Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , ,

26 februari 2011

Leegstaande Gentse beluikhuisjes voor opvang daklozenDe Stad Gent en CAW Artevelde verkennen een nieuwe toekomst voor de gekraakte beluikhuisjes in de Spitaalpoortstraat. Op 1 maart verwacht de Stad Gent een uitzettingsbevel voor de krakers die er nu verblijven. Het beluik dicht bij de Dampoort bestaat uit elf kleine woningen met een gelijkvloerse verdieping en twee bouwlagen. Stad Gent wou deze huisjes eerst van de hand doen. Maar nu is er een aanbod om samen met CAW Artevelde die panden voor een sociaal doel aan te wenden. In de verdere uitbouw van het beleid ter bestrijding van de dak- en thuisloosheid zoekt CAW Artevelde immers naar geschikte locaties voor zijn werking. Oorspronkelijk mocht de eigenaar de panden slopen, maar CAW kan er nu 20 daklozen in onderbrengen. Voor de krakers is er echter geen plaats. Schepen Christophe Peeters: “Als de huisjes eenmaal gerenoveerd zijn wordt er gekeken waar de nood het hoogst is. Het zou niet juist zijn om mensen die wederrechtelijk een pand bezetten dat pand ook te laten bewonen als het gerenoveerd is. Er zijn mensen die langer wachten en in een moeilijke situatie zitten: die krijgen uiteraard voorrang”.

Uit de gesprekken is duidelijk geworden dat zowel de Stad Gent als CAW Artevelde in verregaande mate de mogelijkheden verkennen om de panden, via een formule van erfpacht, ter beschikking te stellen. Binnen deze context start CAW Artevelde een onderzoek om te bepalen welk potentieel die locatie heeft voor een werking voor dak- en thuislozen. Patrick Seys van CAW Artevelde : “We vertrekken van het principe dat het mogelijk is om twee huisjes samen te voegen en vier er daklozen in onder te brengen. We hebben ook kantoren en een eetzaal nodig. En dan zijn er nog de subsidies van het Vlaams Investeringsfonds, die zijn nodig voor de verbouwingen”.


Labels: , , , ,

25 februari 2011

Gent schudt handen tegen racisme en voor meer diversiteit

Handen schudden 04Op maandag 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discrimantie. Hogeschool Gent, Universiteit Gent en Stad Gent roepen de Gentenaars om die dag op de Vrijdagsmarkt samen het wereldrecord handen schudden te breken en zoeken hiervoor minstens 2.634 duo’s. “Een handdruk tegen racisme” is een initiatief van de eerstejaarsstudenten van het Departement Sociaal-Agogisch Werk van de Hogeschool Gent. Zij organiseren een grote actie om diversiteit op een positieve manier in de kijker te zetten. Met deze poging om op de Dag tegen Racisme het wereldrecord handen schudden te breken, willen ze de maatschappelijke betrokkenheid van studenten in de verf zetten en tonen dat veel jongeren niet-racistisch ingesteld zijn.

De bedoeling is om zoveel mogelijk duo’s op hetzelfde moment de hand te laten schudden om het wereldrecord breken en in het Guinness Book of World Records vereeuwigd worden. De actie wordt door de initiatiefnemende studenten toegelicht; de drie organiserende instanties geven een woordje uitleg en om 16.30 uur wordt tot de eigenlijke recordpoging overgegaan: op het signaal zetten mensen een stap naar hun overbuur en schudden hem/haar de hand. Een inspecteur van het Guinness World Records boek doet de vaststelling. De initiatiefnemers, de studenten van Hogeschool Gent Sociaal-Agogisch Werk, de Cel Diversiteit en Gender van de Universiteit Gent en de Stad Gent, lanceren een brede oproep naar naar alle Gentenaars om op maandag 21 maart 2011 op de Vrijdagmarkt een beetje geschiedenis te schrijven. Schepen Christophe Peeters: “Diverse studentenraden en -verenigingen trekken mee aan de kar en de Stad Gent roept haar personeelsleden op om aan de actie deel te nemen. Verder werden onder andere ook sportclubs en onderwijsinstellingen gemobiliseerd”. In totaal zijn er meer dan 5.268 (2.634 duo’s) personen nodig om dit wereldrecord te breken. Schepen Reynebeau: “Vooraf inschrijven is niet verplicht, maar deelnemers kunnen zich wel registreren op de facebookpagina Wereldrecord handen schudden tegen racisme”.

Waar: op de Vrijdagmark op maandag 21 maart 2011. De eigenlijke actie start om 16.30 uur stipt. Vanaf 15 uur is er onthaal en randanimatie, evenals van 17.30 tot 18.30 uur. Website: http://www.gent.be/dagtegenracisme

Labels:

Gent pakt probleemwijken gericht aan.

Gent gaat na in welke wijken de leefbaarheid onder druk staat en heeft daarom een armoede- en overlastplan opgesteld. Er komt een aanpak op maat van elke wijk waar de leefbaarheid onder druk staat. Die aanpak moet starten tegen uiterlijk 31 maart 2011. Voor vijf wijken zal dan alvast een stappenplan worden opgemaakt: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Rabot-Blaisantvest, Nieuw Gent-UZ en Sluizeken-Tolhuis-Ham. Vooral fenomenen zoals verkeers(on)veiligheid, drughandel, illegale economie, wijkgebonden overlast en het terugdringen van armoede zullen worden aangepakt.

De Gentse samenleving is sinds de opmaak van het Bestuursakkoord 2007-2012 sterk geëvolueerd door een aantal belangrijke maatschappelijke veranderingen. Onder meer de komst van een groot aantal nieuwe EU-burgers uit Midden- en Oost-Europa zet enkele wijken in de 19e eeuwse gordel rond het stadscentrum onder druk, onder andere op het vlak van veiligheid, netheid en wonen. Dat leidt tot onbegrip tussen buren en de verschillende bevolkingsgroepen, en tot onveiligheidsgevoelens. Het college van de Stad Gent kiest er daarom heel bewust voor om aan deze wijken extra aandacht te besteden. Elk van die wijken krijgt een aanpak op maat om de leefbaarheid te verhogen. Overlast (sluikstort, verloedering en verkeersonveiligheid), criminaliteit (dealen, illegale economie en inbraken) en maatschappelijke problemen (onderwijs, tewerkstelling en huisvesting) zullen op een geïntegreerde manier worden aangepakt.

Er werd een nieuwe samenwerkingsstructuur uitgewerkt waarbij politie, stadsdiensten, OCMW en externe partners informatie uitwisselen en samenwerken. Dat laat toe de beleidsvisie van de Stad Gent op een efficiënte en krachtdadige manier uit te voeren en om te zetten in een op maat uitgewerkte en integrale wijkgerichte aanpak. De burgemeester stuurt die aanpak rechtstreeks aan. De Dienst Gebiedsgerichte Werking is verantwoordelijk voor de regie van het sociale luik. Deze dienst kreeg in 2003 een regisserende rol (naast het verzorgen van alle inspraak- en participatietrajecten in de wijk). Dat houdt onder meer in dat de wijkregisseur zorgt voor alle netwerkende contacten met zowel de interne als externe partners in het werkveld. Daardoor slaagt hij er in om voortdurend de maatregelen te signaleren die nodig zijn om buurten leefbaarder te maken. Deze regierol zal nu worden geïntensifieerd. De wijkregisseur vervult ook de taak van brugfiguur tussen het sociale luik en de diverse actoren binnen het veiligheidsluik, rekening houdende met de rol van de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid.

De aanpak van het veiligheidsluik moet de veiligheid verhogen en de overlast terugdringen. Dat gebeurt door zowel een gebiedsgerichte aanpak ‘hotspots’ als een persoonsgerichte aanpak (daders en risicogroepen - ‘hotshots’). Aan vier fenomenen zal extra aandacht worden besteed. Drugsgerelateerde feiten: geïntegreerde politionele aanpak van drugshandel en gerelateerde fenomenen door de Lokale Recherche Dienst en de Dienst Operationele Gerechtelijke en Bestuurlijke Coördinatie (OGBC) van de Politiezone Gent. De federale gerechtelijke politie is uiteraard een belangrijke partner. Verkeersveiligheid: aanpak (alcohol- en snelheidcontroles, controle boorddocumenten, korte prikacties op verschillende locaties, enz.) door de Verkeersdienst van de Politiezone Gent. Illegale economie: aanpak door het arbeidsauditoraat (in samenspraak met andere federale overheidsdiensten) en de procureur des Konings. Wijkgebonden overlast: aanpak door de Wijkdienst van de Politiezone Gent in samenspraak met andere partners (in het bijzonder de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid gezien de opdracht van deze dienst). De directeur van de Directie Operaties van de Politiezone Gent is coördinator en aanspreekpunt van het veiligheidsluik.

De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid voert een evenwichtig ‘driesporenbeleid’ in de aanpak van overlast: preventie, curatie en repressie. De dienst zorgt voor de regie van concrete buurtgebonden overlastdossiers, de ontwikkeling en uitvoering van thematische beleidsplannen (drugsbeleid, wildplak- en graffitibeleid, enz.) en doelgroepgerichte acties (studenten, jongeren, horeca, enz.), uiteraard steeds in overleg met de coördinatoren van het sociale luik en het veiligheidsluik. Lees ook: http://www.gent.be/docs/Departement%20Stafdiensten

Labels: , , , , ,

24 februari 2011

Barbara Raes ruilt BUDA Kortrijk in voor Gentse Vooruit

Vanaf 2013 wordt Barbara Raes artistieke leider van kunstencentrum Vooruit in Gent. Zij is sinds april 2007 artistiek leider van kunstencentrum BUDA in Kortrijk. Voorheen werkte ze ook al bij Vooruit, als programmeur dans. Zelf zegt Barbara Raes: “Naar mijn gevoel is het nét iets te vroeg om kunstencentrum BUDA te verlaten, maar het huis is in zeer goeie handen. Na ruim vier jaar is er een sterk lokaal verhaal uitgebouwd én heeft het huis een internationale reputatie. De komende jaren zal BUDA veel vruchten plukken van de lijnen die zijn uitgezet. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat die krachtig zullen worden verder gezet o.l.v. directeur Franky Devos en artistiek coördinator Kristof Jonckheere”. Haar overstap naar Vooruit is voorzien voor september 2011.

Barbara Raes bouwde BUDA mee uit tot een binnen Europa belangwekkende werkplaats voor podiumkunstenaars. Jaarlijks ondersteunt kunstencentrum BUDA zo’n 150 nationale en internationale  artiesten bij de creatie van nieuwe theater- en dansvoorstellingen. Zij presenteren hun werk in Kortrijk tijdens de voorjaarsfestivals Fresh, tijdens het zomerfestival Kortrijk Congé en tijdens NEXT, het internationaal kunstenfestival voor de Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai. Kunstencentrum BUDA heeft ook een uitgebreide filmwerking met dagelijkse vertoningen in de Budascoop. Eind maart wordt het profiel bekendgemaakt van de persoon die BUDA ter vervanging zoekt tegen september 2011. De procedure zou eind mei 2011 worden afgerond.

Luc Dewaele wil naar eigen zeggen na 10 jaar aan het hoofd van de artistieke werking van Vooruit ruimte maken voor een jongere generatie, nieuwe impulsen en trajecten. De voorbereiding van een nieuw langetermijnbeleidsplan heeft die transitie in een stroomversnelling gebracht. Luc zal zich vanaf 2013 toeleggen op freelance maatwerk in kunst, cultuur en vrije tijd. Een van de eerste uitdagingen van Barbara Raes is de aanwerving van een nieuwe podiumprogrammeur (gezien het aangekondigde vertrek van de huidige programmeur Tom Bonte) en het uitzetten van nieuwe artistieke lijnen in het beleidsplan voor de periode 2013-2016. Stefaan De Ruyck, algemeen directeur van Vooruit is bijzonder verheugd dat Barbara Raes terugkeert naar Vooruit: “Ze kent het huis en zal, na een geslaagde periode bij BUDA Kortrijk, een gangmaker zijn van nieuwe artistieke projecten in Gent.”

Labels: , , , , ,

Op de Siertoer brengt 6467 euro samen voor het Kinderkankerfonds

Siertoer 18 Afgelopen zondag 20 februari organiseerde EROV (Economische Raad voor Oost-Vlaanderen) de Promotiedag voor de Sierteelt. De dag werd ingezet met een begeleide wandeling doorheen het oude Gent. Gids Kristel Vereecken van Ghent-Authentic bracht de deelnemers langs verrassende versieringen in de stad. Eenmaal terug in het Groot Vleeshuis bracht Pascal Cools, coördinator van Flanders DC, in het kader van Sierteelt Academie een uiteenzetting over het belang van innovatie en creativiteit in het bedrijfsleven. Daarna gaf gedeputeerde Alexander Vercaemer een toelichting over het EROV project 'Op de Siertoer 2011'. Het project zorgt voor een echte imago ondersteuning van de sector maar geeft de consument ook een correct beeld van de sierteeltsector. De deelnemers zijn stuk voor stuk vooruitstrevende bedrijven die met veel enthousiasme hun deuren open zetten voor het grote publiek. De 17de editie zal traditiegetrouw plaats grijpen de derde zondag van september, namelijk 18 september. Daarnaast is er ook de Siertoer 4 Kids, daar zijn nu al 3508 kinderen voor ingeschreven. De Siertoer 4 Kids grijpt dit jaar plaats op dinsdag 17 mei.
Siertoer 07Daarna kregen de deelnemers van het Europees project ‘van identiteit tot imago’ in het kader van ‘Gent: bloemenregio’ hun attesten overhandigt. Het project mag geslaagd genoemd worden en krijgt dit najaar een vervolg. Maar omdat 'Op de Siertoer’ ook een sociale dimensie heeft mocht gedeputeerde Vercaemer een cheque van 6467 euro overhandigden aan het Kinderkankerfonds vzw. De verkoop van bloemen en planten voor het goede doel door de deelnemende bedrijven tijdens de actie 'Op de Siertoer’ bracht ook dit jaar een mooi bedrag op. Daarna volgde een receptie met Oost-Vlaamse specialiteiten tijdens dewelke de deelnemers op een aangename manier mochten kennis maken met elkaar. Link: http://www.erov.be/index.php

Guido Van Peeterssen

Labels: , , , , ,

23 februari 2011

Elsje Dezwart wint Boekenpluim voor illustraties Binnenpoes buiten

Naar jaarlijkse gewoonte reikte Boek.be vandaag de Boekenpauw en de Boekenleeuw uit. Dat is respectievelijk de prijs voor het mooist geïllustreerde en het mooist geschreven boek van het afgelopen jaar. Daarnaast worden ook eervolle vermeldingen uitgereikt: de Boekenpluimen en Boekenwelpen. Het prentenboek Binnenpoes buiten van Elsje Dezwarte wordt door de jury voor de illustraties bekroond met een Boekenpluim. De winnaars ontvangen een zilveren speld. Uit het juryverslag: 'Dit is het werk van een illustrator die haar liefde voor poezen weet te vertalen in sterke composities, die zowel nuchter en beredeneerd als gevoelig en lieflijk zijn. De lome sfeer van een lege dag, die in het verhaal tussen de regels voelbaar is, geeft ze vorm in illustraties met warme kleuren, sobere vormen en bijzondere details. De subtiele intimiteit tussen kind en kat geeft ze feilloos weer in beelden waarin de contouren van de ene figuur - het kind - samenvallen met die van de ander - de kat.'

De poes van een meisje mag nooit buiten van haar mama. Ze weet niet waarom. Volgens mama zijn er binnenpoezen en buitenpoezen, en dat blijft beter zo. Volgens het meisje hebben mama's niet altijd gelijk. Dus laat ze binnenpoes op een dag toch buiten. Binnenpoes ontdekt dat papiertjes kunnen vliegen. En ze ontmoet de buitenpoes... Een teder verhaal over een klein meisje dat mama's regels niet begrijpt en ze daarom niet altijd naleeft. Een must voor elke poezenliefhebber. Tekst: Hilde Vandermeeren

Elsje Dezwarte werd geboren in 1981 in Gent en daar woont ze nog steeds. Na de Kunsthumaniora volgde ze Kunstwetenschappen en Archeologie, maar ze voelde snel aan dat Illustratie meer haar ding was. Sinds enkele jaren doceert ze zelf Illustratie aan de KASK in Gent. Elsje is enorm gepassioneerd door beelden. Tekenen vormt haar grootste bezigheid. Daarnaast is ze verlekkerd op het experimenteren met verschillende media.Elsje maakt ook illustraties voor tijdschriften. Ze debuteerde met Alladin (Kees Spiering). Binnenpoes buiten is haar tweede boek, waarvoor ze zich liet inspireren door haar dochtertje, vrolijke kleuren en poezenmanieren.

Labels: , , ,

Dure olie houdt falend beleid in stand.

Met de al of niet massale protesten in Tunesië, Marokko, Egypte, Libië en zo meer lijkt het dat er een lang verwachte democratisering van deze islamitische landen plaats grijpt. De vraag is nu wat deze plotselinge (mogelijke) ruk naar democratie van deze islamitische landen inhoudt. Landen zijn zoals kinderen: ze moeten opgroeien. Dit proces heeft tijd nodig. Democratie is gebaseerd op goed functionerende instellingen, electorale procedures en kiezers die niet alleen hun rechten, maar ook hun plichten kennen. Het Westen heeft er eeuwen over gedaan. Bovendien hebben de islamitische landen niks gedaan om democratie zelfs maar geleidelijk in te voeren. In deze landen zullen eeuwenoude conflicten tussen stammen, religieuze splintergroepen, machthebbers en politieke stromingen verder oplaaien. Dat uit zich meestal in een of andere vorm van burgeroorlogen. En dat wordt dan weer door landen zoals Iran uitgebuit, een land dat alle sjiieten wil verenigen.

Iran is al jaren de suikeroom van Hezbollah: iedere raket op Israel zorgt voor een hogere prijs voor onder meer Iranese olie. Iran is sterk aanwezig in Irak, waar sjiieten 60% van de populatie vormen (Iran 90%). De soennieten en de sjiieten kunnen elkaar al meer dan duizend jaar niet luchten. En in Irak was de soennitische minderheid onder leiding van Saddam, heerser over de sjiieten. Het plan van Iran is om ook de sjiieten van Saoedi-Arabië te verenigen. En die zitten wel precies waar de oliebronnen liggen: langs de grens met Irak. Zo dreigen steeds meer oliestaten dan wel Westerse bondgenoten, onder de invloedsfeer van Iran te komen. Dit zullen de Amerikanen nooit toelaten. De spanningen in het Midden-Oosten zullen dus alleen maar toenemen. Komt daar nog eens bovenop de nucleaire ambities van Iran die Westerse landen erg nerveus maken. En dat wetende dat elke raket die omhoog gaat altijd naar beneden komt. Dit alles maakt dat de olieprijs nog een tijdje hoog zal blijven, de stookolie steeds duurder wordt en er geen regering is om de bijkomende economische problemen aan te pakken. Het enige voordeel zijn de hogere accijnzen die maken dat de ontslagnemende Belgische regering niets hoeft te ondernemen en toch meer geld in kas krijgt. Maar de burger: die betaalt het gelag. Of het nu een Brusselaar, een Belg, een Vlaming of een Waal is.

Labels: ,

22 februari 2011

Ouders niet toegelaten op Kinderuniversiteit Arteveldehogeschool

Nieuwsgierige kinderen tussen vijf en acht jaar die meer willen weten over wetenschap en technologie kunnen terecht op de Kinderuniversiteit van de Arteveldehogeschool. Onder de noemer ‘Bouw je mee’ volgen alle kinderen eerst samen les in een groot auditorium. Daarna is er practicum en mogen ze zelf de handen uit de mouwen steken in één van de vier workshops. De eerste editie van de Kinderuniversiteit Arteveldehogeschool vindt plaats op campus Kantienberg op zondagvoormiddag 27 februari 2011. In het hoorcollege komen de kinderen alles te weten over het ontwerp en de bouw van de prestigieuze campus Kantienberg, één van de laatste ontwerpen van de gereputeerde, inmiddels overleden architect Jo Crépain. De workshops worden verzorgd door medewerkers van de onderwijsopleidingen in het kleuter- en lager onderwijs. De kinderen kunnen bijvoorbeeld een uitkijktoren bouwen voor hun knuffel met behulp van elastiekjes en bamboe.

Kinderuniversiteit is een project van de Associatie Universiteit Gent en bundelt de kinderuniversiteiten van Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen. De Kinderuniversiteit Gent  vindt maandelijks plaats, telkens op zondagvoormiddag van 10 u. tot 13 u., afwisselend in een andere instelling. De Arteveldehogeschool richt zich tot kinderen van 5 tot en met 8 jaar. De andere AUGent instellingen mikken op kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Deze editie van de Kinderuniversiteit is volledig volzet. Inschrijven voor de tweede editie, die doorgaat op 27 maart onder de noemer ‘Voel je mee’, kan vanaf maandag 28 februari 2011 om 9 uur via www.kinderuniversiteit.be. Deelnemen is gratis.

Labels: ,

Nieuw consortium ‘Technopool Sierteelt’ stelt zich voor aan sierteeltsector

Technopool Sierteelt 24Vier sierteelt gerelateerde wetenschappelijke instellingen werken voortaan intensief samen binnen één kennisnetwerk. Onder de naam ‘Technopool Sierteelt’ hebben ze een consortium opgericht. De 4 samenwerkende initiatiefnemers zijn ILVO (Instituut voor Landbouw‐en Visserij-onderzoek), UGent, HoGent en PCS(Provinciaal Centrum voor Sierteelt). Alle vier zijn ze gevestigd in Oost-Vlaanderen, de provincie Oost- Vlaanderen ondersteunt het consortium. Bedoeling is om de sierteeltsector in Vlaanderen efficiënter te ondersteunen bij alle mogelijke teelttechnische en innovatievragen. Op 17 februari 2011 maakte de sierteeltsector kennis met de mensen en wetenschappelijke mogelijkheden achter de ‘Technopool Sierteelt’ tijdens een druk bijgewoonde innovatiebeurs. Die vond plaats bij ILVO Plant in de Caritasstraat 21 te Melle. Het evenement, het nieuwe logo en de bijhorende brochure werden gerealiseerd met de steun van het Europese “Gent: Bloemenregio” project.

Gedeputeerde Alexander Vercamer: “Sierteelt is traditioneel een innoverende sector blijft een belangrijke economische peiler in Vlaanderen: de sector is goed voor een productiewaarde van 539 miljoen euro en een tewerkstelling van bijna 9.000 personen. Ons land staat op de derde plaats binnen Europa qua export van sierteeltproducten. De exportwaarde in 2009 bedroeg 573 miljoen euro, terwijl er voor 499 miljoen euro werd ingevoerd. Speerpunten zijn de vermeerderings‐ en veredelingsbedrijven, gespecialiseerde azaleabedrijven en de boomkwekerijsector. De laatste jaren zijn de bedrijven almaar groter en ambitieuzer geworden. Om de internationale concurrentiekracht in de toekomst te vrijwaren zoeken de siertelers voortdurend naar innovatie en naar betere producten en processen. De schaalvergroting, specialisatie en verticale integratie versterken de tendens om ontwikkelingen uit het onderzoek te implementeren. Ook wettelijke uitdagingen als de geïntegreerde gewasbescherming (die Europa oplegt tegen 2014), de waterrichtlijnen en een rationeel energieverbruik maken oplossingsgericht onderzoek en uitgebreide wetenschappelijke dienstverlening noodzakelijk”.

Reeds in 2002 ondertekenden de 4 partners een intentieverklaring tot samenwerking om de beschikbare infrastructuur voor het onderzoek in de sierteelt optimaal te gebruiken. In 2008 kwam er een aanvullende overeenkomst om de samenwerking te consolideren. Het consortium, ondersteund door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost‐Vlaanderen (POM), kreeg de naam “Technopool Sierteelt”. De expertise en kennis van de vier onderzoeksinstellingen werd wegens zijn complementariteit als een meerwaarde ervaren door bedrijven die contact opnamen met de wetenschappers. De leden van de ‘Technopool Sierteelt’ wensen expliciet dat nieuwe kennis doorstroomt en daadwerkelijk op de bedrijven gebruikt wordt. Als de onderzoekers vb. modelplanten bestuderen, kunnen de onderzoeksresultaten vertaald worden naar economisch belangrijke teelten. Eigen laboratoria en proefopstellingen maken soms plaats voor praktijkonderzoek op de bedrijven zelf. Deze werkwijze blijkt vertrouwen te wekken bij de telers.

ILVO Woordvoerster Greet Riebels modereerde de getuigenissen van de telers. Uit die gesprekken bleek dat moderne sierteeltbedrijven inzetten op innovatie, gedurfde keuzes in bedrijfsvoering, technologie en teeltmethodes. De partners in de Technopool Sierteelt toonden tijdens een debat dat ze heel wat expertise en kennis in huis hebben om de siertelers te begeleiden of te helpen de juiste keuze te maken bij investeringen. Expertise waarvan je misschien nog niet weet dat ze bestaat of hoe deze nuttig kan zijn voor je bedrijf. Aan de hand van een kenniswandeling doorheen laboratoria en een nieuw serre‐ en onderzoekscomplex dat in de loop van 2011 operationeel moet worden, werd informatie gegeven rond actuele onderzoeksthema’s zoals water, gewasbescherming, techniek, nieuwigheden en biotechnologie. Ook hier bleek duidelijk dat de kloof tussen wetenschappers en de siertelers de laatste jaren grotendeels weg viel en dat onderzoeksresultaten steeds sneller hun weg vinden naar de praktijk. Na afloop werden het logo en de brochure van Technopool Sierteelt voorgesteld in aanwezigheid van Eerste gedeputeerde Alexander Vercamer die de aanwezigen uitnodigde op de aansluitende uitgebreide receptie. Link: http://www.ilvo.vlaanderen.be/

Labels: , , , , , ,

21 februari 2011

Wetenschappers verhogen efficiëntie tuberculosevaccin.

Nele Festjens en Nico Callewaert van VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en UGent, hebben de efficiëntie van het vaccin tegen tuberculose verbeterd. Het nieuwe vaccin biedt – alvast bij muizen - een betere bescherming tegen de ziekte. De ontwikkeling van een nieuw TBC vaccin is een prioriteit in de strijd tegen de ziekte, die jaarlijks 1,7 miljoen slachtoffers maakt. Het huidige vaccin biedt maar een beperkte bescherming. Eén derde van de wereldbevolking is besmet met de bacterie Mycobacterium tuberculosis die tuberculose (TBC) veroorzaakt. TBC, aids en malaria zijn de drie infectieziekten die wereldwijd de meeste doden eisen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er jaarlijks 8 tot 10 miljoen mensen besmet worden. TBC is vooral een ziekte van de armen en tast voornamelijk jongvolwassenen in hun meest productieve jaren aan. De meeste TBC doden vallen in de ontwikkelingslanden, meer dan de helft daarvan in Azië. In bijna al die landen duikt er steeds meer multidrug resistente TBC op. Deze vorm van tbc is zeer moeilijk te behandelen.

TBC behandelingen zijn duur en ook zeer moeilijk omwille van de multidrug resistente TBC. Daarom gaat er veel aandacht uit naar vaccinatie in de strijd tegen TBC. Het enige vaccin op de markt is Bacillus Calmette-Guérin (BCG). Het wordt gemaakt van de levende, verzwakte, bij runderen voorkomende tuberculosebacterie, Mycobacterium bovis, die zijn ziekteverwekkend vermogen bij mensen heeft verloren. Het vaccin voorkomt bij kinderen slechts de helft van de gevallen van tuberculose, en bij adolescenten en volwassenen is de beschermingsgraad nog veel lager. De laatste jaren werden verschillende andere kandidaatvaccins ontwikkeld en sommige daarvan bij mensen getest. Slechts enkele leidden tot een bescheiden verbetering in bescherming ten opzichte van het BCG vaccin. De zoektocht naar een efficiënter vaccin gaat daarom verder.

De onderzoekers toonden ook aan dat hun vaccin op een andere manier werkt dan de andere vaccins die momenteel getest worden. Het verkrijgt zijn extra beschermende waarde immers door signalen uit te sturen die ontsteking bevorderen en zo de juiste cellen van het immuunsysteem activeren. Festjens en Callewaert hebben goede hoop dat de toepassing van hun strategie - het beschermingsschild weghalen - bij de nieuwe kandidaatvaccins moet leiden tot een vaccin dat echt bescherming biedt tegen tbc. Het onderzoek verschijnt in het toonaangevend tijdschrift EMBO Mol.
Med  (Festjens et al., Disruption of the SapM locus in Mycobacterium bovis BCG improves its protective efficacy as a vaccine against M. tuberculosis). Dit onderzoek werd deels gefinancierd door Marie Curie Excellence Grant (EU FP6), Methusalem, FWO, UGent en VIB. Het onderzoek gebeurde door Nele Festjens en collega's onder leiding van Nico Callewaert in het VIB Departement Moleculair Biomedisch Onderzoek, UGent. Dit in nauwe samenwerking met Dr. Kris Huygen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Patiënten met vragen over TBC kunnen terecht op patienteninfo@vib.be

Labels: , , , ,

Meer maatschappelijke erkenning voor onzichtbare vrijwilligers

Van zondag 27 februari tot en met zondag 6 maart 2011 vindt de jaarlijkse Week van de Vrijwilliger plaats. Tal van organisaties schenken dan aandacht aan hun vrijwilligers. Terecht, want vrijwilligerswerk wordt de laatste jaren steeds belangrijker, aangezien er steeds meer hulpvragen zijn die niet of moeilijk door professionelen kunnen worden behandeld. Volgens een onderzoek van de Koning Boudewijnstichting uit 2007 blijkt dat er in België zo’n 1,4 miljoen personen aan vrijwilligerswerk doen. Uitgedrukt in arbeidstijd komt dat neer op bijna 249.000 voltijdse betrekkingen. Vrijwilligers maken zich o.a. verdienstelijk als bestuurslid van een lokale vereniging, participeren in tal van culturele en sportieve raden en andere verenigingen, zetten zich in voor de zorg om het milieu of doen aan vredesactivisme. Het vrijwilligerswerk zorgt er bovendien voor dat de vrijwilligers hun sociale contacten uitbreiden. Zo kunnen personen met een handicap, personen met een chronische ziekte en werklozen, die een vrijwilligersrol opnemen, zich opnieuw integreren in de maatschappij. Geen wonder dus dat de Europese Commissie 2011 heeft uitgeroepen tot het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk in zijn pure vorm wordt door de samenleving mooi gevonden en deze vrijwilligers worden dan ook vaak gewaardeerd voor de taken die zij op zich nemen. Toch zijn er aan het vrijwilligerswerk voor hen ook minder leuke kanten verbonden, zoals de administratieve rompslomp die er vaak nog altijd komt bij kijken. De Liberale Mutualiteiten pleiten ervoor om deze in de toekomst tot een minimum te beperken. Naast dit ‘zichtbare’ vrijwilligerswerk blijft er ook nog heel wat vrijwillige inzet voor de samenleving verborgen. Heel wat 55-plussers staan in voor de verzorging van hun zorgbehoevende ouders of partner. Zij vullen aldus de leemtes van de maatschappij op het vlak van zorg op. Daarom verdienen deze personen meer maatschappelijke aandacht en respect voor hun inzet. Om alle vrijwilligers te ondersteunen, organiseren de Liberale Mutualiteiten op regelmatige basis vormende en ontspannende activiteiten. Een overzicht is te vinden in de kalender op de website van de Liberale Mutualiteiten: www.liberalemutualiteit.be

Guido Van Peeterssen.

Labels: , ,

20 februari 2011

Casper is Prins Karnaval Ledeberg 2011

PK Karnaval Ledeberg 2011 (09)In de reeds weken van tevoren uitverkochte polyvalente zaal van het Gentbrugse dienstencentrum werd Casper, kandidaat van karnavalgroep BTLK/Boterlekkers , zaterdagavond gekroond tot Prins Karnaval Ledeberg 2011. De kandidaten voor de Ledebergse prinsentitel waren : Bruintje (Rudy Tiberghien) voor Karnavalgroep Dutsenclub en Casper (Luc Wesemael) voor Karnavalgroep BTLK -Boterlekkers. De zaal was tot de nok gevuld met enthousiaste karnavalisten die hun kandidaten om ter luidst aanmoedigden.

De strijd verliep uitermate spannend. Na de kennisproef en de praktische proeven stonden de twee kandidaten ex-aequo met 80 punten. Het waren uiteindelijk de presentatie- en showproeven die de beslissing moesten brengen. Opvallend hierbij was alweer de hoge kwaliteit en de amusementwaarde van de shows. Van de jury kreeg Bruintje de hoge score van 632 punten. Casper verzamelde er zelfs 651. De publieksstemmen van de aanwezige karnavalisten toonden een even spannende trend : 147 stemmen voor Bruintje en 145 voor Casper. Dit gaf de volgende einduitslag. Bruintje: 859 punten, Casper: 876 punten. Meteen stond zo het spannendste eindresultaat sinds jaren op het bord!

Het spreekt vanzelf dat er, na afloop van de verkiezing, duchtig gefeest werd in de lokalen van de winnende kandidaat. Prins Casper zal de komende weken Ledeberg Karnaval vertegenwoordigen op tal van karnavaleske feesten en zal natuurlijk het voortouw nemen op de 26ste Ledebergse karnavalstoet op zaterdag 19 maart. Link: www.karnavalledeberg.be

Labels:

19 februari 2011

Gentse winkelstraten vieren feest op 5 maart

Opening 07De winkelstraten Korte Meer, Sint-Niklaasstraat, Sint-Michielshelling, Cataloniëstraat en omgeving worden op zaterdag 5 maart feestelijk geopend. Het wordt een namiddag met aangenaam winkelplezier, straatanimatie en Gentse neuzen. De eerste fase van project KoBra is bijna klaar en het wordt tijd om het stof eens door te spoelen. Na de Korenmarkt zijn ook de Korte Meer, de Sint-Niklaasstraat, de Cataloniëstraat, de Sint-Michielshelling, het eerste stuk van de Veldstraat, een stuk van het Emile Braunplein en een stuk van het Sint-Baafsplein heraangelegd. Sinds eind vorige maand rijdt ook tram 4 terug over de Korenmarkt. De bussen deden dat al sinds eind 2010. Vooraleer tram 1 in twee richtingen over de Korenmarkt rijdt, is het nog even wachten. Ook de fietsenstalling en de openbare toiletten onder de Sint-Michielsbrug zullen pas in de lente afgewerkt worden. En de Stad Gent heeft momenteel gesprekken met kunstenaars die de zuilen op de Korenmarkt zullen ontwerpen.

Opening 02Om de vernieuwing van de winkelstraten te vieren, organiseren de Stad Gent en De Lijn een feestelijke opening. Die heeft plaats op zaterdag 5 maart van 14 tot 17 uur. Het volledige winkelgebied tussen de Mageleinstraat, de Volderstraat, de Veldstraat en de Cataloniëstraat wordt voor één namiddag een openluchtpodium voor fanfares, straatanimatie en muziek. Het wordt een aangename namiddag met veel winkelplezier. Bezoekers kunnen proeven van de tegenwoordig zo hippe Gentse neuzen of cuberdons. Ook de deelnemende handelszaken in het feestgebied delen gratis Gentse neuzen uit aan hun klanten. Ook De Lijn draagt haar steentje bij. In de aanloop van zaterdag 5 maart laat de vervoermaatschappij de ramen van de benedenverdiepingen in de centrumstraten waar een tram rijdt, poetsen door een schoonmaakbedrijf.
Christel Baumans van De Lijn legt uit: "De werken hebben voor heel wat hinder gezorgd. Bij droog weer kregen bewoners en handelaars het zwaar te verduren door het vele stof. En bij regen veranderden de straten in modderpoelen. Zij hebben veel geduld gehad. Maar de Lijn was vaak een belangrijke partner in de werken, het was tijd om iets terug te doen. Daarom sturen we nu een glazenwasser langs in alle centrumstraten waar een tram voorbijkomt en waar werken uitgevoerd zijn. Tegen volgende week moet de klus geklaard zijn”. Alle bewoners in de buurt krijgen ook een tienrittenkaart voor het netwerk van De Lijn.

Opening 03Een van de eerste klanten waar De Lijn zijn glazenwasser naartoe stuurde was apotheker Decloedt uit de Sint-Niklaasstraat. Hij kreeg ook bezoek van burgemeester Termont, schepen Martine De Regge en schepen Mathias De Clercq. Zij brachten alvast een mand met ‘Gentse neuzekes’ mee. Geert Decloedt kon het gebaar waarderen: “Als een straat open ligt voor werken blijven de klanten weg. Neem daar nog het vele stof en de modder bij en je begrijpt de ellende. Het product dat we het best verkochten waren oogdruppels”. Maar dat neemt niet weg dat de handelaars dit gebaar erg op prijs stellen. Vragen en suggesties over project KoBra zijn nog steeds welkom. Telefoon: Gentinfo: 09 210 10 10 (maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur). E-mail:
kobra@gent.be Website: www.gent.be/kobra

Labels: , , , ,

Cultuurcentrum Gent organiseert Ciné Privé

Cultuurmarkt 2010-06 Circa (Cultuurcentrum Gent) organiseert voor de vierde keer op rij Ciné Privé, het filmfestival aan huis en op locatie. Dit festival heeft ondertussen al een stevige reputatie opgebouwd als platform voor gekend en minder gekend filmtalent en beidt de mogelijkheid voor het publiek tot kennismaking met alle facetten van het medium. Drie avonden lang kan je komen genieten van een boeiende selectie kortfilms, documentaires, animatiefilms en One Minute films. Ook dit jaar vestigt Circa zich in één bepaalde Gentse buurt: de Stationsbuurt – Noord, de buurt tussen het Strop en het ICC, met als Meetingpoint de serres van de Universitaire plantentuin. Circa wil je op een verrassende wijze laten proeven van deze wijk, via onder­meer filmvoorstellingen in woonkamers van buurtbewoners en een wijkwandeling “St(r)op aan de Schelde”. Voor het programma werd zowel aandacht besteed aan animatiefilm, kortfilm en documentaire.

Binnen de animatiefilm selecteerde Circa onder meer de pareltjes De Volgende van Barbara Raedschelders, een film over de leuke herinneringen die we hebben over gehouden aan het medisch onderzoek in de lagere school…en Mouse for sale van Wouter Bongaerts, over een eenzame muis in een dierenwinkel, die ernaar snakt om gekocht te worden. Voor de kortfilm kan je komen genieten van het beste van bekende en minder bekende Belgische regisseurs met o.a. Badpakje 46 van Wannes Destoop, een krachtig afstudeerproject van een beloftevolle regisseur! Astaghfiro van Adil El Arbi & Bilall Fallah, een film over de problematische en traumatiserende ervaringen die oorlogen kunnen teweegbrengen, zonder in de clichés te vervallen. En Dansen met Travolta van Lenny van Wesemael, een hartverwarmende film met opzwepende muziek, zwoele dans en een schitterende Arend Pinoy. Anders dan tijdens de vorige edities wordt dit jaar ook de documentaire ruim vertegenwoordigd. Zo kan je ondermeer het met uitsterven bedreigde Vlaamse erfgoed komen bewonderen in de aangrijpende documentaires: Bedankt & merci van Kat Steppe & Nahid Shaikh, over de verdwijnende volkscafés en Vlasman van Jan Lapeire over de teloorgang van de vlasindustrie.

Naast het filmprogramma zijn er ook een aantal extra’s tijdens Ciné Privé waaronder een workshop interviewtechnieken, een rondleiding in de plantentuin, een wijkwandeling en een onderdompeling achter de schermen van de kortfilm Badpakje 46 met de regisseur en crew van deze kortfilm. Het kloppend hart van Ciné Privé is het Meetingpoint in de serres van de plantentuin. Het Meetingpoint is doorlopend geopend van donderdag 24 t/m zaterdag 26 februari van 18u00 tot middernacht. Naast de verzamelplaats voor alle filmvoorstellingen tijdens Ciné Privé, het One Minute parcours en de 3D film Tranche d’Immeuble van Niko Himschoot, kan je er terecht voor een gezellige babbel met een drankje, een heerlijke dagverse soep en tapas.

Tijdens Ciné Privé kan je elke avond in de Mediterrane en Subtropische serre van de plantentuin een parcours volgen met een selectie uit de beste Belgische One Minute Films ooit gemaakt, samengesteld door het KASK Gent. The One Minutes zijn video’s van precies één minuut inclusief titels. Ze bieden een staalkaart aan van wat kunstenaars kunnen doen met zestig seconden absolute vrijheid. The One Minutes (TOM) Foundation en partners organiseren jaarlijks wereldwijd tentoonstellingen, landencompetities, prijsuitreikingen en tv-uitzendingen. Tranche d’Immeuble leent de toeschouwer een subtiele kijk op hoe levens van enkele bewoners van een appartementsblok elkaar passeren, beïnvloeden en aan­raken. Niko Himschoot had in eerste instantie eerder een splitscreenfilm (Flatlife - Jonas Geirnaert) in gedachten, maar bedacht later dat 3D ideaal was om beter te laten zien wat er in de kamers achter elkaar gebeurde. Een kortfilm om te zien!

PRAKTISCHE INFO
Meetingpoint
WAAR: Serres plantentuin: K.L. Ledeganckstraat, via hoofdingang plantentuin.
OPENINGSUREN: doorlopend geopend van 18u00 tot middernacht.

One Minute parcours
WAAR: Serres Plantentuin: Mediterrane en Subtropische kas, via hoofdingang Plantentuin.
WANNEER: doorlopend van 18u00 tot middernacht — Gratis

3-D film Tranche d’Immeuble – Niko Himschoot
WAAR: Kelder serres Plantentuin, via hoofdingang Plantentuin – begeleiding naar kelders
vanuit het Meetingpoint.
WANNEER: van 24 t/m 26 februari
UREN: 18u30 – 19u00 – 19u30 – 20u00 – 20u30 – 21u00 – 21u30 – 22u00 – 22u30 – 23u00
PRIJS: 3 euro
RESERVEREN NOODZAKELIJK: vanaf 24.01 t/m 22.02.2011
enkel via www.circagent.be/cineprive of tickets aan de festivalkassa (indien er nog plaatsen vrij zijn – zie website Circa)

Filmvoorstellingen op locatie
Van donderdag 24 t/m zaterdag 26 februari kan je kiezen tussen twee verschillende filmavonden die doorgaan op telkens 2 verschillende locaties: bekijk het programma en maak je keuze.

START –EN EINDPUNT FILMAVOND: Meetingpoint
WANNEER: 19u30, er is begeleiding naar de locatie. Je kan slechts één locatie kiezen per avond.
TICKETS: 7 euro / 5 euro (Kortingstarief: –26 / 65+ / werkzoekenden)


Online reserveren
Na betaling ontvangt u een ticket in uw mailbox, dit ticket geldt als betalingsbewijs en wordt gevraagd aan de kassa bij Ciné Privé.

Telefonisch reserveren
via Gentinfo: 09 210 10 10
Tickets gereserveerd via Gentinfo worden klaargelegd en betaald aan de festivalkassa
op het meetingpoint van Ciné Privé.

Tickets aan de kassa
Indien er nog plaatsen vrij zijn voor de voorstelling (zie website), kan je nog een ticket verkrijgen aan de festivalkassa in het Ciné Privé Meetingpoint.

Labels: ,

17 februari 2011

Nieuw leven rond Gentse Oude Dokken

Kaaimuur 06 De komende jaren krijgen de Gentse Oude Dokken een volledig nieuwe aanblik. De oude bedrijfspanden zijn afgebroken en er komen ongeveer 1500 nieuwe woningen. Bovendien is er heel wat plaats voorzien voor groene en open plekken, recreatie, kantoren en publieke voorzieningen zoals een school, een crèche en een sporthal. Schepen Tom Balthazar: “Meer dan 18 ha water en park staan garant voor een heerlijk genieten en prachtig uitzicht. De nieuwe inwoners, maar ook de bewoners van de omliggende wijken en buurten zullen hier mooie momenten kunnen beleven. Een beetje de Gentse Graslei, maar dan vier keer zo lang”. Het project startte in het voorjaar van 2010, toen werd de eerste steen gelegd van de fietsers- en voetgangersbrug in het verlengde van de Doornzelestraat. Nu start een tweede deelproject: de renovatie van de kaaimuur aan de oostzijde van het Handelsdok en de aanleg van de aanmeerconstructie voor woonboten. Ook aan de overzijde, aan Dok Noord wordt naarstig gewerkt.

De afgelopen vijf jaar onderzocht het studiebureau Arcadis de stabiliteit van de kaaimuren rondom het volledige wateroppervlak van de dokken. Uit deze studie bleek dat een belangrijk deel ervan aan herstelling toe was. Daarom beginnen de Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z NV) en het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf (AG SOB) nu met de renovatie van een eerste deel van de kaaimuren. De aannemer plaatst nu een volledig nieuwe kaaimuur aan de oostzijde van het Handelsdok, op een kleine drie meter vóór de bestaande kade. Nadat de damplanken zijn geplaatst, wordt de grond tussen de oude en de nieuwe muur opgehoogd. Zo kan vervolgens een verlaagde wandelkaai langs het water worden aangelegd. Op dinsdag 15 februari plaatsen de Gentse schepenen Martine De Regge en Tom Balthazar samen met Agnes Peil van W&Z NV de eerste damplank. Wonen langs het water schept heel wat mogelijkheden. Schepen Martine De Regge geloofd stellig dat zwemmen in het Handelsdok mogelijk wordt. Er komt een verblijfsteiger waar ook kano's kunnen aanmeren en aan de oude betoncentrale komt een drijfponton waar men ook kan zwemmen. Na de aanleg van de nieuwe promenade komt er ook een nieuwe aanmeerconstructie voor 34 woonboten. Ir. Agnes Peil van Waterwegen en Zeekanaal: “Woonboten kunnen dan aanmeren aan zogenaamde vingersteigers, dwars op de kaaimuur”. Aan de groenzones komen geen woonboten. Daar wordt de kade breder gemaakt om ruimte te maken voor bankjes met zicht op het water.


Een ander pijnpunt is de bouw van de Handelsdokbrug, die is van essentieel om de mobiliteitsproblemen op dit deel van de Kleine Ring en rond de Dampoort op te lossen. Die plannen slepen al jaren aan door een discussie met het bedrijf Christeyns, maar schepen De Regge ziet toch enige vooruitgang in het dossier. Schepen Tom Balthazar: “Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de werken aan de Handelsdokbrug tegen 2013 kunnen starten”. Ook het recente burgerinitiatief rond de Oude Dokken zou niet voor vertraging zoeken. Schepen Balthazar: “Met alle respect voor deze mensen, maar meer dan 10 jaar hard werken gewoon weggooien, dat kan niet. We zullen de plannen waar mogelijk bijsturen, maar de bouw van de eerste 300 woningen kunnen we niet vertragen. De bouw van deze woningen zal trouwens geen noemenswaardig effect hebben voor de omwonenden”. Binnenkort komen er drie fiets- en voetgangersbruggen over het Handelsdok. De eerste brug, in het verlengde van de Doornzelestraat, komt eind 2011 in gebruik. Voor de twee andere bruggen is er geen concrete planning. De renovatie van de kaaimuur en de bouw van de aanmeerconstructie moet klaar zijn tegen het voorjaar van 2012. De kostprijs voor het project bedraagt 3,5miljoen euro. Het project wordt tot eind augustus 2011 toegelicht in een tentoonstelling in het Gentse STAM. Website: www.oudedokken.be

Guido Van Peeterssen.

Labels:

VOKA moedigt vrouwen aan om startersdroom waar te maken

Geen man te bespeuren tijdens de infosessie over starten met een eigen zaak die VOKA Oost-Vlaanderen gisteren in Lokeren organiseerde. Wel 150 enthousiaste vrouwen met een startersdroom. 60% van hen is werkzoekend en zoekt een uitdaging als zelfstandige, maar waarom wagen ze de sprong niet? De stap in het onbekende en de vrees om financiële risico’s te nemen, blijkt de grootste barrière. Onder de titel ‘Vanavond niet schat… morgen start ik met mijn zaak’ organiseerde VOKA Oost-Vlaanderen gisteren een startersevent voor ondernemende vrouwen. Sommigen bruisen van ideeën, maar hebben nog geen concrete plannen. Anderen hebben al hun eerste stappen als zaakvoerder in bijberoep gezet en putten moed en zelfvertrouwen uit de ‘go for it practices’ van reeds ‘gevestigde’ vrouwelijke ondernemers om de sprong van bijberoep naar hoofdberoep te maken. De vrees om vooral financiële risico’s te nemen is blijkbaar groter bij vrouwen dan bij mannen. 60% van de aanwezigen is werkzoekend en zoekt een uitdaging als zelfstandige. Die droom blijkt het grootst in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar (50% van de aanwezigen), maar ook vrouwen tussen 45 en 60 jaar (30% van de aanwezigen) koesteren plannen om te starten met een eigen zaak.

Annemie Baetens (46) heeft plannen om dit jaar nog van haar bijberoep als fotograaf haar hoofdberoep te maken: “Ik richt me specifiek tot bedrijven en maak foto’s voor hun folders, handleidingen en websites. Ondanks het feit dat het klantenbestand zich snel opbouwt, heb ik toch een beetje schrik om de sprong te wagen. Mijn stempelgeld is net voldoende om de vaste kosten te dekken. Technisch materiaal vraagt grote investeringen en is ook vlug verouderd. Binnenkort start ik volledig als zelfstandige en moet ik er voor zorgen rendabel te kunnen zijn.” Sarah Verhofstadt (26) werkt met een tijdelijk contract in de audiovisuele sector: “De lezingen op dit event doen me beseffen dat ik een groot netwerk heb waarvan ik beroepshalve veel gebruik maak. Als ik projecten in dienstverband kan realiseren, waarom zou het me dan niet lukken voor eigen projecten? Ik voel dat het ondernemen in mijn bloed zit, maar in de familie schrikt een zelfstandige activiteit af. Ik wil blijven flexibel werken en vond het interessant om via de praktijkgetuigenissen te vernemen hoe vrouwen dit combineren met een gezin.”

VOKA Oost-Vlaanderen stelt vast dat praktijkgetuigenissen van vrouwelijke zaakvoerders inspirerend werken voor potentiële starters. Er is nood aan coaches die starters de weg wijzen, hen adviseren en antwoord bieden op hun vragen. Via projecten, zoals Bryo, StartUp en Studentstarter informeert VOKA Oost-Vlaanderen specifieke doelgroepen over hun mogelijkheden als ondernemer. Link: http://archief2010.blogspot.com/2010/08/ondernemen-je-moet-gek-genoeg-zijn.html

Labels: , , , , ,

Kleine gemeenten heffen steeds meer overlastboetes dankzij provincie.

Het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) is een flexibel instrument voor gemeenten om overlastproblemen aan te pakken en op basis van de gemeentelijke autonomie eigen lokale beleidsaccenten te leggen. Administratieve sancties kunnen bijvoorbeeld opgelegd worden voor overlastinbreuken zoals geluidsoverlast, bedelarij, belemmering openbare weg, graffiti of wildplassen. Eén van de sancties die kan opgelegd worden is een administratieve geldboete die moet worden opgelegd door een gemeentelijke ambtenaar die daarvoor speciaal is aangesteld door de gemeenteraad. In het uitvoeringsbesluit staat ook de mogelijkheid dat gemeenten aan de provincie kunnen vragen om provinciale ambtenaren voor te dragen, die dan door de gemeente als sanctionerend ambtenaar wordt aangesteld. Enkel gemeenten van minder dan 30 000 inwoners een beroep doen op provinciale ambtenaren voor het behandelen van overlastinbreuken in hun gemeente waarvoor administratieve geldboetes kunnen worden opgelegd. De provinciale ambtenaren worden voorgedragen door de provincieraad en aangesteld door de gemeente, waarvoor zij dan ook als sanctionerende ambtenaren optreden. De gemeenten betalen hiervoor 55 euro per dossier voor dossiers die leiden tot een beslissing ten gronde of 25 euro per dossier voor dossiers die leiden tot een beslissing niet ten gronde. In totaal doen 43 Oost-Vlaamse gemeenten nu een beroep doen op een provinciale ambtenaar om de administratieve sancties in hun gemeente te behandelen.

Het aantal ingekomen en afgehandelde dossiers in Oost-Vlaanderen steeg aanzienlijk: van 891 in 2009, naar 1341 in 2010. In 2009 werden er 520 dossiers afgehandeld, in 2010 waren dat er 1178. 33 daders bleven onbekend. In 159 dossiers besliste het parket te seponeren of werd door het parket een opsporingsonderzoek, een gerechtelijk onderzoek of een vervolging opgestart. Ook het percentage van dossiers waarin een administratieve geldboete werd opgelegd, steeg licht: van 55,2% in 2009 naar 59,7% in 2010. Belangrijk is dat een dossier vormelijk volledig in orde is als het wordt voorgelegd aan de sanctionerende ambtenaar. De rol van de politionele diensten staat hierbij centraal. De cijfers van 2010 tonen aan dat er bij de gemeenten nood is aan ondersteuning op juridisch vlak. De Provincie stelt haar expertise ter beschikking van de gemeenten en vervult zo haar ondersteunende taak.

Labels:

14 februari 2011

UGent helpt bij conservatie van kunstwerken

De Universiteit Gent is partner in MEMORI, een internationaal onderzoeksproject dat er toe bijdraagt dat kunstwerken in optimale omstandigheden opgeslagen en tentoongesteld kunnen worden. Door met zogenaamde dosimeters polluenten in de lucht rond het kunstwerk te monitoren, kan men schade aan de werken voorkomen. Het MEMORI project bouwt voort op eerder onderzoek om een nieuwe generatie van kostenbesparende en gebruiksvriendelijke dosimeters te ontwikkelen. Zo zullen museummedewerkers en restaurateurs in de toekomst kunnen inschatten of een kunstwerk zich al dan niet op een geschikte locatie bevindt. Indien nodig kunnen stappen ondernomen worden om de omstandigheden in de depots of in de tentoonstellingsruimte te verbeteren. De dosimeters die in dit MEMORI project ontworpen worden, worden getest in belangrijke Europese instituten zoals de Tate Gallery in Londen en het Nationaal Museum van Krakow.

Dosimeters zijn speciale instrumenten die schadelijke stoffen in de lucht kunnen meten. MEMORI focust op polluenten die in de buurt van kunstwerken gevonden worden en die schade kunnen veroorzaken aan het werk. Soms worden deze schadelijke stoffen door het kunstwerk zelf uitgestoten, bijvoorbeeld door de materialen die gebruikt werden, zoals verf, hout of textiel, of door materialen die gebruikt werden tijdens vroegere restauraties. Andere schadelijke producten komen vrij uit opslag- of verpakkingsmaterialen, of door het hout van (oudere) tentoonstellingskasten. De invloed van de polluenten op verschillende kunstenaarsmaterialen wordt dan ook uitgebreid onderzocht om zo de limietdosissen te kunnen definiëren. Het onderzoeksteam van de UGent onderzoekt de invloed van organische dampen op pigmenten. Hiervoor worden verschillende technieken ingezet, waaronder Raman-spectroscopie (onderzoek van de moleculaire veranderingen) en fotografie onder gecalibreerde omstandigheden (onderzoek naar eventuele kleurveranderingen).

De UGent is een belangrijke partner in MEMORI, een internationaal onderzoeksproject dat de komende drie jaar in totaal 3 miljoen euro ontvangt van de Europese Unie. Ruim 150.000 euro daarvan gaat naar de UGent. Het einddoel van het MEMORI project, dat vrij gemakkelijk alle Europese competitie versloeg in en selectie, is het ontwikkelen en commercialiseren van dosimeters voor kleine en grote Europese culturele instellingen. Het project brengt 14 onderzoeksinstellingen en cultureel erfgoedinstellingen  uit België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Oostenrijk, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk samen, onder leiding van het Noors Instituut voor Luchtonderzoek.
Meer info over Memori

Labels: , , ,

Uitzonderlijk concert ‘Echoes of Silent Voices’ in Kunsthal Sint-Pietersabdij.

Op zaterdag 5 maart 2011 vindt het uitzonderlijk concert ‘Echoes of Silent Voices’ plaats. Dit concerto voor viool en orkest van Dirk Brossé werd gecomponeerd in opdracht van Dirk en Bea Van Vlaenderen en geschreven voor Leonard Schreiber. Het werk is opgedragen aan de slachtoffers van de Holocaust. Dit concert maakt deel uit van het off-programma van de tentoonstelling ‘Gekleurd verleden. Familie in oorlog’, nog te bezoeken in Kunsthal Sint-Pietersabdij tot en met maandag 25 april 2011. Meer info op de website www.gekleurdverleden.be

Leonard Schreiber, viool
Leonard Schreiber (25) is een van de meest veelbelovende solisten van zijn generatie. Hij speelt in befaamde concertzalen over de hele wereld. Hij trad op in Buckingham Palace ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Prins Charles. Hij wordt regelmatig door staatshoofden uitgenodigd om privé-concerten te geven.

Veronika Shoot, piano
Veronika Shoot (22) werd in Rusland geboren maar verhuisde naar Engeland toen ze vijf was. Twee jaar later gaf ze haar eerste recital in Dartington International Summer School. Dirigent Yehudi Menuhin voorspelde haar een grote toekomst als pianiste en het lijkt erop dat ze die voorspelling ook zal waarmaken. Ze sleepte al meerdere prijzen in de wacht en speelt in concertzalen over heel Europa.

Inleiding door Dirk Brossé
Dirk Brossé is een veelzijdige componist en gerespecteerde dirigent in de internationale muziekwereld. Hij is muziekdirecteur van het Tokyo International Music Festival, het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen-Gent en The Chamber Orchestra of Philadelphia.

Praktisch: 5 maart 2011, Kunsthal Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent
Concert 1: aanvang om 18 uur
Concert 2: aanvang om 20 uur
Toegang concert: 15 euro - studenten 10 euro
Toegang concert en tentoonstelling: 20 euro- studenten 13,50 euro

Kaarten bestellen via BOEKjeBEZOEK, tel. 09 267 14 66,
e-mail boekjebezoek@gent.be

Labels: , , , , ,

12 februari 2011

Annelies de Hertogh wint de Michel Casteelsprijs voor cursiefjes 2010

Michel Casteelsprijs 10 De 18e editie van de Michel Casteelsprijs voor cursiefjes, een organisatie van de Dienst Feestelijkheden, werd gewonnen door Annelies de Hertogh uit Sint-Amandsberg. De jury koos haar cursiefje uit 55 inzendingen. De tweede prijs, de Polleke Pluymprijs, is voor Bart Cosyns uit Gentbrugge en de derde prijs gaat naar Mieke De Buysere uit Gent.

De Michel Casteelsprijs voor cursiefjes wordt georganiseerd door de Stad Gent en heeft als doel het cursiefje in de belangstelling te brengen en het schrijven van cursiefjes te bevorderen. Het cursiefje is een kort, humoristisch én persoonlijk prozastukje, soms met een diepere filosofische ondertoon, dat aspecten van het dagelijkse leven weergeeft. Het thema van de cursiefjeswedstrijd is Gent. De deelnemer mag de breedst mogelijke interpretatie geven aan zijn impressies hierover of vertellen over een aan Gent gerelateerd onderwerp. De jury bekroonde dit jaar Annelies de Hertogh voor haar cursiefje ‘Gent: e pluribus unum’. Annelies krijgt 300 euro. Lees het winnend stukje op dit weblog: http://wel-en-weetjes.blogspot.com

Sinds 2005 wordt, als eerbetoon aan jurylid Prosper De Smet, aan de tweede laureaat de Polleke Pluymprijs uitgereikt ter waarde van 200 euro. ‘Hoe ik en Gent mijn vrouw verleidden’ van Bart Cosyns uit Gentbrugge was tweede gerangschikt en won de Polleke Pluymprijs. De aanmoedigingsprijs ging naar Mieke De Buysere uit Gent met het cursiefje ‘Gent, stad van mijn goesting’. Zij krijgt daarvoor 100 euro. De wedstrijdjury bestaat uit Viviane Burssens, Jaak De Poorter, Jean Buyle, Machar van Geyt en Freek Neirynck.

Labels: , , , ,

Corrosieproblemen ossenkoppalen geconcentreerd langs de E19

Omdat de veiligheid centraal staat, gaf minister Hilde Crevits vorige vrijdag de opdracht om alle palen met een risico te controleren. In totaal werden 2.660 van de 90.000 verlichtingspalen gecontroleerd. Het betreft twee types: de ossenkoppalen en de palen op een voetplaat. Een ossenkoppaal is een rechte paal waar bovenaan een of twee gebogen U-vormige armen staan waaraan de verlichtingsarmaturen vastgemaakt zijn. Het zijn de oudste metalen palen die er in Vlaanderen staan en meer dan 35 jaar oud zijn. In 4 provincies staan er in 2.000 palen van dit type. In West-Vlaanderen staan er geen ossenkoppalen. Uit de inspecties blijkt dat er enkel een groot probleem met corrosie is bij de ossenkoppalen die langs de E19 tussen Brussel en Antwerpen staan. In Limburg en Oost-Vlaanderen werden bij de gecontroleerde ossenkoppalen, die even oud zijn, geen corrosieprobleem vastgesteld. In totaal zullen er 89 ossenkoppalen worden. Verlichtingspalen op voetplaat worden gebruikt wanneer de palen niet in volle grond kunnen verankerd worden bijvoorbeeld op bruggen. Dit houdt in dat de paal onderaan is vastgelast op een voetplaat die op een blok beton wordt vastgezet met bouten. Door deze constructie is de paal onderaan afgesloten, waardoor het water niet weg kan. In Vlaanderen staan er zo een 660, voornamelijk op bruggen. Ook de controle van de verlichtingspalen wordt bijgestuurd. Aannemers krijgen een herinnering over de wijze waarop de visuele controle, die in het bestek staat, moet gebeuren. Aangezien er geen individuele informatie is per paal, zal er een register worden opgemaakt, waardoor er een fiche zal zijn per paal. Zo kan de staat van palen beter worden opgevolgd.

Labels: ,

Tentoonstellingen Pierre Vlerick en Maen Florin in het provinciaal cultuurcentrum Caermersklooster

Van 11 februari tot 27 maart 2011 lopen in het provinciaal cultuurcentrum Caermersklooster twee tentoonstellingen: de Retrospectieve 'Pierre Vlerick, de Secreten van het Aardse' en 'Do not look' van Maen Florin. Pierre Vlerick wordt in deze retrospectieve getoond als een belangrijke lyrische abstracte schilder. Per decennium, te beginnen met de jaren veertig, werden een aantal werken geselecteerd die representatief zijn voor de periode. Er wordt afgesloten met zijn laatste werk dat de tekenen van een zwanenzang vertoont, vol weigerende wildheid. De retrospectieve wordt ingeleid met een aantal jeugdwerken waarin men zijn talent en zijn zoekende geest herkent. Als preludium is er ook nog een boeiende greep uit documenten te zien om de boeiende persoonlijkheid, die hij was, te documenteren. 'Do not look' van Maen Florin toont sculpturen die steevast verwijzen naar de menselijke figuur, maar ze vertonen afwijkingen van de klassieke anatomie. Vaak voorzien van clichématige attributen als een clownneus, een masker, spitse oren of een opengesperde mond roepen ze associaties op met marionetten, mannequins, stripfiguren of dwergen. In een door beelden overspoelde wereld geven ze de indruk een diepgaand verstoord zelfbeeld te bezitten. Het zijn deze gehavende zelfbeelden - ‘interfaces’ tussen het sociale subject en de wereld - die in trefzeker gesculpteerde syntheses aan de toeschouwer gepresenteerd worden.

Pierre Vlerick wordt geboren in Gent op 29 oktober 1923, voorbestemd om de bloeiende kruidenierszaak van zijn ouders over te nemen, maar het verloopt anders. Hij gaat naar de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en doorloopt er alle richtingen. In 1947 studeert hij aan de Académie de la Grande Chaumière in Parijs. Van 1961 tot 1968 wordt hij lesgever aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. In 1963 is hij gastleraar aan de Fine Arts School in Boston (USA) en een jaar later neemt hij deel aan de XXXII° Biënnale in Venetië. Vanaf 1968 is hij twintig jaar lang directeur van de Gentse Academie. Daarnaast is hij ook artistiek leider van het kunstencentrum Proka. Pierre Vlerick heeft een omvangrijk oeuvre gerealiseerd. De vrouw is hierbij zijn geliefkoosd thema. Zijn kleuren hebben aanvankelijk een zeer scherp coloriet, dat hij later is gaan verbleken. Hij is een schilder van de zintuiglijkheid die er in slaagt om aan te tonen wat de rationaliteit niet uitgesproken krijgt. Zijn etsen en litho’s worden gekenmerkt door een grote geraffineerdheid. Veel van zijn offset-litho’s hoogt hij op met pastel, zodat de figuratie verborgen wordt tussen kleurvlakken en slingerachtige plantaardigheden. Op die manier bereikt hij een perfect evenwicht tussen figuratie en abstractie. Pierre Vlerick krijgt verschillende prijzen en beurzen o.a. in de USA en neemt deel aan diverse tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Hij overlijdt in 1999.

Maen Florin wordt geboren in Kleine-Brogel in 1954. Zij studeerde aan de Academie in Antwerpen en daarna aan de Sint-Lucas Academie in Gent. Momenteel doceert ze aan de Academie voor Beeldende Kunst in Gent. Maen Florin toonde haar beelden voor het eerst in 1985. Een overzicht van haar vroegste werk werd geëxposeerd in het ICC in Antwerpen en in het Museum voor Hedendaagse Kunst in Gent in 1988. In 1990 wordt ze geselecteerd voor de tentoonstelling Antwerpen-Haarlem. Sindsdien staat een beeld van haar op het Nieuwe Kerkplein in Haarlem (NL). In de jaren ’90 is regelmatig werk van haar te zien op individuele en groepstentoonstellingen. In Lovendegem (2006) werd een beeld van haar geplaatst ('Een thuis voor een beeld 2005'), ook in Maldegem (2007) en in Eeklo (2010). Telkens was de Provincie Oost-Vlaanderen betrokken bij de selectie.


Catalogus
Naar aanleiding van deze tentoonstelling verschijnt een gelijknamige catalogus; deze wordt voor slechts 5 EUR te koop aangeboden aan de balie.

Praktisch: van 11 februari tot en met 27 maart '11, doorlopend van 10 tot 17 uur, gesloten op maandag. Toegang: gratis.
Provinciaal cultuurcentrum Caermersklooster, Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) in Gent

Rondleidingen op aanvraag:
vzw DE TRAP – tel. 09 253 66 39
vzwdetrap@skynet.bewww.vzwdetrap.be 
GANDANTE – tel. 09 375 31 61 (vm) – 0479 51 52 42 (nm)
 info@gandante.bewww.gandante.be 

Guido Van Peeterssen

Labels: , ,

11 februari 2011

Stad Gent krijgt persprijs tijdens Horeca-Awards

De Stad Gent kreeg tijdens de derde editie van de jaarlijkse Horeca-Awards op maandag 7 februari de persprijs, nadat het de voorbije 2 edities reeds de prijs van meest horecavriendelijke Stad van Vlaanderen won. Gent ontving de persprijs omwille van ‘een voortdurende verbetering van het horecabeleid met goed gedocumenteerde brochures, vereenvoudigde administratie en juridische bijstand.’ aldus Frans Rombouts, eindredacteur van Horeca Magazine, Cook Magazine en juryvoorzitter van de Horeca-Awards. De Stad Gent ondersteunt de horeca op verschillende manieren. Zo was Gent de eerste stad met een horecabeleidsplan, beschikt de stad over een horecacoach, zet de Dienst Economie infostewards in en wordt uitvoerig gecommuniceerd met de sector via de horecabrochure en het horecazine.

Horecazaak Eat-It uit Mariakerke werd tweede in de categorie beste frituur en derde in de categorie beste broodjeszaak. Horecazaak Salt ’n Pepper, gelegen aan het Maria Hendrikaplein, werd derde in de categorie beste buitenlandse keuken na drievoudig winnaar Il Trionfo uit Knokke. Horecazaak Zilt, gelegen aan het Stapelplein, kreeg wel een nominatie maar geraakte niet tot op het podium, ook Frituur Nathalie uit de Voetweg kon na de nominatie geen podiumplaats wegkapen. Meer over de Gentse kandidaten: Gent opnieuw genomineerd


Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , , , , ,

10 februari 2011

Koreaanse kinderen leren lezen met Vlaamse boeken

Onlangs werd bij uitgeverij De Eenhoorn een contract ondertekend waarbij de rechten van maar liefst 50 boekjes voor beginnende lezers werden verkocht aan de Koreaanse uitgeverij Hansol Education. Het gaat om boeken van o.m. auteurs Jonas Boets en Brigitte Minne, en illustratoren Veerle Derave, Claudia Verhelst en Leen Van Durme. Hansol zal de 50 Eenhoorn-boeken bundelen in een 'learn-to-read-series’. Koreaanse kinderen zullen zo leren lezen met Vlaamse boeken. Deze overeenkomst is erg bijzonder. Eerst en vooral is de omvang van de verkoop ongeëvenaard: uit een lijst van 72 beschikbare eerste lezers koos Hansol er 50 uit. Bovendien zijn eerste lezers veel moeilijker verkoopbaar aan het buitenland dan prentenboeken. Veel buitenlandse uitgeverijen laten eerste leesboeken links liggen omdat er veel vertaalwerk bij komt kijken. De Eenhoorn is daarom erg trots dat ze deze deal kon sluiten. De Eenhoorn heeft al jaren erg goede contacten met Hansol Education. De uitgeverij toonde zich een betrouwbare partner die haar boeken promotioneel goed ondersteunt. Dat spreekt ook uit de verkoopsresultaten die De Eenhoorn jaarlijks toegestuurd krijgt.

Eenhoorn is een kleine, zelfstandige uitgeverij die zich de afgelopen 20 jaar gespecialiseerd heeft in boeken en tijdschriften voor kinderen. In 1996 waagde de uitgeverij haar eerste stappen op de internationale markt. Het succes bleef niet uit. Verschillende titels vonden hun weg naar het buitenland en De Eenhoorn kreeg een sterke, internationale reputatie als uitgeverij van kwaliteitsvolle prentenboeken. Terwijl er in 2008 30 contracten afgesloten werden en in 2009 33, verdubbelde de verkoop in 2010 met 65 contracten. Voor 2011 staat de teller ondertussen op 3 getekende contracten, naast de Koreaanse verkoop van 50 titels. Al meer dan 300 Eenhoorn-boeken kregen een 2de, buitenlandse thuis. Link: http://www.eenhoorn.be/

Hansol Education Co. is een Koreaanse uitgeverij met 30 jaar ervaring in de onderwijssector. Ze is een van de voornaamste uitgeverijen van kinderboeken en educatief materiaal in Korea. Het is een groeiend bedrijf met de reputatie vaak innovatieve producten op de markt te brengen. Hansol Education Co. telt maar liefst 10.000 werknemers en 400.000 leden. Voor deze leden ontwikkelt het bedrijf leermethode-programma’s voor Koreaans, Engels en wiskunde. Deze programma’s worden zowel aan particulieren, als aan scholen en educatieve instanties aangeboden. De 50 titels die Hansol bij De Eenhoorn aankoopt, worden uitgegeven als nieuwe 'learn-to-read?-methode, waarbij Hansol ook een gratis hand- en werkboek ontwikkelt.
http://eng.eduhansol.co.kr/main.asp
http://ebook.eduhansol.co.kr/etc/090305_catalog_index/index.html

Labels: , , , , , ,

8 februari 2011

Oost-Vlaamse bedrijven steunen goedkeuring ontwerp IPA

Het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord (IPA) blijft de gemoederen beroeren. Na de afwijzing door de liberale en de socialistische vakbond krijgt de regering het dossier op tafel. VOKA Oost-Vlaanderen peilde alvast naar de mening van individuele Oost-Vlaamse bedrijven. Uit een korte enquête blijkt dat 80% van de zowat 200 respondenten het IPA goedkeuren. 89% van de bedrijfsleiders wil af van de automatische loonindexering in zijn huidige vorm omdat het ronduit nadelig is voor de concurrentiepositie van onze bedrijven. Het systeem van de automatische loonindexering – uniek in Europa – ligt onze bedrijfsleiders duidelijk zwaar op de maag. Dit mechanisme vormt immers een rem op de verbetering van de concurrentiepositie van ons land. Eén respondent op twee (48%) wil een aanpassing van het systeem, 41% wil de automatische koppeling afgeschaft zien. Toch zijn de meeste bedrijfsleiders bereid om een strikt beperkte verhoging (0,3 % van loonkost) bovenop de index op sectoraal niveau (45%) of op het niveau van het onderneming (35%) te bespreken. In elk geval zijn de Oost-Vlaamse bedrijfsleiders duidelijk: de loonvorming in ons land is nadelig voor de concurrentiepositie van onze ondernemingen: 90% onderschrijft deze stelling.

Op vlak van de aanpassing van de sociale uitkeringen zien 3 op 4 Oost-Vlaamse werkgevers (76%) enkel een verhoging van de laagste pensioenen mogelijk. Op de vraag of de voorgestelde maatregelen om tot een eenheidstatuut te komen voor arbeiders en bedienden, een reden zijn om het IPA goed te keuren, antwoordt 2/3 van de bedrijfsleiders positief (64%). Voor bijna een kwart van de respondenten is dit niet zo: 13% wenst meer verduidelijking bij de plannen. De verlenging van de bestaande bijzondere brugpensioenregelingen kan op geen bijval rekenen van de werkgevers in de provincie: 84% spreekt zich uit tegen dit element uit het IPA. Tot slot geven de respondenten van de VOKA bevraging aan dat het IPA ook maatregelen zou moeten bevatten i.v.m. een grotere flexibiliteit van de arbeidsmarkt (67%). Op dit vlak blijven onze bedrijven echter volledig op hun honger. In een slotvraag verklaarde 80% van de bedrijven die de enquête hebben ingevuld, achter de goedkeuring van het IPA te staan. Zij vragen dus de onverkorte en integrale uitvoering van het akkoord.

Vanuit verschillende vakbondshoeken weerklinkt de vraag naar een hogere loonsopslag. Jo Libeer: “Men blijft zeggen dat er geen opslag is in 2011 en slechts 0,3 procent in 2012. Dat is onjuist. Wat bij ons index is, wordt in andere landen beschouwd als opslag. Door de automatische indexering van de lonen, stijgen de loonkosten voor onze ondernemingen dit en volgend jaar al zeker met 3,9 procent of meer dan 4 miljard euro. Wie beweert dat in dit IPA alles voor de werkgevers is en niets voor de werknemers, doet de waarheid geweld aan. Daarenboven torst onze economie al jarenlang hogere lasten op arbeid dan onze buurlanden. We gaan dus niets van die achterstand inhalen, integendeel: met de bijkomende marge van 0,3 procent in 2012 wordt de kloof weer een beetje groter”.

VOKA pleit om die reden voor een indexstop in 2011. Die moet de concurrentiepositie van ons land verbeteren, maar ook ruimte scheppen voor 30.000 tot 40.000 nieuwe jobs. “Alleen omwille van de historische doorbraak met de aanzet voor een nieuw werknemersstatuut, waren we bereid dit IPA te aanvaarden”, aldus Jo Libeer. “Want bijvoorbeeld de verlenging van de brugpensioenregelingen met twee jaar gaat regelrecht in tegen het beleid dat de Vlaamse regering heeft uitgetekend om oudere werkzoekenden te activeren, en zo meer volk op de arbeidsmarkt te krijgen.Het volledige akkoord moet dus worden uitgevoerd door de federale regering. Er kan geen sprake zijn van cherry picking om er alleen enkele elementen zoals de loonvorming uit te halen. Wie het huidige akkoord wil heronderhandelen, moet beseffen dat ook de ondernemers van hun kant dan opnieuw een pakket eisen op tafel zullen leggen zoals de indexstop in 2011 en afschaffing van de brugpensioenregelingen”. Link: http://www.voka.be/

Labels: , , ,

Stad Gent roept op om bomen te planten

Op zoek naar partners om Gent te vergroenen, klopt de Stad Gent nu bij bedrijven, zorginstellingen en scholen aan. Men vraagt hen om op hun terreinen één of meerdere bomen, een houtkant of zelfs een bosje aan te planten. Werknemers die op groen uitkijken zouden productiever, gemotiveerder en minder vaak ziek zijn. Maar ook vanuit een ziekenbed is het aangenamer om naar groen te kijken dan naar troosteloze muren. Bomen en struiken maken de seizoenen voelbaar en brengen een heel leven aan vogels, vlinders en andere beestjes mee. Als je kinderen laat kiezen, gaan ze steevast voor een groene speelruimte. Die biedt volop verstopplekken en veel om te ontdekken. Met het vergroenen van hun speelplaats kunnen scholen extra speel- en leerkansen op school creëren. Dus, waarom nog wachten met aanplanten? Bedrijven, scholen en zorginstelingen hebben vaak ruimte genoeg voor een boom, enkele struiken of een houtkant. Door die aan te planten, zorgen ze mee voor een gezonder en aangenamer stadsklimaat.

Gent heeft veel plekjes om bomen te planten. 371 bedrijven in het havengebied en zo’n 35 bedrijven elders in Gent hebben buitenruimte. De Stad Gent schrijft elk van hen aan met de oproep om groen aan te planten. Ook aan de koepelorga-nisaties werd gevraagd om via hun communicatienetwerk bedrijven op te roepen om op hun bedrijfsterrein één of meerdere bomen te planten. Verder krijgen 127 basischolen, 66 secundaire scholen, de 3 hogescholen en de Universiteit Gent een brief in de bus. Ten slotte worden ook de 9 Gentse ziekenhuizen en 27 woonzorgcentra aangeschreven. Als elk van hen 1 boom aanplant, wordt Gent er 639 rijker. En zo dikt ook de Vlaamse teller aan. Daarom vraagt men om alle geplante bomen te registreren op de website www.1miljoenbomen.be of het aantal te melden aan de Groendienst.

Zolang het niet vriest, kan men bomen aanplanten. Dat gebeurt het best in de periode van eind oktober tot eind maart. Lukt het planten dit voorjaar niet meer, dan kunnen de Gentse bedrijven en instellingen alvast beginnen plannen wat ze in het najaar zullen planten. Voor meer informatie over geschikte bomen en struiken kunnen ze bij de Groendienst terecht. Of ze kunnen de folder ‘Kies voor de natuur als u een boompje opzet’ raadplegen. De folder is verkrijgbaar bij de Groendienst. Men kan hem ook hier downloaden. De Jeugddienst staat dan weer paraat om informatie en advies te geven over groene speelruimten.

Informatie:
Groendienst, Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent
Tel.: 09 225 68 59 of  09 225 95 94
Fax: 09 233 67 62 E-mail: groendienst@gent.be
Openingsuren: van 9:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur

Labels: ,

7 februari 2011

Nieuw consortium ‘Technopool Sierteelt’ stelt zich voor aan sierteeltsector.

Vier sierteelt‐gerelateerde wetenschappelijke instellingen werken voortaan intensief samen binnen één kennisnetwerk. Onder de naam ‘Technopool Sierteelt’ hebben ze een consortium opgericht. De 4 samenwerkende initiatiefnemers zijn ILVO (Instituut voor Landbouw‐ en Visserijonderzoek), UGent, HoGent en PCS (Provinciaal Centrum voor Sierteelt). Bedoeling is om de sierteeltsector in Vlaanderen efficiënter te ondersteunen bij alle mogelijke teelttechnische en innovatievragen. Op 17 februari 2011 maakt de sierteeltsector kennis met de mensen en wetenschappelijke mogelijkheden achter de ‘Technopool Sierteelt’, tijdens een innovatiebeurs. Die vindt plaats bij ILVO Plant te Melle. Het evenement, het nieuwe logo en de bijhorende brochure werden gerealiseerd met de steun van het Europese “Gent: Bloemenregio” project.

Sierteelt blijft een belangrijke economische peiler in Vlaanderen: de sector is goed voor een totale productiewaarde van 539 miljoen euro en een tewerkstelling van bijna 9000 personen. Ons land staat op de derde plaats binnen Europa qua export van sierteeltproducten. De exportwaarde in 2009 bedroeg 573 miljoen euro, terwijl er voor 499 miljoen euro werd ingevoerd. Speerpunten zijn de vermeerderings‐ en veredelingsbedrijven, gespecialiseerde azaleabedrijven en de boomkwekerijsector. De laatste jaren zijn de bedrijven almaar groter en ambitieuzer geworden. Om de internationale concurrentiekracht in de toekomst te vrijwaren zoeken de siertelers voortdurend naar innovatie en naar betere producten en processen. De schaalvergroting, specialisatie en verticale integratie versterken de tendens om ontwikkelingen uit het onderzoek te implementeren. Ook wettelijke uitdagingen als de geïntegreerde gewasbescherming (die Europa oplegt tegen 2014), de waterrichtlijnen en een rationeel energieverbruik maken oplossingsgericht onderzoek en uitgebreide wetenschappelijke dienstverlening noodzakelijk.

Reeds in 2002 ondertekenden de 4 partners een intentieverklaring tot samenwerking om de beschikbare infrastructuur voor het onderzoek in de sierteelt optimaal te gebruiken. In 2008 kwam er een aanvullende overeenkomst om de samenwerking te consolideren. Het consortium, ondersteund door de Provinciale Ontwikkelings-maatschappij Oost‐Vlaanderen (POM), kreeg de naam “Technopool Sierteelt”. De expertise en kennis van de vier onderzoeksinstellingen werd wegens zijn complementariteit als een meerwaarde ervaren door bedrijven die contact opnamen met de wetenschappers. De leden van de ‘Technopool Sierteelt’ wensen expliciet dat nieuwe kennis doorstroomt en daadwerkelijk op de bedrijven gebruikt wordt. Als de onderzoekers vb. modelplanten bestuderen, kunnen de onderzoeksresultaten vertaald worden naar economisch belangrijke teelten. Eigen laboratoria en proefopstellingen maken soms plaats voor praktijkonderzoek op de bedrijven zelf. Deze werkwijze blijkt vertrouwen te wekken bij de telers.

De innovatiebeurs op 17 februari wil de ‘Technopool Sierteelt’ sterker profileren en gelegenheid bieden tot netwerking tussen onderzoekers, telers en alle andere spelers uit de sector. Onder het motto “Kennis wijst de weg” zullen de partners de veelzijdigheid en toepasbaarheid van hun onderzoek toelichten. Een aantal telers zal vertellen hoe zij geholpen zijn via wetenschappelijke tussenkomst van één van de Technopool partners. Aan de hand van een kenniswandeling doorheen laboratoria en een nieuw serre‐ en onderzoekscomplex dat in de loop van 2011 operationeel moet worden, zal informatie gegeven worden rond actuele onderzoeksthema’s zoals water, gewasbescherming, techniek, nieuwigheden en biotechnologie.


Innovatiebeurs Technopool Sierteelt: “Kennis wijst de weg” Info: http://www.vilt.be/Technopool_Sierteelt
Donderdag 17 februari 2011, vanaf 15u30, ILVO‐Plant, Caritasstraat 21, 9090 Melle

Labels: , , , , , , ,

6 februari 2011

Gene Simmons (KISS) voor het eerst in België als spreker

Gene Simmons is het best bekend als oprichter, bassist en zanger bij de rockband KISS, maar zijn zakelijk instinct en zijn veelzijdig talent maken hem tot het ideale toonbeeld van zelfsturing, een essentieel element van goed Talent Management. Vanuit die invalshoek nodigde Acerta Gene Simmons uit als spreker op zijn tweede Talent Congres. De speech van Simmons maakt deel uit van de veel besproken ‘Rich & Famous’ tournee die hem voor het eerst in België brengt. Gene Simmons, geboren als Chaim Witz in Haifa op 25 augustus 1949, komt met zijn moeder naar de V.S. op negen jarige leeftijd. In 1973 richt hij met zijn Israëlisch/Amerikaanse makker Paul Stanley, de rockband Kiss op. Kiss is anders dan vele andere bands, omdat van in het begin het motto ‘Alles voor de fans’ geldt. Stanley en Simmons drinken niet, gebruiken geen drugs en roken niet, maar hun zakelijk instinct is groter dan dat van welke artiest ook. Naast zijn carrière als rockmuzikant ontwikkelt Simmons zijn talent als talentscout, als filmacteur, auteur en vooral entrepreneur. De merchandising rond Kiss omvat meer dan 2500 licenties, gaande van brooddozen en stripverhalen tot credit cards, aanstekers en paraplubakken. Kiss werd daardoor een ‘merk’ dat meer dan een miljard dollar waard is. Simmons heeft zijn eigen postzegel, een eigen kledinglijn, een marketingbedrijf, een productiehuis, een eigen televisiesoap, een immobiliënkantoor voor begoede burgers en een platenmaatschappij. Zijn naam is een merk, zijn aanpak en zijn leven een inspiratiebron voor een reeks inspirerende speeches die over heel de wereld gegeerd zijn.

Acerta haalt Gene Simmons naar België als gastspreker op zijn tweede Talent Congres, omdat het ervan overtuigd is dat het verhaal en de levenslessen van deze originele ondernemer pur sang inspirerend kunnen werken voor iedereen in de organisatie die begaan is met Talent Management. Acerta is een van de eerste HR-dienstenleveranciers die Talent Management heeft weten te definiëren op basis van wetenschappelijk onderzoek. Vanuit dat onderzoek werd ondermeer aangetoond dat niet alleen iedere werknemer Talent heeft, dat de moeite waard is om in te investeren, maar dat Talent Management niet alleen een zaak is van de Human Resources afdeling. Vooral leiders op alle niveaus binnen een onderneming en ook de individuele werknemers dragen hun verantwoordelijkheid in het proces. Door Gene Simmons uit te nodigen op zijn tweede Talent Congres vestigt Acerta de aandacht op het belang van het omgaan met je eigen carrièremogelijkheden of anders gezegd: de “zelfsturing”. Anderzijds is Simmons het boegbeeld van een succesvolle ondernemer die zijn eigen bedrijfsbezigheden wist te diversifiëren op een moment dat een hele industrie rondom hem het moeilijk kreeg. Acerta rekent erop dat deze inspirerende spreker het debat rond zelfsturing en leiderschap grondig zal weten doorheen te schudden.

In 2009 organiseerde Acerta zijn eerste Talent Congres. De focus lag toen op de eerste resultaten van het Grote Talentonderzoek, uitgevoerd door Luc Sels, decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KU Leuven. Ondertussen sponsort Acerta ook de Leerstoel Talent Management van de KU Leuven. Luc Sels zal naast Albert Ragon, ceo van Danone en Gene Simmons de keynote speeches verzorgen. In de namiddag worden er workshops georganiseerd rond de drie belangrijkste thema’s van het congres. Link: http://www.acerta.be/events/kalender/acerta-talent-congres

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...