7 februari 2011

Nieuw consortium ‘Technopool Sierteelt’ stelt zich voor aan sierteeltsector.

Vier sierteelt‐gerelateerde wetenschappelijke instellingen werken voortaan intensief samen binnen één kennisnetwerk. Onder de naam ‘Technopool Sierteelt’ hebben ze een consortium opgericht. De 4 samenwerkende initiatiefnemers zijn ILVO (Instituut voor Landbouw‐ en Visserijonderzoek), UGent, HoGent en PCS (Provinciaal Centrum voor Sierteelt). Bedoeling is om de sierteeltsector in Vlaanderen efficiënter te ondersteunen bij alle mogelijke teelttechnische en innovatievragen. Op 17 februari 2011 maakt de sierteeltsector kennis met de mensen en wetenschappelijke mogelijkheden achter de ‘Technopool Sierteelt’, tijdens een innovatiebeurs. Die vindt plaats bij ILVO Plant te Melle. Het evenement, het nieuwe logo en de bijhorende brochure werden gerealiseerd met de steun van het Europese “Gent: Bloemenregio” project.

Sierteelt blijft een belangrijke economische peiler in Vlaanderen: de sector is goed voor een totale productiewaarde van 539 miljoen euro en een tewerkstelling van bijna 9000 personen. Ons land staat op de derde plaats binnen Europa qua export van sierteeltproducten. De exportwaarde in 2009 bedroeg 573 miljoen euro, terwijl er voor 499 miljoen euro werd ingevoerd. Speerpunten zijn de vermeerderings‐ en veredelingsbedrijven, gespecialiseerde azaleabedrijven en de boomkwekerijsector. De laatste jaren zijn de bedrijven almaar groter en ambitieuzer geworden. Om de internationale concurrentiekracht in de toekomst te vrijwaren zoeken de siertelers voortdurend naar innovatie en naar betere producten en processen. De schaalvergroting, specialisatie en verticale integratie versterken de tendens om ontwikkelingen uit het onderzoek te implementeren. Ook wettelijke uitdagingen als de geïntegreerde gewasbescherming (die Europa oplegt tegen 2014), de waterrichtlijnen en een rationeel energieverbruik maken oplossingsgericht onderzoek en uitgebreide wetenschappelijke dienstverlening noodzakelijk.

Reeds in 2002 ondertekenden de 4 partners een intentieverklaring tot samenwerking om de beschikbare infrastructuur voor het onderzoek in de sierteelt optimaal te gebruiken. In 2008 kwam er een aanvullende overeenkomst om de samenwerking te consolideren. Het consortium, ondersteund door de Provinciale Ontwikkelings-maatschappij Oost‐Vlaanderen (POM), kreeg de naam “Technopool Sierteelt”. De expertise en kennis van de vier onderzoeksinstellingen werd wegens zijn complementariteit als een meerwaarde ervaren door bedrijven die contact opnamen met de wetenschappers. De leden van de ‘Technopool Sierteelt’ wensen expliciet dat nieuwe kennis doorstroomt en daadwerkelijk op de bedrijven gebruikt wordt. Als de onderzoekers vb. modelplanten bestuderen, kunnen de onderzoeksresultaten vertaald worden naar economisch belangrijke teelten. Eigen laboratoria en proefopstellingen maken soms plaats voor praktijkonderzoek op de bedrijven zelf. Deze werkwijze blijkt vertrouwen te wekken bij de telers.

De innovatiebeurs op 17 februari wil de ‘Technopool Sierteelt’ sterker profileren en gelegenheid bieden tot netwerking tussen onderzoekers, telers en alle andere spelers uit de sector. Onder het motto “Kennis wijst de weg” zullen de partners de veelzijdigheid en toepasbaarheid van hun onderzoek toelichten. Een aantal telers zal vertellen hoe zij geholpen zijn via wetenschappelijke tussenkomst van één van de Technopool partners. Aan de hand van een kenniswandeling doorheen laboratoria en een nieuw serre‐ en onderzoekscomplex dat in de loop van 2011 operationeel moet worden, zal informatie gegeven worden rond actuele onderzoeksthema’s zoals water, gewasbescherming, techniek, nieuwigheden en biotechnologie.


Innovatiebeurs Technopool Sierteelt: “Kennis wijst de weg” Info: http://www.vilt.be/Technopool_Sierteelt
Donderdag 17 februari 2011, vanaf 15u30, ILVO‐Plant, Caritasstraat 21, 9090 Melle

Labels: , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...