25 februari 2011

Gent pakt probleemwijken gericht aan.

Gent gaat na in welke wijken de leefbaarheid onder druk staat en heeft daarom een armoede- en overlastplan opgesteld. Er komt een aanpak op maat van elke wijk waar de leefbaarheid onder druk staat. Die aanpak moet starten tegen uiterlijk 31 maart 2011. Voor vijf wijken zal dan alvast een stappenplan worden opgemaakt: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Rabot-Blaisantvest, Nieuw Gent-UZ en Sluizeken-Tolhuis-Ham. Vooral fenomenen zoals verkeers(on)veiligheid, drughandel, illegale economie, wijkgebonden overlast en het terugdringen van armoede zullen worden aangepakt.

De Gentse samenleving is sinds de opmaak van het Bestuursakkoord 2007-2012 sterk geëvolueerd door een aantal belangrijke maatschappelijke veranderingen. Onder meer de komst van een groot aantal nieuwe EU-burgers uit Midden- en Oost-Europa zet enkele wijken in de 19e eeuwse gordel rond het stadscentrum onder druk, onder andere op het vlak van veiligheid, netheid en wonen. Dat leidt tot onbegrip tussen buren en de verschillende bevolkingsgroepen, en tot onveiligheidsgevoelens. Het college van de Stad Gent kiest er daarom heel bewust voor om aan deze wijken extra aandacht te besteden. Elk van die wijken krijgt een aanpak op maat om de leefbaarheid te verhogen. Overlast (sluikstort, verloedering en verkeersonveiligheid), criminaliteit (dealen, illegale economie en inbraken) en maatschappelijke problemen (onderwijs, tewerkstelling en huisvesting) zullen op een geïntegreerde manier worden aangepakt.

Er werd een nieuwe samenwerkingsstructuur uitgewerkt waarbij politie, stadsdiensten, OCMW en externe partners informatie uitwisselen en samenwerken. Dat laat toe de beleidsvisie van de Stad Gent op een efficiënte en krachtdadige manier uit te voeren en om te zetten in een op maat uitgewerkte en integrale wijkgerichte aanpak. De burgemeester stuurt die aanpak rechtstreeks aan. De Dienst Gebiedsgerichte Werking is verantwoordelijk voor de regie van het sociale luik. Deze dienst kreeg in 2003 een regisserende rol (naast het verzorgen van alle inspraak- en participatietrajecten in de wijk). Dat houdt onder meer in dat de wijkregisseur zorgt voor alle netwerkende contacten met zowel de interne als externe partners in het werkveld. Daardoor slaagt hij er in om voortdurend de maatregelen te signaleren die nodig zijn om buurten leefbaarder te maken. Deze regierol zal nu worden geïntensifieerd. De wijkregisseur vervult ook de taak van brugfiguur tussen het sociale luik en de diverse actoren binnen het veiligheidsluik, rekening houdende met de rol van de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid.

De aanpak van het veiligheidsluik moet de veiligheid verhogen en de overlast terugdringen. Dat gebeurt door zowel een gebiedsgerichte aanpak ‘hotspots’ als een persoonsgerichte aanpak (daders en risicogroepen - ‘hotshots’). Aan vier fenomenen zal extra aandacht worden besteed. Drugsgerelateerde feiten: geïntegreerde politionele aanpak van drugshandel en gerelateerde fenomenen door de Lokale Recherche Dienst en de Dienst Operationele Gerechtelijke en Bestuurlijke Coördinatie (OGBC) van de Politiezone Gent. De federale gerechtelijke politie is uiteraard een belangrijke partner. Verkeersveiligheid: aanpak (alcohol- en snelheidcontroles, controle boorddocumenten, korte prikacties op verschillende locaties, enz.) door de Verkeersdienst van de Politiezone Gent. Illegale economie: aanpak door het arbeidsauditoraat (in samenspraak met andere federale overheidsdiensten) en de procureur des Konings. Wijkgebonden overlast: aanpak door de Wijkdienst van de Politiezone Gent in samenspraak met andere partners (in het bijzonder de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid gezien de opdracht van deze dienst). De directeur van de Directie Operaties van de Politiezone Gent is coördinator en aanspreekpunt van het veiligheidsluik.

De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid voert een evenwichtig ‘driesporenbeleid’ in de aanpak van overlast: preventie, curatie en repressie. De dienst zorgt voor de regie van concrete buurtgebonden overlastdossiers, de ontwikkeling en uitvoering van thematische beleidsplannen (drugsbeleid, wildplak- en graffitibeleid, enz.) en doelgroepgerichte acties (studenten, jongeren, horeca, enz.), uiteraard steeds in overleg met de coördinatoren van het sociale luik en het veiligheidsluik. Lees ook: http://www.gent.be/docs/Departement%20Stafdiensten

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...