29 oktober 2011

Tentoonstelling: U bevindt zich hier


Van 27 oktober 2011 tot en met 31 mei 2012 loopt in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen van de UGent de tentoonstelling 'U bevindt zich hier'. De tentoonstelling schetst de geschiedenis van de cartografie en in het bijzonder de evolutie van de landsdekkende kaarten van het Belgisch grondgebied (bv. Ferrariskaarten, Popp-kaarten,... ). Ook de evolutie van het landmeetkundig instrumentarium sinds de Renaissance tot nu komt aan bod. Speciaal voor scholen ontwikkelde het museum een interactieve workshop over de basisprincipes van de landmeetkunde. In het kader van deze tentoonstelling organiseert het museum op 10 november 2011 een studiedag voor leerkrachten. Daarbij gaat het niet enkel over de geschiedenis van de cartografie en landmeetkunde, maar ook over bv. biologische toepassingen van GIS-tracking, de wiskunde achter de routeplanner en recreatieve navigatie.

Naar aanleiding van de tentoonstelling publiceert het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen in samenwerking met de vakgroep Geografie van de Universiteit Gent en de Stad Gent de publicatie ‘U bevindt zich hier’. Dit boek gidst de lezer door de basisprincipes van de cartografie en de geschiedenis van de topografie om te eindigen bij enkele moderne technieken die momenteel in het kader van het project ‘Gent in 3D’ toegepast worden.

Het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen bevindt zich op de Campus Sterre, Krijgslaan 281 (gebouw S30), 9000 Gent. Het museum en de tentoonstelling zijn toegankelijk op weekdagen van 10u tot 12u en van 14u tot 17u. In het kader van ‘U bevindt zich hier’ is het museum ook open op zondag 27 november 2011, 29 januari 2012, 26 februari 2012, 25 maart 2012, 22 april 2012 en 27 mei 2012, telkens van 14u tot 16u. Het museum is gesloten op universitaire verlofdagen.

Studiedag voor leerkrachten op donderdag 10 november. Meer info op de website van het museum.

Labels: ,

Resultaten actie Kot op slot 2011


De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid van de Stad Gent en de Politiezone Gent hebben tussen dinsdag 25 en donderdag 27 oktober 391 studentenkoten gecontroleerd in het kader van de actie ‘Kot op slot’. De controle had als doel na te gaan of de koten inbraakveilig zijn. Het resultaat was bevredigend: 95,5 % van de koten was in orde. In totaal werden 391 individuele kotdeuren gecontroleerd. Er werden 373 diploma's (95.5 %) en 18 attesten (4.5%) uitgereikt.

Om studenten te motiveren hun kot steeds goed af te sluiten en zorgzaam om te springen met hun waardevolle spullen, bedachten de Politiezone Gent (de Wijkdienst en het Bureau Politionele Misdrijfpreventie) de actie ‘Kot op slot’. Met die actie geven ze studenten tips om inbraken op hun kot te voorkomen. Net zoals de voorbije jaren, werd gekozen om de actie uit te voeren bij de start van het academiejaar, zodat de (nieuwe) studenten meteen bewust worden gemaakt van het belang van een goed afsluitgedrag.

Studenten wier kot slotvast was, kregen een ‘diploma’ en een pakketje student-in-gent-gadgets. Studenten wier voor- of kotdeur niet slotvast was, moesten het stellen met een attest met preventietips. Ook de koteigenaar werd gecontacteerd indien bleek dat de kwaliteit van de sloten ondermaats was. Zij kunnen de kot-op-slot-stickers aanvragen die op de binnenkant van de deur kunnen worden geplakt, zodat studenten wanneer ze buitengaan meteen worden geconfronteerd met de boodschap ‘Kot op slot’. De actie werd opnieuw positief onthaald bij de studenten.

Gent Centrum: Er werden 139 diploma’s uitgereikt. Dat wil zeggen dat de individuele kamerdeuren correct afgesloten waren. Er werden 6 attesten afgeleverd. Dat wil zeggen dat de student(e) niet aanwezig was op zijn/haar kamer en de individuele kamerdeur niet (voldoende) afgesloten was.
Gent West: Er werden 128 diploma’s uitgereikt. Dat wil zeggen dat de individuele kamerdeuren correct afgesloten waren. Er werden 9 attesten afgeleverd. Dat wil zeggen dat de student(e) niet aanwezig was op zijn/haar kamer en de individuele kamerdeur niet (voldoende) afgesloten was.
Nieuw Gent: Er werden 106 diploma’s uitgereikt. Dat wil zeggen dat de individuele kamerdeuren correct afgesloten waren. Er werden 3 attesten afgeleverd. Dat wil zeggen dat de student(e) niet aanwezig was op zijn/haar kamer en de individuele kamerdeur niet (voldoende) afgesloten was.


Vergelijking met voorgaande jaren:
- oktober 2010: 380 diploma's en 25 attesten
- oktober 2009: 448 diploma's en 17 attesten

Labels:

28 oktober 2011

Jubileumeditie Boekenbeurs kleurt groen

Boek.be en de OVAM maken van de Boekenbeurs 2011 in Antwerpen (31 oktober - 11 november) een ecologisch topevenement. De focus zal daarbij liggen op het beheer van afval en materialen. De OVAM heeft de Boekenbeurs alvast uitgeroepen tot voorbeeldevenement! Beide partijen hebben samen een ambitieus programma opgesteld om zwerfvuil te bestrijden, afval te vermijden of selectief in te zamelen, milieuvriendelijke producten en materialen te gebruiken en materiaalkringlopen te sluiten. Dit jaar zullen er ook sorteermeesters toezien op het correct sorteren. Deze samenwerking past overigens perfect binnen het beleid van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. De Boekenbeurs zet groene traditie voort. Een evenement met de omvang van de Boekenbeurs (184.000 bezoekers in 2010) creëert onvermijdelijk een massa afval en heeft een flinke impact op het leefmilieu. Dat beseft men bij Boek.be maar al te goed! De organisatoren nemen dan ook initiatieven om de ecologische voetafdruk van het twaalfdaagse evenement zo laag mogelijk te houden. Eerder werd er al succesvol ingezet op duurzame verlichting. Voor het tweede jaar op rij ligt de focus tijdens het literaire evenement op een beter afval- en materialenbeheer.

Een greep uit de maatregelen en activiteiten die men mag verwachten:

- Herbruikbare eco-boekentas: Boek.be en de OVAM bieden u voor het tweede jaar een herbruikbare, gerecycleerde schoudertas aan. Dit jaar werd de tas ontworpen door Pieter Van Eenoge, de illustrator die ook de boekenbeursaffiche tekende. De Boekenbeurs doet uiteraard ook graag een beroep op het groene gevoel van de standhouders en vraagt om geen plastic verpakkingsmateriaal meer in te zetten.
- Selectieve inzameling: In samenwerking met Antwerp Expo worden alle klassieke vuilnisbakken vervangen door 15 afvaleilandjes waar de bezoekers hun afval (papier en karton, PMD en restafval) kunnen sorteren, net zoals thuis! Een aantal sorteermeesters worden ingezet om toe te zien op het correct sorteren.
- Boekenbeurs kiest voor duurzame materialen: Op grote delen van de beursvloer (in totaal 1.581 m²) wordt een ecologisch tapijt ingezet dat 100% recycleerbaar is en na gebruik verwerkt wordt tot grondstof voor nieuwe producten.
- Waste manager ziet toe op het principe 'de vervuiler betaalt': Boek.be heeft voor de opbouw en afbraak van de standen opnieuw een waste manager aangesteld. De waste manager informeert en sensibiliseert de standenbouwers. Wat blijft liggen, wordt betaald!
- Zwerfvuil in de vuilnisbak: de sympathieke zwerfvuilband 'Troep' zal de bezoekers er op ludieke wijze op attent maken dat zwerfvuil in de vuilnisbak hoort en nergens anders!
- ARGUSprijs voor de Groenste stand: Voor het derde jaar op rij reikt ARGUS een prijs uit voor de Groenste stand van de Boekenbeurs. Een vakjury met onder meer vertegenwoordigers van Boek.be en de OVAM zullen op zoek gaan naar de beursstand die het best zijn milieu-impact weet te verkleinen. De laureaat van deze derde ARGUSprijs krijgt een gratis berekening van de ecologische voetafdruk van zijn bedrijf.

Meten is weten: Net zoals de andere OVAM voorbeeld-evenementen (Festival Dranouter en De Gordel voor Scholen) zal de Boekenbeurs de OVAM-Eventscan gebruiken. De Eventscan is een milieu-audit waarmee de voetafdruk van het evenement en haar bezoekers gemeten kan worden op een aantal vlakken zoals afvalbeheer, energiebeheer, catering, ... Boek.be zal de resultaten van de eventscan bij het afsluiten van de boekenbeurs bekend maken.

Stad Gent neemt concessie parking Kouterpoort over

Vanaf 1 december 2011 neemt het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (het voormalige Parkeerbedrijf) het beheer en de exploitatie van de ondergrondse parkeergarage Kouterpoort in de Savaanstraat over.   De Regie der Gebouwen geeft de parking in concessie aan de Stad Gent . Na de nodige aanpassingswerken is het de bedoeling om deze minder gekende parking in te schakelen in het mobiliteits- en parkeerbeleid van de Stad Gent. Parking Kouterpoort opende halfweg de jaren ’90 de deuren en biedt plaats aan 588 wagens. Tot nu toe werd de parking uitgebaat door een privé-exploitant. 2/3 van de parkeerplaatsen zijn momenteel voorbehouden voor personeelsleden  van de federale overheidsdiensten die in de bovenliggende kantoren gehuisvest zijn. De rest van de parkeerplaatsen staat ter beschikking voor commerciële exploitatie.

Op 1 december 2011 gaat de Regie der Gebouwen een contract aan met het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent, die de parking zal uitbaten tot 2020. De Stad Gent betaalt hiervoor een jaarlijkse vergoeding van 260.000 euro. Doel is om deze ondergrondse parking optimaal te integreren in het parkeer- en mobiliteitsbeleid van de Stad. Dankzij haar ligging heeft de parking heel wat potentieel om een rol te spelen in bijvoorbeeld het verlagen van de parkeerdruk voor de bewoners van deze buurt.

Daarnaast kan een goede afstemming van de tarieven op het straatparkeren in deze buurt en de integratie van de parking in het verkeersgeleidingssysteem ook een antwoord bieden op de problematiek van parkeerzoekend verkeer in het centrum, zonder hiermee uiteraard net meer autoverkeer aan te trekken. Het Mobiliteitsbedrijf zal in een aanloopperiode (vermoedelijk tot 1 september 2012) eerst de nodige aanpassingen doen om de parking uit te rusten conform de kwaliteitsnormen van de andere stedelijke ondergrondse parkeergarages. Zo zal het Mobiliteitsbedrijf voor 1,5 miljoen euro werken uitvoeren aan onder meer ventilatie, CO- en branddetectie, controle- en betaalapparatuur, verlichting, camerabewaking en schilderwerken.

In deze overgangsperiode zullen in eerste instantie enkel de werknemers van de bovenliggende kantoren en de bestaande andere abonnees worden toegelaten. Het aantal beschikbare plaatsen voor de werknemers van de kantoren wordt teruggebracht van de huidige 400 plaatsen naar ongeveer 200. De effectieve exploitatie, waarbij ook andere abonnees en bezoekers aan de binnenstad de parking kunnen gebruiken, zal dus effectief  starten op 1 september 2012. Vanaf dan zal de parking ook worden opgenomen in het verkeersgeleidingssysteem van de stad.

Labels: ,

27 oktober 2011

Groenevent Awards voor Vlaanderens milieuvriendelijkste festivals en evenementen

De OVAM heeft vandaag de tweede Groenevent Awards uitgereikt. De Groenevent Awards bekronen de milieuvriendelijkste evenementen van Vlaanderen voor hun inspanningen om de impact op het leefmilieu van hun evenement en van hun bezoekers zo laag mogelijk te houden. De jury van experts uit de milieu- en evenementensector nomineerde negen evenementen voor de  Groenevent Awards 2011. De  jury beoordeelde de genomineerden op basis van hun behaalde cijfers in de Eventscan en op basis van de geleverde inspanningen en prestaties van de organisatoren en hun bezoekers. Alle laureaten ontvingen een geldprijs van 2.000 euro en uiteraard eeuwige roem in milieuminnend Vlaanderen!

Cultuurmarkt van Vlaanderen
Dag van het Eetbare landschap
Davitamon Classic
Dodentocht
Ieperfest
Ieperfest Winteredition
Folkfestival Ham
Gent Jazz
Wereldfeest Zemst

Davitamon Classic uit Nazareth werd bekroond in de categorie sportevenement voor hun professionele aanpak op vlak van afvalbeheer. Het is algemeen geweten dat correcte afvalinzameling en vermijden van zwerfvuil op wielerevenementen een heikel punt is. WTC De Wielervrienden Nazareth geeft alvast het goede voorbeeld. Zij werken aan een mentaliteitswijziging en dat werpt stilaan vruchten af bij de deelnemers van deze recreatieve fietstocht in de Vlaamse Ardennen.

De jaarlijkse Antwerpse Cultuurmarkt van Vlaanderen werd door de jury geselecteerd in de categorie 'festivals' omdat ze haar voorbeeldrol voor de culturele sector opneemt. De organisator (Prospekta), koos dit jaar voor de opening van het nieuwe cultuurseizoen als centrale thema 'ecologie'. Het thema werd waar mogelijk doorgetrokken en het debat over de verantwoordelijkheid binnen de culturele sector werd aangewakkerd. Er werden gedurfde maatregelen genomen op alle terreinen. Voor de artiesten en de medewerkers stonden er uitsluitend vegetarische maaltijden op het menu. De bezoekers konden via een handige app het programma consulteren en de organisator van de meest ecologische stand werd beloond met een screening van haar biologische voetafdruk dankzij de Argus Ecologie-prijs.

Hoe ruiger de muziek, hoe groter de inspanningen van Ieperfest Winter Edition om de ecologische voetafdruk van hun evenement te verkleinen. Ecologie is zowel bij het publiek als bij de organisatoren van deze winnaar in de 'indoor'-categorie een levenswijze. Vorig jaar hebben de organisatoren van Ieperfest iedereen verbluft met de maatregelen van hun zomerfestival. In deze wintereditie zetten ze deze traditie verder, al is het op een kleinschaligere indoor versie. Op alle vlakken wordt bewust rekening gehouden met de effecten van hun evenement op het leefmilieu. Dit gaat van selectieve inzameling tot veganistische catering en doorgedreven hergebruik. Afval wordt zo veel mogelijk vermeden en het publiek wordt uitgebreid gesensibiliseerd.

Dit jaar kende de jury ook een speciale vermelding toe aan het Folkfestival Ham. Dit kleinschalige en gezellige festival zet zich al jaren in om de milieudruk van hun festival te verlagen. Ook dit jaar gaan de organisatoren nog een stap verder in hun maatregelen op ecologisch vlak. Hun credo: 't is groen en er zit muziek in!

“Deze Groenevent Awards zitten perfect op het snijpunt van mijn bevoegdheden Leefmilieu en Cultuur. In mijn beleidsnota Cultuur heb ik eco-cultuur als nieuwe beleidsdoelstelling  opgenomen omdat ook de cultuursector nog bewuster ecologische inspanningen kan leveren. Ik denk maar aan het duurzaam materialenbeheer, afvalbeleid, watergebruik, CO2-uitstoot … Ik ben dan ook blij dat de brede cultuursector zich meer en meer inschrijft in eco-cultuur”, aldus Vlaams minister Joke Schauvliege.

De 9 genomineerde events maakten gebruik van de gratis online Eventscan voor organisatoren van festivals en evenementen. De Eventscan werd ontwikkeld en getest door de OVAM, naar het voorbeeld van de Eco-efficiëntiescan voor KMO’s en bedrijven. Deze milieu audit brengt op een eenvoudige manier de ecologische voetafdruk van de organisatie en haar bezoekers in kaart voor diverse thema’s zoals afval, catering, ruimtegebruik, energie, … en geeft hen een duidelijk zicht op hun groeipotentieel. De volgende oproep wordt in het voorjaar van 2012 gelanceerd. Alle info vindt u op de campagnewebsite www.ovam.be/groenevent of op de facebookpagina www.facebook.com/groenevent.

Labels: ,

Grootouders en kleinkinderen houden cupcake wars

In navolging van recente populaire televisieprogramma’s houdt het lokaal dienstencentrum Ten Hove van OCMW Gent op Halloween zijn eigen 'cupcake wars'. Kinderen, ouders en grootouders zetten hun beste beentje voor in het versieren van cupcakes. Halloween is voor het lokaal dienstencentrum Ten Hove de ideale gelegenheid voor een tof intergenerationeel project. Op maandagnamiddag 31 oktober zijn er Halloween-workshops waarop de (groot)ouders hun (klein)kinderen kunnen meebrengen.

Eén van de activiteiten is het versieren van cupcakes. Cupcakes zijn gebakjes in een klein papieren of aluminium bakje en zijn gemakkelijk klaar te maken. Ze zijn op en top trendy. Getuige televisieprogramma’s als ‘Cupcake wars’, een Amerikaanse realityreeks waar bakkers elke week hun best doen om de lekkerste cupcakes uit hun oven te toveren. In Ten Hove zijn de cupcakes al gebakken. Nu komt het erop aan ze te versieren, wat voor kinderen een plezante bezigheid is. Uiteraard krijgen de cupcakes een passend Halloween-kleedje aangemeten. In een andere workshop leren de grootouders hoe ze hun kleinkind in een spook, griezel of pompoen kunnen schminken. Tussendoor wordt er –hoe kan het ook anders- pompoensoep geserveerd.

Waar? Ldc Ten Hove, Begijnhofdries 15 in 9000 Gent
Wanneer? Maandag 31 oktober van 14 uur tot 17 uur

Labels: , ,

26 oktober 2011

Renovatie plankengewelf voormalige refter van de Sint-Pietersabdij is af

In de 18e eeuw werd het plankengewelf van de refter van de Gentse Sint-Pietersabdij op verzoek van abt Philippe Standaert verfraaid met schilderingen. De taferelen, die teruggaan op thema’s uit het Oude en Nieuwe Testament houden verband met spijs en drank. Door geldgebrek kon het gewelf echter niet meer vernist worden, waardoor het in de 19e en 20e eeuw enorm afgezien heeft door vocht en schimmels. In 1989 werd een project gestart om de schilderingen te restaureren, met een voorziene voltooiing zo’n tiental jaar later. Noch de timing, noch het vooropgestelde budget van 315.000 EUR bleken haalbaar, toen men tijdens de restauratie ontdekte dat sommige panelen zwaarder waren aangetast dan ingeschat. Gelukkig werden twee bedrijven bereid gevonden om de restauratiewerken mee te financieren. In 1989 werd in ATS nv uit Merelbeke een partner gevonden, later kwam daar Denys nv uit Wondelgem bij.

Restaurateurs Hugo Vandenborre en Mik Lauwers die met de steun van twee Gentse bedrijven het 18de eeuwse plankengewelf in ere herstelden, deden er meer dan twintig jaar over. Het was al in de 18de eeuw, toen de abdij nog bevolkt werd door paters Benedictijnen, een monnikenwerk. Maar nog veel meer geduld moesten de restaurateurs opbrengen om deze 645 m² beschilderde oppervlakte te reinigen en te retoucheren. Met de jaren evolueerde de reinigingstechniek, zodat zich nog een eindretouche opdrong.
Normaal zou de refter hiervoor vier maanden helemaal in de steigers gezet worden, maar de restaurateurs waagden het erop om met hoogwerkers aan de slag te gaan. Het was een heksentoer om die zware toestellen met hijsmateriaal binnen te krijgen. Na hun hoogtevrees te hebben overwonnen, balanceerden drie restaurateurs maanden door dit hemelruim. En het resultaat mag gezien worden. Het gaat om een langlopend mecenaatproject dat slechts mogelijk was door het cultureel engagement van beide sponsors. De Stad Gent is hen hiervoor bijzonder erkentelijk en sluit de campagne af met een feestelijk dankuwel op woensdag 26 oktober. Vanaf dan kan iedereen het gerestaureerde plankengewelf bezichtigen bij een bezoek aan de Sint-Pietersabdij.

Situering
De reftervleugel, waarvan de grote puntgevel opvalt in de gevelrij aan het Sint-Pietersplein, is het enige deel van de Sint-Pietersabdij dat nog een laatmiddeleeuws uitzicht heeft. Hij is opgetrokken uit Doornikse steen en fungeert in feite als scheidingsvleugel tussen de pandhof aan de zijde van de kerk en de binnenkoer die uitziet op de Wereld van Kina: het Huis.
Net zoals de middeleeuwse refters van het Bijlokeklooster en de Sint-Baafsabdij bevindt ook de eigenlijke refterhal zich op de verdieping.

Geschiedenis
Archiefbronnen leren ons dat deze ‘nieuwe refter’ al in de eerste helft van de 15de eeuw was gebouwd en onderzoek wees uit dat de kapconstructie alsook het spitsbogig plankengewelf al uit die periode dateren. Het eikenhout was gekwartierd, wat de minste vervorming garandeert. Die planken werden oorspronkelijk beschilderd met decoratieve sjabloonmotieven langs de ribben. De kopmuur aan de westzijde draagt nog de sporen van een zwarte contourschildering, die een monumentaal meubel bekroonde en uit dezelfde periode dateerde.
In het derde kwart van de 18de eeuw werd onder het abbatiaat van Philippe Standaert (1730-1759) de volledige beplanking overschilderd. De toeschrijving aan een lid van de beroemde Gentse kunstenaarsfamilie Van Reysschoot, waarbij dan vooral Pieter-Emmanuel Van Reysschoot (1712-1773) wordt genoemd, blijft onzeker. Ook Martin Geeraert (1707-1791) wordt regelmatig naar voor geschoven als realisator van het project. In die tijd had de refter een volledige houten binnenbekleding met aan één langswand grote landschapsschilderijen, waarvan er nu nog een viertal van de oorspronkelijke tien bestaan.
De decoratie liep door boven de hele beplanking, dus ook op de muurvlakken. In totaal waren dus twee muurvlakken en het volledige plafond met inbegrip van de
11 ribben beschilderd. Elk paneel had zijn eigen florale omlijsting die doorliep over de ribben.

Thematiek
De laatste gewelfschildering omvat een rijke variatie van figuratieve taferelen die teruggaan op thema’s uit het oude en nieuwe testament en in verband staan met spijs en drank, verdeeld over tweemaal tien vakken. Ook de beide kopmuren waren van schilderingen voorzien, maar dan wel aangebracht op doek: de zijde van het Sint-Pietersplein stelt Mozes in de woestijn voor en aan de andere zijde van de zaal ziet men de Bruiloft van Cana; die koptaferelen sloten aan bij de plafondschildering van de uiteinden en vormden er één inhoudelijk geheel mee.

Het eerstgenoemde tafereel was begrensd met de Ark des Verbonds en de Toonbroden; het andere zaaluiteinde toont de sleutels van de Sint-Pietersabdij, symbolen van de eucharistie en de aankleding van de abt.
De doekschilderijen op de muren zijn verdwenen.
In het midden van de zaal zijn recht tegenover elkaar, gespreid over telkens vier panelen, twee grote taferelen uitgeschilderd. De zijde van de kerk stelt de graanoogst voor die welwillend wordt gadegeslagen door God de vader. In het tegenoverliggend tafereel zien we druivenplukkers bezig de oogst binnen te halen. Het werk wordt uitgevoerd in een nogal onbestemd landschap dat zich uitstrekt onder een weidse regenboog. De regenboog symboliseert de verbinding tussen God en de mensen.
Oudere ronde gewelfsleutels in de nok verwijzen naar het abbatiaat van Arsenius Schaeyck (1615-1631) en zijn in het huidige kleurenpalet opgenomen.

Mecenaat
Het langlopende renovatieproject werd opgestart in 1989 toen nv ATS uit Merelbeke werd bereid gevonden om de restauratiewerken van het plankengewelf te financieren; de Koning Boudewijnstichting patroneerde het project al die tijd en het stadsbestuur zorgde voor logistieke steun (stellingen en inzet van arbeiders van de Dienst Gebouwen).
De vooropgestelde timing van tien jaar, noch de eraan gekoppelde budgettering (315.000 euro) bleken een haalbare kaart; tijdens de werken werd vastgesteld dat sommige panelen zwaarder waren aangetast dan aanvankelijk werd ingeschat. In 1999 sprong nv Denys uit Wondelgem bij als partner in de sponsoring en sinds 2004 past ook het stadsbestuur jaarlijks 25.000 euro bij, waardoor het jaarlijks te besteden budget ongeveer 100.000 euro bedraagt.
Vandaag heeft de totale operatie ongeveer 1.000.000 euro bereikt, waarvan 85% gerealiseerd werd door cultuursponsoring.
Als return voor hun inbreng kunnen de bedrijven gebruik maken van de abdij voor recepties of nocturnes met hun klanten.

Ontbrekende hoofden
Op één tafereel ontbraken twee planken, die de hoofden van twee figuren voorstelden. De beide zaakvoerders van de sponsorende bedrijven waren bereid hun hoofden ‘te lenen’ om de ontbrekende figuratie aan te vullen. Die hedendaagse toets past volledig in de restauratiefilosofie om geen historiserende toevoegingen te integreren en knoopt tegelijk aan bij de traditie om mecenassen af te beelden op historische kunstwerken; denken we hierbij aan het echtpaar Judocus Vijdt dat in de 15de eeuw dankbaar figureerde op twee panelen van het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal. Tegelijkertijd is het een eerbetoon aan de betrokken bedrijven die dit uniek stedelijk erfgoed ondersteunden.

Enkele cijfers
De refter meet 39 meter bij 11 meter; de totale oppervlakte van het plankengewelf bedraagt 645m² en telt maar liefst 1.920 planken. Het verwijderen, de houtrestauratie, fixatie, reiniging, retouches van de beschildering en het terugplaatsen van één plank namen gemiddeld drie dagen in beslag. Het aantal gepresteerde uren wordt op 35.000 geschat, wat overeenkomt met 5.000 mandagen. Het was dus een monnikenwerk dat al die tijd werd gepresteerd door het restaurateurscollectief van Hugo Vanden Borre en Miek Lauwers uit Lovendegem. En dan te bedenken dat het schilderen zelf volgens de archieven amper één jaar in beslag nam.

Bezichtiging plankengewelf
Men kan het plankengewelf op twee manieren bezichtigen:
- Individueel bezoek je de abdij met een handcomputer. De digitale monnik Alison neemt je mee van de kelder tot de nok van de abdij. In de refter krijg je uitgebreid de kans om het beschilderde gewelf te bekijken.
- In groep kan je met een gegidste rondleiding de abdij ontdekken, in de refter geeft de gids alle informatie mee over het plankengewelf en de restauratie.

Sint-Pietersabdij is open van dinsdag tot zondag, van 10 tot 18 uur (laatste toegang Alison:
16.30 uur). Open op paasmaandag en pinkstermaandag.

Prijzen
Bezoek aan de abdij met de movieguide Alison: volwassenen: 8 euro; senioren 55+, inwoners van Gent en groepen vanaf 15 personen: 6,75 euro per persoon; jongeren tot en met 18 jaar: 3 euro, jongeren 19-25 jaar: 4 euro.
Rondleidingen met een gids: 75 euro per groep van maximum 20 personen en 3,75 euro per persoon toegang tot de abdij en de tentoonstellingen.

Informatie
Website: www.gent.be/spa
Reservaties: tel. 09 269 60 02, e-mail info@boekjebezoek.be

Labels: , , , , , ,

25 oktober 2011

Chemiesector boekt vooruitgang op vlak van duurzame ontwikkeling

essenscia, de federatie van de chemische industrie en life sciences,heeft vandaag haar duurzaamheidrapport voorgesteld. Twee jaar na het eerste rapport, publiceert de sector de evolutie van 33 indicatoren rond ‘People, Planet, Prosperity en Products’. essenscia is daarmee de eerste industriële sector die de impact van zijn industriële activiteiten en producten nauwkeurig heeft becijferd. Het is een manier om de vooruitgang te meten en prioriteiten te stellen, maar vooral om aan te tonen dat chemie en life sciences een cruciale rol speelt in een duurzame toekomst voor mens en planeet en een belangrijke bijdrage levert aan de welvaart in België. In 2009 zorgde essenscia voor een primeur met de uitgave van een duurzaamheidsrapport. In het rapport van 2011 meet de sector de vooruitgang van dezelfde sociale, milieu en economische indicatoren en enkele nieuwe indicatoren zoals het woon-werk-verkeer van de medewerkers en de bijdrage van de sector tot de overheidsfinanciën. Het rapport is samengesteld volgens de internationaal beproefde methode ‘Global Reporting Initiative’ en is uitsluitend gebaseerd op officiële bronnen om volledige transparantie te waarborgen.

Uit het rapport blijkt de impact van de globale financieel-economische crisis van 2008-2009 uit een heel aantal indicatoren. “Vooral de rentabiliteit van de sector heeft een ferme deuk moeten incasseren. Maar tegelijk hebben de ondernemingen de koers aangehouden en heeft de moeilijke omgeving niet geleid tot mindere prestaties op vlak van duurzaam ondernemen. Een belangrijk signaal dat de lange termijn bij onze ondernemingen de overhand heeft op korte termijn paniekreacties”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia. Het rapport spiegelt de prestaties van de sector aan de Strategie ‘Europa 2020’ voor een slimme, duurzame en inclusieve groei. Deze vergelijking toont aan dat de chemiesector zich volop ontwikkelt in lijn met de Europese agenda:
- de investeringen in permanente opleiding en vorming: 1,8% van de totale loonmassa (Europa stelt life long learning voorop als basisvoorwaarde voor een sociale groei);
- de scholingsgraad van de werknemers: 38% heeft een universitair of equivalent diploma (Europese doelstelling: 40% tegen 2020);
- de investeringen in onderzoek en ontwikkeling: 15% van de toegevoegde waarde van de sector gaat naar R&D (Europese doelstelling: 3% van het BBP);
- de bijdrage aan het Europese klimaatpakket 20-20-20.

Op milieuvlak is de sector erin geslaagd om de groei van de productie los te koppelen van de emissies. Zo is de absolute uitstoot van broeikasgassen van bedrijven uit de sector gedurende de laatste 20 jaar met 43% gedaald, terwijl het geproduceerde volume met 65% is gegroeid over dezelfde periode. Dit leidt tot een specifieke reductie (per ton product) van 66% over een periode van 20 jaar, met ook een dalende trend in de laatste vijf jaar. Op die manier levert de chemische industrie een cruciale bijdrage tot de klimaatdoelstellingen van Kyoto en van Europa 2020.

De chemie en life sciences-bedrijven in België hebben hun afval aanzienlijk gereduceerd. Ons land vertegenwoordigt 7% van het Europese productievolume van de sector, maar amper 2% van het afval van de chemische industrie in Europa. Bovendien vindt meer dan 80% van het afval een nuttige toepassing als materiaal of als energiebron. Ook op sociaal vlak kan de sector zich duurzaam noemen. De tewerkstelling in de chemie en life sciences is de voorbije 30 jaar nagenoeg stabiel gebleven. Het aantal jobs schommelde tussen 90.000 en 100.000, terwijl de tewerkstelling in de Belgische industrie in dezelfde periode met 340.000 jobs is gedaald. Vooral de positieve ontwikkeling in de farma heeft de tewerkstelling in de sector stevig ondersteund. Veiligheid en risicobeheersing blijven een topprioriteit voor de sector, wat geïllusteerd wordt door steeds dalende cijfers voor arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Aan het klassieke drieluik van duurzame ontwikkeling (People, Planet, Prosperity) heeft essenscia een vierde luik toegevoegd over het verantwoord en duurzaam gebruik van producten ‘Products’. Dit hoofdstuk behandelt de impact van REACH en CLP(*) op de consumentenveiligheid, het efficiënt gebruik van de natuurlijke grondstoffen en duurzaam bouwen. Tevens worden verschillende vrijwillige sectorale initiatieven in de kijker gezet, zoals het charter voor ’Sustainable Cleaning’, het project ‘Waste Free Oceans’ voor de inzameling van plastic zwerfvuil op zee en het initiatief om meer klinische testen naar België aan te trekken.

Het duurzaamheidsrapport kwam tot stand in een open en transparante dialoog met de stakeholders van de chemiesector zoals de vakbonden, de Bond Beter Leefmilieu, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, Business & Society, diverse experts en de academische wereld.
“Deze openheid zit in de kern van dit initiatief. Voor ons kan echte duurzame ontwikkeling alleen maar in dialoog tot stand komen”, beklemtoont Wouter De Geest, voorzitter van essenscia. “Een breed maatschappelijk draagvlak is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de chemie en life sciences in ons land, maar ook nodig om vele duizenden jongeren te winnen voor onze sector. We staan immers voor de enorme uitdaging om het komende decennium 20.000 vacatures in te vullen door het vertrek van oudere werknemers.”

Op vele domeinen boeken de bedrijven uit de sector een aanzienlijke vooruitgang. De resultaten van het duurzaamheidsrapport zijn voor essenscia een teken om, ook in economisch onzekere tijden, de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan.
“Dat vertrouwen hebben we nodig, want de uitdagingen van de toekomst zijn er niet minder om. Met de steun van alle actoren uit de samenleving – de overheden, de vakbonden, de NGO’s, maar ook het grote publiek en in het bijzonder de jongeren – kan onze industrie een voorbeeld van duurzame ontwikkeling in ons land blijven”, besluit Yves Verschueren.

Het duurzaamheidsrapport is beschikbaar op www.essenscia.be  onder de rubriek ‘publicaties’.

Labels: ,

23 oktober 2011

DE WERELD VAN GEORGE MINNE EN MAURICE MAETERLINCK

In 2011 herdenkt de stad Gent de toekenning van de Nobelprijs voor Literatuur aan Maurice Maeterlinck op 22 oktober 1911. Het MSK  organiseert bij die gelegenheid een tentoonstelling onder de titel ‘De wereld van Minne en Maeterlinck’. De tentoonstelling loopt nog tot 19 februari 2012. Deze tentoonstelling wil twee markante kunstenaars in het licht stellen die gedurende hun jeugdjaren elkaars evenbeeld waren en die nadien, elk in hun domein, grote invloed hebben uitgeoefend op het Europese symbolisme. Tijdens hun studiejaren in Gent waren zowel George Minne als Maurice Maeterlinck doordrongen van eenzelfde levensgevoel. Maeterlinck leerde de jonge Minne kennen als ‘een soort primitief, een heerlijke minus habens’, die hij later als ‘de grote uitbeelder van de smart’ zou beschrijven. Minne van zijn kant wees erop dat het soms niet duidelijk was of een idee van hem dan wel van Maurice Maeterlinck kwam, zozeer waren ze van dezelfde gedachten vervuld. De tentoonstelling situeert George Minne en Maurice Maeterlinck in hun beginjaren in de context van het Gentse sociale en artistieke milieu op het einde van de 19de eeuw, een milieu dat ook de dichters Grégoire le Roy, Georges Rodenbach en Karel Van de Woestijne heeft getekend.


Vervolgens evolueert de tentoonstelling in twee richtingen. Aan de ene kant komt de relatie aan bod tussen Maurice Maeterlinck en de plastische kunst van zijn tijd. Maeterlincks aparte taal vond immers niet alleen weerklank in de muziek- en toneelwereld, maar ook en vooral in de plastische kunsten. Dit gedeelte omvat werken van kunstenaars die Maeterlinck direct hebben geïnspireerd en vooral van kunstenaars die op hun beurt door zijn ideeën, gedichten en toneelstukken werden beïnvloed. Aan de andere kant wordt George Minne gevolgd in de verdere ontwikkeling van zijn kunst. Minne vertrok in 1895 naar Brussel waar hij bleef wonen tot hij zich in 1899 te Sint-Martens-Latem vestigde. In die periode ontstonden de sierlijke sculpturen die hem in de Europese art nouveau een belangrijke plaats hebben bezorgd. Hij beïnvloedde onder meer Gustav Klimt en Oskar Kokoschka.


Het is de tweede keer dat het Gentse museum een tentoonstelling wijdt aan George Minne. In 1982 lag de retrospectieve ‘George Minne en de kunst rond 1900’ aan de basis van een internationale rehabilitatie van deze zeer oorspronkelijke figuur. In de huidige tentoonstelling worden de nieuwe inzichten in de kunst van George Minne verwerkt. Doordat beide kunstenaars elkaar zo perfect aanvullen, is het Maeterlinck jaar in Gent een uitstekende aanleiding om een zeer specifieke keuze van symbolistische kunstwerken bijeen te brengen, geïnspireerd door de thema’s en de krachtlijnen in het werk van George Minne en Maurice Maeterlinck.

Omvang van de tentoonstelling: ca 100 werken (schilderijen, beelden, tekeningen, prenten, affiches en geïllustreerde boeken).
Werk van onder meer volgende toonaangevende Belgische en buitenlandse kunstenaars zal tentoongesteld worden (in alfabetische volgorde):
William Degouve de Nunques, Jean Delville, Maurice Denis, Charles Doudelet, Paul Gauguin, Fernand Khnopff, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Charles Rennie Mackintosh, Xavier Mellery, Constantin Meunier, George Minne, Pierre Puvis de Chavannes, Paul Ranson, Odilon Redon, Santiago Rusiñol, Egon Schiele, Léon Spilliaert, Jan Verkade, Ossip Zadkine, Théo Van Rysselberghe.

Het Museum voor Schone Kunsten kan rekenen op uitzonderlijke bruiklenen van onder meer het Musée d’Orsay, het Van Gogh Museum, het Wien Museum en de Albertina.


PRAKTISCHE INFO

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent - T +32 (0)9 240 07 00
museum.msk@gent.be - www.mskgent.be

Openingsuren
Open op dinsdag t/m zondag van 10u tot 18u en uitzonderlijk op maandag 26 december
Gesloten op maandag en op 24, 25, 31 december en 1 januari

Toegangsprijzen
€ 9       individuele bezoeker    
€ 6,5     55+, groepen > 15 personen, inwoners van Gent                      
€ 1      19-25 jaar
gratis   ≤ 18 jaar, inwoners van Gent op zondag van 10u tot 13u

€ 1 korting ‘L’Oiseau Blue’ in de Kunsthal Sint-Pietersabdij op vertoon van een ticket voor Minne-Maeterlinck en omgekeerd www.gent.be/sintpietersabdij

Catalogus
De wereld van George Minne & Maurice Maeterlinck / L’univers de George Minne & Maurice Maeterlinck - NL/F - Mercatorfonds - € 30

Voorverkoop tickets
MSK – T +32(0)9 240 07 00 – www.mskgent.be
FNAC – T 0900 00 600 – www.fnac.be

Groepen, rondleidingen, ateliers
Informatie en reservatie via BOEKjeBEZOEK
T+32(0)9 267 14 66 – boekjebezoek@gent.be

Labels: ,

20 oktober 2011

Stad Gent wint kasseienoorlog

Het dossier Voorhavenlaan-Londenstraat heeft de voorbije jaren menig Gentenaar beroerd, niet het minst de buurtbewoners van de Voorhavenlaan en de Londenstraat zelf. Wat begon als een eenvoudig dossier in 2008 mondde uit in een opeenvolging van gerechtelijke procedures, waarbij de riolerings- en wegenwerken van de Stad Gent stelselmatig werden stilgelegd door een aantal buurtbewoners. De Raad van State stelt in zijn eindarrest de Stad Gent in het gelijk met betrekking tot het dossier Voorhavenlaan-Londenstraat. Daarmee komt een einde aan vele jaren van gerechtelijke procedures en kan nu het laatste overgebleven stukje Londenstraat nu definitief afgewerkt worden. Oorzaak van de onenigheid was de opzet van de Stad Gent om te zorgen voor een comfortabele wegbedekking in asfalt, afgewisseld met kruispunten in kasseien tegenover de vraag van een aantal buurtbewoners om enkel kasseien te gebruiken op die plaatsen die vallen onder een ‘beschermd stadsgezicht’.

In de loop der jaren probeerde de Stad Gent het dossier op vele manieren te deblokkeren en slaagde de Stad Gent erin om het grootste stuk van de Voorhavenlaan en de Londenstraat toch af te werken. Eén klein stukje bleef echter onafgewerkt: namelijk het stuk Londenstraat, tussen de Chocoladesteeg en de Oslostraat. Met het recente eindarrest van de Raad van State kan ook dat stuk nu afgewerkt worden.

De Raad van State heeft in zijn eindarrest de oorspronkelijke vordering tot nietigverklaring van de tweede bouwvergunning definitief afgewezen. Tegelijk met deze beslissing heeft de Raad van State ook het schorsingsarrest opgeheven. Dat betekent dat de Stad Gent van de Raad van State volledig gelijk krijgt. Het beschermingsbesluit laat wel degelijk toe om in de Londenstraat – Voorhavenlaan te werken met een afwisseling van asfalt en kasseien. Een stelling die door een aantal buurtbewoners continu betwist werd. In de praktijk betekent dit dat de Londenstraat (tussen de Chocoladesteeg en de Oslostraat) nu definitief kan afgewerkt worden. De Stad Gent doet al het mogelijke om deze laatste asfaltlaag zo snel mogelijk aan te brengen en daarmee ook deze langdurige geschiedenis en procedureslag af te sluiten.

Labels:

19 oktober 2011

AnySurfer publiceert Toegankelijkheidsmonitor 2011

AnySurfer en de studenten van 12 hogescholen controleerden in 2011 hoe toegankelijk de Belgische websites zijn voor bezoekers met een handicap. Slechts 8,4% van 250 onderzochte websites haalde een voldoende. 91,6% van de Belgische websites zijn dus moeilijk of niet bruikbaar voor personen met een functiebeperking.
Op 70% van de websites hebben de afbeeldingen geen tekstalternatief en gaat deze informatie verloren voor blinden.
Op 56% van de websites is er geen tekstversie voor audio- of videofragmenten, waardoor die informatie niet toegankelijk is voor doven.
54% van de websites in de steekproef bevat storende animaties die de bezoeker niet kan stoppen. Dat hindert bezoekers met dyslexie en concentratieproblemen.
Met de jaarlijkse Toegankelijkheidsmonitor wil AnySurfer studenten webdesign en multimedia — de webwerkers van de toekomst — kennis laten maken met de regels voor het bouwen van toegankelijke websites en hen doen nadenken over het belang van een toegankelijk internet voor iedereen. Door de vinger op de wonde te leggen, roepen we beleidsmakers op hier iets aan te doen. De cijfers, achtergrondinformatie en conclusies vindt u in de Toegankelijkheidsmonitor zelf: http://www.toegankelijkheidsmonitor.be/

Labels:

18 oktober 2011

Nieuwe artistiek coördinator bij Gent Festival van Vlaanderen

Na vijf mooie jaren als artistiek coördinator bij Gent Festival van Vlaanderen koos de getalenteerde Jelle Dierickx voor een buitenlandse carrière. Editie 2012 komt in de goede handen van de jonge beloftevolle musicologe Isaline Claeys. Zij studeerde af aan Universiteit Gent met een thesis rond de mystiek en extase in muziek. Na het academische trok ze een jaar rond in het Noord-Oosten van Brazilië, te midden van het Braziliaanse muziekgebeuren. Vervolgens goot ze in opdracht van een platenmaatschappij een muziekarchief in teksten – iets wat eveneens van op afstand kon, dus dan maar vanuit Nieuw-Zeeland. Voor Festival van Vlaanderen Brussel stampte ze het succesvolle ‘MusMA: Music Masters on Air’ uit de grond, een platform voor hedendaagse muziek met een netwerk van tien Europese festivals en tien radiostations. Ook volgde ze in de voorbije jaren een intensieve zangopleiding en draaide ze mee in een aantal koren en ensembles. Met de komst van Isaline kiest Gent Festival opnieuw bewust voor een jonge programmator.

Isaline Claeys: “Voor mij is muziek ‘vervoering’: een navigatie-instrument doorheen allerlei gevoels- en bewustzijnstoestanden en door de geschiedenis van het weten of de weten-schap. Sommigen hebben genoeg aan het puur muzikaal gegeven om vervoerd te worden, anderen hebben dan weer extra-muzikale elementen nodig om erin te komen. Wel, als festival kunnen we daar net op inspelen: het verhaal, het ludieke en het feestelijke aanreiken om elkeen mee te voeren in de muziek. Het is een grote uitdaging, maar een bijzonder mooie opdracht.”

Jelle Dierickx legt zich vanaf januari 2012 toe op de artistieke invulling van de Musikfestspiele Potsdam Sanssouci (Duitsland). Daarnaast engageert hij zich verder als artistiek coördinator van het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival, een functie die hij sinds januari 2011 bekleedt. “De voorbije vijf festivaledities hebben via thema’s als La Gioia, Beyond Dreams en Stars voor 1001 nachten muziek gezorgd; dit telkens dankzij honderden artiesten en voor duizenden bezoekers. Een fabelachtig festivalteam wist ieder jaar opnieuw de basisgedachten om te zetten naar een waarachtig muzikaal feest. De eigenzinnigheid en sensuele ondertoon van Gent Festival van Vlaanderen bleven ook in het buitenland niet onopgemerkt. Ik ben blij en vereerd dat ik een hoofdstuk kon schrijven in de bijzondere geschiedenis van het Festival.”

Jelle Dierickx studeerde musicologie aan Universiteit Gent en promoveerde in 2006 op een proefschrift over de verbanden tussen naoorlogse muziek en poëzie. In 2000 richtte hij KriKri op, een vzw die zich toelegt op hedendaagse poëzie en muziek. Jelle Dierickx slaagde er de afgelopen vijf jaar in talloze artiesten en ensembles van wereldfaam naar Gent te halen, onder wie John Eliot Gardiner, Yo-Yo Ma, Barbara Hendricks, Measha Brueggergosman, Kiri Te Kanawa en Anne Sofie von Otter. Hij programmeerde ook belangrijke wereldcreaties in de Arteveldestad en werkte mee aan een aantal bijzondere projecten zoals de muzikale fietstocht ‘Avanti!’, KidsOdeGand, ‘uFo!’, het Venetiaans Bal en OdeGand.

Labels:

Gent wint Europese CIVITAS-prijs voor Publieke participatie

Gent sleept de prestigieuze CIVITAS Award for Public Participation in de wacht tijdens het negende CIVITAS Forum in Funchal (Portugal). Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan steden die hun burgers maximaal informeren en consulteren over de mobiliteit in hun stad en hen zo veel mogelijk betrekken bij toekomstige projecten. Gent werd als beste stad genomineerd door de Europese Commissie en het Politiek Advies Comité (PAC) van CIVITAS, een Europees initiatief dat steden wil helpen in hun plannen rond duurzame mobiliteit. In totaal waren er tien inzendingen voor deze categorie, de tweede en de derde plaats gingen respectievelijk naar Burgos (Spanje) en Brighton & Hove (Groot-Brittannië).

De ‘CIVITAS Award’ is op maandag 17 oktober 2011 plechtig overhandigd door de burgemeester van Funchal (Portugal) aan de Gentse CIVITAS delegatie. De jury koos Gent uit meerdere kandidaten omwille van de talrijke initiatieven waarmee Gent zijn burgers betrekt bij verschillende grote en kleine mobiliteitsprojecten. Het is internationaal bekend dat Gent gewaardeerd wordt voor zijn participatiebeleid. Met de subsidies van CIVITAS is de relatie met de burger nog wat aangescherpt en worden burgers op verschillende manieren betrokken bij vele projecten. De jury koos Gent uit tien kandidaat-inzendingen. Ze waren vooral onder de indruk van de gevarieerde aanpak om de burgers te bereiken. Van de klassieke hoorzitting en papieren enquête tot de meer hippe dialoogcafés en zelfs Facebook en Twitter. Ook de gecoördineerde en ondersteunende aanpak van de Dienst stedelijke vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking kon op veel bijval rekenen.

Een van de grootste projecten waar burgers nauw bij betrokken zijn, is het Project Gent Sint-Pieters. Dat gebeurt onder andere via bewonersbrieven, informatievergaderingen, dialoogcafés en nu ook via Facebook en Twitter. Het project kreeg sinds de start van CIVITAS in september 2008 een fulltime medewerker extra om de communicatie met de burger verder uit te bouwen. Om de burgers beter te kunnen bereiken werd een Infopunt opgericht op een zeer zichtbare plaats naast het station. Iedereen kan daar terecht met zijn vragen, meldingen en klachten over het project. Om die klachten tot een minimum te beperken organiseren de projectpartners bijna wekelijks ‘Minder Hinder’- vergaderingen waar de veiligheid in het projectgebied en overlast door de werven worden besproken. Daarnaast vinden ook begeleide werfbezoeken plaats, zowel voor het grote publiek als voor georganiseerde groepen. De inwoners van de stationsbuurt worden via een klankbordgroep bij het project betrokken en hebben al vele malen constructief meegewerkt. Ook de langere termijnvisie voor het project is telkens afgetoetst met burgers in verschillende overlegmomenten.

Maar ook in kleinere projecten wordt de burger gehoord. In het proefproject met fietstrommels (afsluitbare fietsgarages voor vijf fietsen) hebben de huurders een flinke zeg in het beoordelen van de trommels. Bij de Dienst Economie van de stad Gent is er een distributieplatform opgericht waar handelaars in overleg gaan met de Stad Gent, De Lijn en de distributiesector om oplossingen te zoeken voor efficiënter laden en lossen. CIVITAS-partner en autodeelorganisatie Cambio versterkt de dialoog met de leden in de vorm van testgroepen en enquêtes.

De Stad Gent is sinds 2008 actief in het CIVITAS-project. Meer dan vierentwintig verschillende acties rond duurzame mobiliteit zullen tegen de zomer van 2012 afgewerkt zijn. Concreet kan de Gentse burger onder andere nu al genieten van 93 verbeterde bushaltes met nieuwe schuilhuisjes, veiligere fiets- en voetpaden en een online fietsrouteplanner met een bijhorende website www.gentfietst.be. Wie een elektrische auto wil delen kan terecht bij Cambio en ook de nieuwe studentenfietsen zijn ontwikkeld onder de CIVITAS-vlag. Bekijk alle andere acties op de website www.civitasgent.be

De Stad Gent werkt samen met nog zes andere partners om het grote CIVITAS-project gerealiseerd te krijgen. Dat zijn: De Lijn, Max Mobiel, Cambio, StudentENmobiliteit, Ugent en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). De Europese subsidie voor de Stad Gent en haar partners bedraagt 4,3 miljoen euro voor een termijn van vier jaar. Het CIVITAS-project loopt af op 15 september 2012.

Labels:

15 oktober 2011

STUDENT INDUSTRIEEL INGENIEUR HOGENT WINT BARCO HIGH TECH AWARDS

Vrijdagavond werden de Barco High Tech Awards 2011 officieel uitgereikt tijdens het Filmfestival Gent. Maarten Slembrouck - pas afgestudeerd als industrieel ingenieur elektronica aan de HoGent – mag deze prestigieuze ‘Barco High Tech Award’ in ontvangst nemen. Maarten Slembrouck krijgt de onderscheiding voor zijn scriptie ‘Multi-camera Bewegingsgestuurde Computerinterface’, gerealiseerd onder supervisie van Peter Veelaert, David Van Hamme en Dimitri Van Cauwelaert. Het team onderzocht of het mogelijk is om computers niet alleen met toetsenbord en muis te bedienen, maar ook met gebaren. Denk daarbij aan futuristische computers zoals je die ziet in de film 'Minority Report' met Tom Cruise.

In zijn scriptie stelt Maarten dat het inderdaad mogelijk is om computers te besturen met handgebaren. Om die gebaren in computertaal te kunnen omzetten, laat hij één of meerdere camera’s markeringen volgen op de vingertoppen van de gebruiker. Zo kan je bijvoorbeeld op een elegante manier door de slides van een presentatie navigeren. Het is bovendien ook mogelijk om zaken te vergroten, te verkleinen of virtueel te draaien door middel van gebaren. Maarten Slembrouck studeerde in juni 2011 met grote onderscheiding af aan de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de HoGent. Dat hij deze prijs krijgt, is des te opmerkelijker omdat Maarten zijn opleiding tot industrieel ingenieur combineerde met een topsportstatuut als shorttracker. Ook hier behaalde hij mooie resultaten.
Meer info over de scriptie: www.youtube.com/watch?v=MhYnRbfeC2Y
Meer info over Maartens sportcarrière:  http://blog.msl-projects.be/shorttrack

Labels: , , , , ,

14 oktober 2011

Brandweer wil brandweerhervorming in regeerakkoord

De Belgische brandweerfederaties BVV, Beprobel en FRCSPB vragen de regeringsonderhandelaars uitdrukkelijk dat ze de brandweerhervorming opnemen in het regeerakkoord. Nu er beslist is de brandweer niet te regionaliseren, uit vrees dat de broodnodige hervorming zou stil vallen, eist de brandweer dat de federale overheid de wet van 15 mei 2007 onverkort uitvoert. Concreet vragen de brandweerfederaties dat de nodige financiële middelen worden uitgetrokken bij de opmaak van de begroting 2012 om te voorzien in de uitvoering van de brandweerhervorming. Verder vragen de federaties ook dat er een duidelijke timing wordt opgesteld voor 2012 en dat er een stappenplan wordt uitgeschreven. De eerstvolgende stap moet het verlenen van rechtspersoonlijkheid zijn aan de operationele prezones.

Hoewel de wet die de brandweerhervorming moet bewerkstellingen in 2007 al van kracht werd, moet deze hervorming nog in de praktijk omgezet worden. Ondertussen is een voorlopige werkstructuur opgericht door middel van de operationele prezones, die de zonale werking moet voorbereiden, maar dit is ruim onvoldoende en verbetert de veiligheid van de burger niet.
De brandweerhervorming moet er dringend komen. Ze beoogt een schaalvergroting en een betere samenwerking tussen de verschillende korpsen. Maar ze zorgt er ook voor dat iedere burger recht heeft op dezelfde snelste adequate hulp en eenzelfde basisbescherming tegen een gelijkwaardige prijs. Meer veiligheid voor de burger, meer veiligheid voor de brandweerman en -vrouw, daarvoor zijn ook meer middelen en personeel nodig. Het is een illusie te denken dat dit kan zonder meer budget.

Labels:

Rep je op woensdag 26 oktober naar de Shopping Gent Zuid.

Aandacht, aandacht! Bericht aan alle studenten van UGent en de Gentse hogescholen: rep je op woensdag 26 oktober naar de Shopping Gent Zuid, want vanaf 12u. verhuist Urgent.fm haar studio naar deze oorden voor de ‘Gent loves me day’.

Het Gentse hiphopcollectief Uberdope kondigde de actie al aan via een ludieke radiospot: op 26 oktober verwelkomt het shopping center Urgent.fm en de karavaan aan artiesten die de namiddag live en via 105.3 FM zullen vullen. Van 12u. tot 19u. pakt Urgent.fm uit met een muzikale liveshow vol sfeerreportages, interviews en niet te missen gastoptredens. Hippe studenten weten dat retro weer helemaal in is. Voor de schoolgangers van UGent en de Gentse hogescholen werd de unieke retro schoudertas ontworpen en gevuld met kleine attenties. Wie graag bij zijn/haar vrienden wil pronken met de ‘I love Gent’/Gent loves me’-tas, moet maar één ding doen: op tijd op het appel verschijnen op 26 oktober. Vanaf 12u. maken de studenten kans op een van de 2.900 gratis tassen.

Andere bezigheden die dag? Luister dan van maandag tot donderdag naar Spoetnik en JUS want de komende uitzendingen maak je ook via de Urgent.-fm-programma’s kans om een van de vintage tassen te winnen. Meer info via www.urgent.fm , 105.3FM via de website van www.gentzuid.be of via de event facebookpagina http://www.facebook.com/event.php?eid=221211014608427

Labels: ,

13 oktober 2011

Bouw van een nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent van start

In Gent, meerbepaald aan de Wondelgemse Meersen, zijn de werken voor de bouw van een nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum gestart. De Federale Overheidsdienst Justitie en de Regie der Gebouwen voorzien het einde van de werken eind 2013 en willen midden 2014 een operationeel centrum met 272 plaatsen. Een Forensisch Psychiatrisch Centrum is een gesloten instelling voor de opvang van geïnterneerden. De instelling is vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis maar er is een grote graad van beveiliging voorzien. Het centrum bevat verschillende afdelingen (observatie en oriëntatie, intensieve behandeling, verpleging en resocialisatie). Het is gedeeltelijk voor bezoekers toegankelijk. Rond het gebouw is een beveiligde buitenruimte en het hele complex wordt via een gedegen beveiliging afgescheiden van de omgeving.

Het Centrum wordt begrensd door het bedrijf Beton De Clercq (noorden), de Limbastraat en de nieuw aangelegde weg naar de Wiedauwkaai (oosten), een nieuw te bouwen stelplaats voor De Lijn (zuiden) en de Oude Lieve (westen). De Stad Gent verkocht de gronden enkele jaren geleden aan de Regie der Gebouwen. De site is toegankelijk via een door de Stad Gent nieuw aangelegde weg. Deze weg start van de Wiedauwkaai en loopt voor een deel parallel met de spoorlijn. Het begin van deze weg is tevens de toekomstige toegangsweg naar het nieuw te realiseren lokaal bedrijventerrein Wiedauwkaai - Wondelgemse Meersen. De hoofdingang van het centrum zal zich aan de zuidzijde van de site bevinden, ter hoogte van de Hammerikstraat. Een fiets- en wandelpad zal de Limbastraat met de nieuwe ontsluitingsweg verbinden om zo de doorgang voor zachte weggebruikers naar Wondelgem te voorzien.

De aannemer, NV Denys uit Wondelgem, start in oktober 2011 met de grond- en funderingswerken. De oplevering van het gebouw aan de FOD justitie is voorzien eind 2013. Die zal het centrum dan gedurende een zestal maanden laten proefdraaien. Het centrum zal midden 2014 operationeel zijn. Alle betrokken partijen willen dat er zowel tijdens als na de werken een goede verstandhouding is met de buurt. Daarom organiseert het Gentse stadsbestuur op dinsdag 29 november om 20 uur een informatiemoment in de turnzaal van de stedelijke Daltonschool ‘De Lotus’, Grensstraat 202, 9000 Gent. Tijdens het infomoment zullen de betrokken partijen het dossier toelichten. Link naar de voorstelling over het project:
http://www.pfpcg.be/

Labels: ,

12 oktober 2011

De carrière van meer dan een kwart van de werknemers met reumatoïde artritis wordt beïnvloed door stijve gewrichten in de ochtend

RA patiënten beamen dat een beter management van ochtendstijfheid veroorzaakt door reumatoïde artritis hen zou helpen om weer aan het werk te gaan. Op wereld artritisdag toont een nieuw onderzoek door Mundipharma International Limited aan dat in heel Europa 28% van mensen met RA die beroepsmatig werkzaam zijn en lijden aan stijve gewrichten in de ochtend gedurende ten minste één uur per dag, het aantal uren dat ze per dag werken hebben ingekort en 29% niet in staat is geweest om te werken als een direct gevolg van stijve gewrichten in de ochtend vanwege RA. Bovendien denkt bijna de helft van de mensen met RA die beroepsmatig werkzaam zijn en lijden aan stijve gewrichten in de ochtend gedurende ten minste één uur elke ochtend, dat hun prestaties op het werk negatief beïnvloed worden door hun ochtendstijfheid. Patiënten wiens werk wordt beïnvloed door hun symptomen zeggen dat dit alles bij elkaar gemiddeld, 8,7 uur per week gebeurt. De patiënten denken dat ze gedurende deze uren maar op 59% van hun normale kunnen presteren.


Deze bevindingen vormen een deel van het onderzoek dat is aanbesteed door Mundipharma International om de invloed van RA en de gerelateerde symptomen op het professionele leven te begrijpen. De meningen van 1061 RA patiënten in heel Europa die zich in de beroepsleeftijd bevinden, zijn geanalyseerd. De geïnterviewden zijn allemaal langer dan 6 maanden daarvoor gediagnosticeerd met RA en allemaal lijden ze minstens 3 keer per week aan stijve gewrichten in de ochtend. Twee van de meest zorgwekkende symptomen die mensen met RA ervaren, zijn stijfheid en pijn in de gewrichten die soms heviger wordt in de ochtenden. De complexiteit van deze ochtendsymptomen - die ook lichamelijke stoornissen kunnen omvatten - kan het moeilijk maken om vroeg in de ochtend taken uit te voeren. Het onderzoek toonde aan dat vier van de tien mensen met RA vonden dat een verlichting van de ochtendstijfheid gedurende slechts 30 minuten elke ochtend substantieel zou bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van hun leven, wat hen potentieel zou kunnen helpen om deze obstakels in de ochtend te overwinnen die invloed hebben op hun professionele leven.


Risto Tuominen, health economist en Professor of Healthcare, University of Turku, Finland, zei over dit onderzoek: "Wat ik merk is dat mensen die niet kunnen werken als gevolg van RA gerelateerde stijfheid, graag weer aan het werk willen. Het is daarom onze plicht als gezondheidszorgprofessionals om deze patiënten te ondersteunen en te zorgen dat hun gewrichtsproblemen in de ochtend beter te managen zijn, zodat zij weer aan het werk kunnen en op een productief niveau kunnen functioneren." Te laat komen is ook een probleem voor mensen met ochtendstijfheid in de gewrichten. Eén derde van de geïnterviewden zegt dat ze te laat op hun werk komen door hun ochtendstijfheid. Elke werknemer schat dat men jaarlijks opgeteld ongeveer 104 uur of 13 dagen aan werktijd mist door te laat komen. Wat ziekteverzuim betreft, heeft meer dan één op de tien (15%, n=534) werknemers met RA in de afgelopen maand ziekteverlof opgenomen als direct gevolg van RA gerelateerde ochtendstijfheid; dit ziekteverzuim staat gelijk aan gemiddeld 54 dagen verloren werktijd per jaar per persoon. Het onderzoek toonde verder aan dat niet alleen de productiviteit, de tijd op het werk en het verzuim worden beïnvloed, maar dat ochtendstijfheid ook een grote emotionele belasting is voor werknemers met RA. Van de geïnterviewden die werken en wiens werk nadelig wordt beïnvloed door ochtendstijfheid, ervoer 33% een gebrek aan geduld, een gebrek aan concentratie (28%) en een gevoel van druk (20%) als gevolg van ochtendstijfheid in de gewrichten in verband met RA. Eén op de 10 gaf ook aan moeite met werkrelaties te hebben.

Frank Buttgereit, Professor of Rheumatology and Clinical Immunology, Charité University Medicine, Berlijn, Duitsland, legt uit: "Gewrichtsstijfheid in de ochtend als gevolg van RA wordt veroorzaakt door een toegenomen ontsteking, die weer een gevolg is van de opeenhoping van ontstekingsveroorzakende chemische stoffen in het lichaam gedurende de nacht. Deze RA-gerelateerde ochtendstijfheid heeft een aanzienlijk effect op de levens van hen die de ziekte hebben. Mensen die lijden aan ochtendstijfheid, hebben tot wel drie uur nodig om zich 's ochtends voor te bereiden, wat weer een onontkoombaar effect heeft op het begin van de werkdag en zaken als punctualiteit, productiviteit en emotioneel welzijn.
Reumatoïde artritis (RA) is een chronische, progressieve, ontstekingsziekte die schade toebrengt aan het kraakbeen en het bot in de getroffen gewrichten. Vooral 's ochtends ervaren mensen met RA stijfheid en pijn die kunnen leiden tot problemen met de mobiliteit en met het uitvoeren van alledaagse taken, wat een grote invloed heeft op het professionele leven van mensen met RA. Naar schatting hebben ongeveer 3 miljoen mensen in Europa RA, velen van hen vallen in de beroepsleeftijd.

De interviews zijn telefonisch afgenomen van april tot juli 2011. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1061 patiënten binnen de beroepsleeftijd uit Duitsland, Italië, België, Zweden, Denemarken, Finland, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Spanje. 'Beroepsleeftijd' wordt gedefinieerd als 18+. De bovengrens van de leeftijd werd bepaald door de pensioenleeftijd in elk land. Alle geïnterviewde patiënten zijn langer dan 6 maanden daarvoor gediagnosticeerd met RA en allemaal lijden ze minstens 3 keer per week aan stijve gewrichten in de ochtend. De bewering dat dit ziekteverzuim staat gelijk aan gemiddeld 54 dagen verloren werktijd per jaar per persoon is aan de hand van de volgende berekening bepaald:
Ziekteverzuim: het gemiddelde aantal ziektedagen per maand door ochtendstijfheid = 4,5 dagen. 4,5 dagen x 12 (aantal maanden in een jaar) = 54 (aantal ziektedagen per jaar).
De volgende bewering: "één derde (33%) van de geïnterviewden met RA zeggen dat ze te laat op hun werk komen door hun ochtendstijfheid. Elke werknemer schat dat men jaarlijks opgeteld ongeveer 104 uur of 13 dagen werktijd mist door te laat komen" is aan de hand van de volgende berekening bepaald:
Te laat komen: het gemiddelde aantal uren te laat per 5-daagse werkweek als gevolg van ochtendstijfheid = 2,3 uur. 2,3 uur / 5 dagen = 0,46 uur (het aantal uren te laat per dag). 0,46 uur x 226 (aantal werkdagen in een jaar) = 103,96 uur (aantal uren te laat per jaar). 103,96 / 7,9[6] (gemiddelde Europese werkdagtijd in uren) = 13,2 dagen (aantal werkdagen te laat per jaar).
De bij Mundipharma/Napp/Norpharma aaneengesloten onafhankelijke bedrijven zijn particuliere ondernemingen en joint ventures die de hele pharmaceutische wereld beslaan. Deze bedrijven streven er wereldwijd naar om aan patiënten met ernstige en ondermijnende ziektes de voordelen van innovatieve behandelingsopties te bieden op gebieden zoals ernstige pijn, hemato-oncologie en ademhalingsstoornissen. Voor meer informatie: http://www.mundipharma.co.uk/ [http://www.mundipharma.co.uk ]

Labels: , , ,

10 oktober 2011

Nieuwe manier om bloedvaten te verbreden na hartaanval of herseninfarct

Onderzoekers van VIB en K.U.Leuven beschrijven in het vakblad Nature een nieuw mechanisme om de bloedcirculatie na een hartaanval of herseninfarct te herstellen. Deze aandoeningen worden uitgelokt door verstoppingen in de bloedvaten naar de organen. Om de gevolgen hiervan te beperken, moet het lichaam nieuwe bloedvaten aanleggen. Het team van onderzoeker Massimiliano Mazzone heeft nu ontdekt dat het blokkeren van het eiwit PhD2 in witte bloedcellen de rijping van nieuwe bloedvaten versnelt. “Een verminderde bloedtoevoer kan leiden tot zware schade aan organen, denk maar aan een hartaanval of herseninfarct. Deze vinding kan leiden tot een nieuwe strategie om deze schade aan organen te beperken,” zegt Massimiliano Mazzone, verbonden aan VIB-K.U.Leuven.

Mazzone heeft aangetoond dat het rijpen van bestaande, maar zeer smalle, verbindingen tussen bloedvaten tot functionele bloedvaten versneld kan worden door de functie van het eiwit PhD2 te blokkeren in een specifieke klasse witte bloedcellen. Dit resulteerde in bredere en functionele bloedvaten die als het ware een weg vormen rond de verstopping, en dus tot een betere bloeddoorstroming. De wetenschappers willen het therapeutisch potentieel van het blokkeren van PhD2 verder in detail onderzoeken voor ziekten ten gevolge van een verminderde bloedtoevoer.

Elk orgaan in ons lichaam heeft voldoende zuurstof en andere vitale stoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Ons bloed zorgt voor het transport ervan doorheen ons lichaam naar de verschillende organen. Het verwijdert ook afvalstoffen. Minder – of geen – bloedtoevoer naar een orgaan, bijvoorbeeld door het dichtslibben van een bloedvat, brengt dit orgaan in gevaar en kan na een tijd onherstelbare schade veroorzaken. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een hartaanval of een herseninfarct. Het is een uitdaging om de bloedstroom zo snel mogelijk te herstellen om schade aan de organen te vermijden. Het laten ‘rijpen’ van bestaande verbindingen tussen bloedvaten is een van de natuurlijke processen om orgaanschade te voorkomen. Dit is essentieel om bloedvaten te bekomen die voldoende breed en functioneel zijn voor een goede bloeddoorstroming. Er gaat veel aandacht naar onderzoek om dit proces te versnellen als een mogelijke therapeutische benadering om weefselschade door onvoldoende doorbloeding te voorkomen.

Publicatie
Takeda et al, Macrophage skewing by PhD2 haplodeficiency prevents ischemia by inducing arteriogenesis, Nature, 2011

Labels: , ,

5 oktober 2011

Workshops voor Gentse KMO's hoe oudere werknemers aan de slag houden

De Dienst Werk van de Stad Gent start in het najaar 2011 met enkele workshops waarbij bedrijven aanleren hoe ze hun beleid kunnen aanpassen aan hun oudere werknemers. Bedoeling is dat op die manier minder vijftigplussers voortijdig uitvloeien. In een arbeidsmarkt waarbinnen de vergrijzing steeds meer begint te wegen, is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen én te houden. Toch is het voor vijftigplussers niet altijd even evident om de functie te blijven uitoefenen waarin ze soms tientallen jaren geleden zijn gestart. Vooral bij fysiek zware jobs kan dat een reden vormen om vroegtijdig de arbeidsmarkt te verlaten. De Dienst Werk van de Stad Gent wil personeelsverantwoordelijken en zaakvoerders van Gentse KMO’s bewust maken van die problematiek en wil vooral oplossingen bieden. Oudere werknemers hebben immers een schat aan jarenlange werkervaring die vaak elders in het bedrijf goed ingezet kan worden.
In de opleiding van de Dienst Werk gaan inhoud en praktijk hand in hand. Een docent schetst wat maatschappelijk ondernemen en personeelsbeleid is en wat de effecten van de vergrijzing en ontgroening zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt ook uitgelegd wat oudere werknemers kan motiveren om aan de slag te blijven en komen steunmaatregelen als loopbaanbegeleiding aan bod. Verder werken de deelnemers ook een plan van aanpak uit. Elke sessie eindigt met een praktijkopdracht waarbij concrete en eenvoudige oefeningen worden gedaan die toepasbaar zijn op de eigen organisatie.

De workshops vinden plaats op woensdag 19 oktober, 16 november en 14 december 2011, telkens van 13.30 tot 20.30 uur in het Huis van de Economie, Seminariestraat 2, 9000 Gent.
Deelname is gratis, inschrijven is verplicht. Om in te schrijven, dienst men gegevens te mailen naar fanny.mestdagh@gent.be: naam, functie, telefoonnumer, e-mailadres, naam en adres van de onderneming, aantal personeelsleden en motivatie.
Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is snel reageren de boodschap.
Informatie: mevrouw Gudrun Van Der Gucht, directeurDienst Werk
Sint-Niklaasstraat 27/302, 9000 Gent
Tel.: 09 266 83 00
Fax: 09 266 83 59
E-mail: werk@gent.be
Openingsuren:
maandag van 8:30 tot 16:30 uur
dinsdag van 8:30 tot 16:30 uur
woensdag van 8:30 tot 16:30 uur
donderdag van 8:30 tot 16:30 uur
vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur

Verantwoordelijke:
Bevoegd:
Sofie Bracke
Schepen van Innovatie en Werk
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 51 85
Fax: 09 266 51 99
E-mail:schepen.bracke@gent.be

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...