8 februari 2011

Oost-Vlaamse bedrijven steunen goedkeuring ontwerp IPA

Het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord (IPA) blijft de gemoederen beroeren. Na de afwijzing door de liberale en de socialistische vakbond krijgt de regering het dossier op tafel. VOKA Oost-Vlaanderen peilde alvast naar de mening van individuele Oost-Vlaamse bedrijven. Uit een korte enquête blijkt dat 80% van de zowat 200 respondenten het IPA goedkeuren. 89% van de bedrijfsleiders wil af van de automatische loonindexering in zijn huidige vorm omdat het ronduit nadelig is voor de concurrentiepositie van onze bedrijven. Het systeem van de automatische loonindexering – uniek in Europa – ligt onze bedrijfsleiders duidelijk zwaar op de maag. Dit mechanisme vormt immers een rem op de verbetering van de concurrentiepositie van ons land. Eén respondent op twee (48%) wil een aanpassing van het systeem, 41% wil de automatische koppeling afgeschaft zien. Toch zijn de meeste bedrijfsleiders bereid om een strikt beperkte verhoging (0,3 % van loonkost) bovenop de index op sectoraal niveau (45%) of op het niveau van het onderneming (35%) te bespreken. In elk geval zijn de Oost-Vlaamse bedrijfsleiders duidelijk: de loonvorming in ons land is nadelig voor de concurrentiepositie van onze ondernemingen: 90% onderschrijft deze stelling.

Op vlak van de aanpassing van de sociale uitkeringen zien 3 op 4 Oost-Vlaamse werkgevers (76%) enkel een verhoging van de laagste pensioenen mogelijk. Op de vraag of de voorgestelde maatregelen om tot een eenheidstatuut te komen voor arbeiders en bedienden, een reden zijn om het IPA goed te keuren, antwoordt 2/3 van de bedrijfsleiders positief (64%). Voor bijna een kwart van de respondenten is dit niet zo: 13% wenst meer verduidelijking bij de plannen. De verlenging van de bestaande bijzondere brugpensioenregelingen kan op geen bijval rekenen van de werkgevers in de provincie: 84% spreekt zich uit tegen dit element uit het IPA. Tot slot geven de respondenten van de VOKA bevraging aan dat het IPA ook maatregelen zou moeten bevatten i.v.m. een grotere flexibiliteit van de arbeidsmarkt (67%). Op dit vlak blijven onze bedrijven echter volledig op hun honger. In een slotvraag verklaarde 80% van de bedrijven die de enquête hebben ingevuld, achter de goedkeuring van het IPA te staan. Zij vragen dus de onverkorte en integrale uitvoering van het akkoord.

Vanuit verschillende vakbondshoeken weerklinkt de vraag naar een hogere loonsopslag. Jo Libeer: “Men blijft zeggen dat er geen opslag is in 2011 en slechts 0,3 procent in 2012. Dat is onjuist. Wat bij ons index is, wordt in andere landen beschouwd als opslag. Door de automatische indexering van de lonen, stijgen de loonkosten voor onze ondernemingen dit en volgend jaar al zeker met 3,9 procent of meer dan 4 miljard euro. Wie beweert dat in dit IPA alles voor de werkgevers is en niets voor de werknemers, doet de waarheid geweld aan. Daarenboven torst onze economie al jarenlang hogere lasten op arbeid dan onze buurlanden. We gaan dus niets van die achterstand inhalen, integendeel: met de bijkomende marge van 0,3 procent in 2012 wordt de kloof weer een beetje groter”.

VOKA pleit om die reden voor een indexstop in 2011. Die moet de concurrentiepositie van ons land verbeteren, maar ook ruimte scheppen voor 30.000 tot 40.000 nieuwe jobs. “Alleen omwille van de historische doorbraak met de aanzet voor een nieuw werknemersstatuut, waren we bereid dit IPA te aanvaarden”, aldus Jo Libeer. “Want bijvoorbeeld de verlenging van de brugpensioenregelingen met twee jaar gaat regelrecht in tegen het beleid dat de Vlaamse regering heeft uitgetekend om oudere werkzoekenden te activeren, en zo meer volk op de arbeidsmarkt te krijgen.Het volledige akkoord moet dus worden uitgevoerd door de federale regering. Er kan geen sprake zijn van cherry picking om er alleen enkele elementen zoals de loonvorming uit te halen. Wie het huidige akkoord wil heronderhandelen, moet beseffen dat ook de ondernemers van hun kant dan opnieuw een pakket eisen op tafel zullen leggen zoals de indexstop in 2011 en afschaffing van de brugpensioenregelingen”. Link: http://www.voka.be/

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...