17 februari 2011

Kleine gemeenten heffen steeds meer overlastboetes dankzij provincie.

Het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) is een flexibel instrument voor gemeenten om overlastproblemen aan te pakken en op basis van de gemeentelijke autonomie eigen lokale beleidsaccenten te leggen. Administratieve sancties kunnen bijvoorbeeld opgelegd worden voor overlastinbreuken zoals geluidsoverlast, bedelarij, belemmering openbare weg, graffiti of wildplassen. Eén van de sancties die kan opgelegd worden is een administratieve geldboete die moet worden opgelegd door een gemeentelijke ambtenaar die daarvoor speciaal is aangesteld door de gemeenteraad. In het uitvoeringsbesluit staat ook de mogelijkheid dat gemeenten aan de provincie kunnen vragen om provinciale ambtenaren voor te dragen, die dan door de gemeente als sanctionerend ambtenaar wordt aangesteld. Enkel gemeenten van minder dan 30 000 inwoners een beroep doen op provinciale ambtenaren voor het behandelen van overlastinbreuken in hun gemeente waarvoor administratieve geldboetes kunnen worden opgelegd. De provinciale ambtenaren worden voorgedragen door de provincieraad en aangesteld door de gemeente, waarvoor zij dan ook als sanctionerende ambtenaren optreden. De gemeenten betalen hiervoor 55 euro per dossier voor dossiers die leiden tot een beslissing ten gronde of 25 euro per dossier voor dossiers die leiden tot een beslissing niet ten gronde. In totaal doen 43 Oost-Vlaamse gemeenten nu een beroep doen op een provinciale ambtenaar om de administratieve sancties in hun gemeente te behandelen.

Het aantal ingekomen en afgehandelde dossiers in Oost-Vlaanderen steeg aanzienlijk: van 891 in 2009, naar 1341 in 2010. In 2009 werden er 520 dossiers afgehandeld, in 2010 waren dat er 1178. 33 daders bleven onbekend. In 159 dossiers besliste het parket te seponeren of werd door het parket een opsporingsonderzoek, een gerechtelijk onderzoek of een vervolging opgestart. Ook het percentage van dossiers waarin een administratieve geldboete werd opgelegd, steeg licht: van 55,2% in 2009 naar 59,7% in 2010. Belangrijk is dat een dossier vormelijk volledig in orde is als het wordt voorgelegd aan de sanctionerende ambtenaar. De rol van de politionele diensten staat hierbij centraal. De cijfers van 2010 tonen aan dat er bij de gemeenten nood is aan ondersteuning op juridisch vlak. De Provincie stelt haar expertise ter beschikking van de gemeenten en vervult zo haar ondersteunende taak.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...