31 mei 2011

Ook antibioticagebruik bij dieren is schadelijk voor de mens

Resistentie tegen antibiotica is een gekend probleem in de humane gezondheidszorg. Maar ook het gebruik van antibiotica bij dieren staat ter discussie, omdat ook hier meer en meer resistentie optreedt. Deze toename is voornamelijk van belang voor ziekteverwekkende kiemen bij de dieren zelf, maar kan ook gevolgen hebben voor de mens via overdracht van resistente kiemen of hun resistentiegenen. De vrees bestaat dat er steeds minder antibiotica beschikbaar zullen zijn om mensen en/of dieren adequaat te behandelen. Eén van de belangrijkste speerpunten in de strijd tegen de resistentieproblematiek is het antibioticagebruik matigen en een verantwoord gebruik van de beschikbare middelen bij mens en dier.

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent lanceert daarom de interactieve website ABcheck. Deze AntiBiotica check biedt veehouders, dierenartsen en andere belanghebbenden de mogelijkheid om het antibioticumgebruik op een landbouwbedrijf te berekenen en te vergelijken met collega’s. Daarnaast is op de site uitgebreide achtergrondinformatie beschikbaar over het gebruik van antibiotica en over antibioticaresistentie bij dieren. De slogan van ABcheck (Check, reduce and improve) geeft de visie weer van waaruit deze website werd ontwikkeld. Op basis van de metingen van antibioticagebruik bij dieren worden adviezen gegeven worden over een rationeel en verminderd gebruik. Momenteel zijn in België slechts beperkte gegevens beschikbaar over antibioticumgebruik bij dieren. Met deze webapplicatie wil de faculteit Diergeneeskunde iedereen de mogelijkheid bieden om het gebruik op het eigen bedrijf anoniem te kwantificeren en te vergelijken met andere bedrijven.

De nieuwe ABcheck website past binnen het project 'Reductie antibioticumgebruik' dat wordt gefinancierd door de Boerenbond en Certus en uitgevoerd door de faculteit Diergeneeskunde van de UGent. Experten analyseren de situatie op varkens- en pluimveebedrijven en geven gerichte adviezen op bedrijfsniveau. Hiermee getracht het bedrijf op gebied van gezondheid, bioveiligheid en productieresultaten naar een hoger niveau te tillen. Anderzijds is dank zij het gerichte advies minder antibiotica nodig. Website ABcheck

Labels: ,

Vanaf deze nacht dwarse ribbelstroken op E17

Ondanks de vele voorbereidingen van de werf op de E17 met duidelijke signalisatie en filedetectieborden gebeurden er meerdere kop-staart aanrijdingen met soms ernstige gevolgen. Daarom besliste het Agentschap Wegen en Verkeer om op de E17 een proefopstelling met dwarse ribbelstroken aan te brengen ter hoogte van de aanpassing van de snelheidsregimes. Het niet respecteren van de snelheidsbeperkingen en tussenafstanden blijkt een rol te spelen bij de ongevallen. De ribbelstroken worden vannacht aangebracht. Bij een positieve evaluatie van de proefopstelling worden de dwarse ribbelstroken ook aangebracht op andere grote werven op autosnelwegen. Dit jaar gaan een recordaantal aan werven door op de autosnelwegen. Momenteel lopen er enkele grote werven op de E313 (Limburg), E403 (West-Vlaanderen) en E17 (Oost-Vlaanderen). Binnenkort starten ook nog de grote werven op het viaduct van Vilvoorde (Brusselse ring), E313 (Antwerpen) en op de E40 richting kust. In overleg met de partners van het protocol minder hinder worden de minder hindermaatregelen van de werven op voorhand doorgenomen en eventueel aangepast.

Ongevallen E17: renovatie wegvak tussen Deinze en Zwijnaarde.

De E17 is een autosnelweg met een hoog aandeel vrachtverkeer (50.000 vrachtwagens per week). Komende van Gent is er drukker verkeer met een hoger aandeel plaatselijk verkeer. Eenmaal voorbij Deinze verandert het verkeer. Veel chauffeurs rijden met cruise control. Dat is ook mee de verklaring waarom er minder ongevallen gebeuren op het wegvak dicht bij Gent in de richting van Kortrijk en er meer ongevallen vastgesteld worden richting Antwerpen. Volgens de ongevalgegevens van de WPR Oost-Vlaanderen gebeurden in de huidige werfzone in de richting Antwerpen in de periode van 14 maart tot 29 mei maar liefst 47 ongevallen (30 met enkel stoffelijke schade, 17 met ook lichamelijke letsels). In de richting Kortrijk waren er 50 ongevallen (waarvan 42 met enkel stoffelijke schade en 8 letselongevallen). In totaal gebeurden er tijdens deze periode dus 97 ongevallen binnen de werfzone of in de aanloop van de werken. Op het wegvak tussen Gent en Kortrijk gebeuren ook zonder wegenwerken veel ongevallen. Vorig jaar gebeurden in dezelfde periode 53 ongevallen.

Voorziene signalisatie en maatregelen:
Cruise control verbod
Inhaalverbod
Snelheidsverlaging 120 à 90 en 90 à 70
In de volledige werfzone snelheidsbeperking tot 70km/u
Filedetectie en dynamische fileaankondigingsborden

AWV zet op grote omvangrijke werven op autosnelwegen een filedetectiesysteem met fileaankondigingsborden in waarbij het verkeer permanent gemonitord wordt en waar bij vertragingen dynamische borden worden aangestuurd die het verkeer melden waar de filestaart zich bevindt. Bij de voorbereiding van het project wordt i.s.m. het Vlaams Verkeerscentrum de verwachte filelengte bepaald en in functie daarvan wordt dan vastgelegd hoe lang de zone met filedetectie moet zijn en ook hoeveel fileaankondigingsborden er moeten komen en waar die moeten opgesteld worden. De filedetectie start vanaf 10 km voor de werken richting Antwerpen (verkeer wordt van 3 naar 2 rijstroken gebracht) en vanaf 5 km voor de werken richting Kortrijk (3 rijstroken blijven behouden). Er staan in beide richtingen 3 tekstkarren om boodschappen te kunnen geven. Ook op vaste dynamische signalisatie (portieken) worden de wegenwerken en de mogelijke file die hiermee gepaard gaat aangekondigd vanop vele kilometers afstand. Nazicht van de ‘logfiles’ na de ongevallen op 24 en 26 mei jl. toonde aan dat de filedetectie correct werkte en dat de juiste boodschap verscheen op de dynamische borden. Ook vaste, gele signalisatieborden op bovenbruggen geven de wegenwerken en de kans op file aan.

Dagelijks zijn er snelheidscontroles in de werfzone, die ook aangekondigd worden door de pers en door de dynamische borden. Op de portieken wordt ook het aantal overtredingen de vorige dag aangegeven. Sinds de start van de werken op 14 maart en tot met 30 mei 2011 zijn er 40.649 snelheids-overtredingen geregistreerd (dus voertuigen die meer dan 70km/u reden), 33,2% van de bestuurders reed meer dan 70km per uur. Snelheid, het laten aanstaan van de cruise control en niet het respecteren van de tussenafstanden spelen een rol bij de meeste ongevallen. Uit eerste analyses van AWV en de politie blijkt dus dat, ongeacht de genomen maatregelen om het verkeer te wijzen op de werken en de mogelijke file, deze signalisatie niet of onvoldoende wordt opgemerkt door de bestuurders of dat men hier niet steeds in voldoende mate zijn gedrag bij aanpast.

Ondanks voldoende signalisatie wordt de snelheidsbeperking toch onvoldoende opgevolgd door de chauffeurs. In overleg tussen AWV, politie en parket worden deze nacht dwarse ribbelstroken aangebracht op de plaats waar de veranderende snelheidsverlaging wordt aangekondigd. Naast de visuele prikkel van het verkeersbord geeft dit een extra signaal aan de chauffeurs. Deze ribbelmarkering heeft al eerder aangetoond dat het onoplettende chauffeurs “bij de les kan brengen” en wordt al veelvuldig toegepast voor de rechtse kantlijn op autosnelwegen (tussen rechterrijstrook en pechstrook) en ook voor de markering voor de tussenafstanden. De dubbele lijn trekt zo de aandacht van een bestuurder terug naar de weg.

De organisatie van het verkeer op de werf op de E17 wijzigt binnenkort omdat vanaf 6 juni drie versmalde rijstroken worden in gebruik genomen richting Antwerpen. De ingestelde snelheidsbeperkingen blijven echter onverminderd van kracht tot het einde van deze fase midden juni. De volgende fase van de werken (tussen De Pinte en Zwijnaarde) start op 1 juli en duurt tot einde augustus. Ook bij deze nieuwe fase van de werken zal de dwarse ribbelmarkering worden aangebracht zoals hierboven beschreven. Midden juni bij het einde van de eerste fase, wordt deze maatregel een eerste keer geëvalueerd in overleg met WPR Oost-Vlaanderen. Ook na het einde van de werken in fase 2 (eind augustus) zal een evaluatie van de maatregel volgen. Op basis van deze evaluatie kan de maatregel dan desgevallend bijgestuurd worden voor volgende werven op autosnelwegen.

Labels: ,

Voetbalinterland België-Turkije op groot scherm op de Gentse Kouter

Komende vrijdag 3 juni spelen België en Turkije een kwalificatiewedstrijd voor het EK 2012 in Polen en Ukraine. KHIS vzw organiseert in samenwerking met de Stad Gent en jeugdhuis Posküder de uitzending op groot scherm in hartje Gent op de Kouter. Het scherm zal opgesteld staan aan de kant van de Vlaamse Opera. Het evenement heeft als doel de Gentenaars, voor welke ploeg ze ook supporteren, te verzamelen rond de voetbalwedstrijd in een positieve sfeer van interculturele samenwerking, fair play en respect. Gent: interculturele voetbalstad!

De uitzending start om 20.30 uur, de wedstrijd om 20.45 uur. Iedereen kan de wedstrijd gratis volgen. De uitzending stopt ten laatste om 23 uur. De geluidssterkte (geluidsuitzending bij de wedstrijd zelf) zal nooit meer dan 90 dB bedragen. De Dienst Feestelijkheden heeft in samenwerking met KHIS vzw een inrichtingsplan opgemaakt. Het scherm zal opgesteld staan aan de kant van de Vlaamse Opera. Rond de publiekszone worden drank- en eetstanden ingericht. Jeugdhuis Posküder en het Koninklijk Lyceum Gent (Studiegebied maatschappelijke veiligheid) zorgen samen voor 25 sfeerbeheerders, zodat iedereen veilig en comfortabel van het voetbal kan genieten.

Labels: , , , , ,

Wetenschappers gaan door met experimenteel aardappelveld

Ondanks de vernielingen aan het proefveld met genetisch gewijzigde aardappelen hebben de wetenschappers betrokken dit onderzoek besloten door te gaan met het experiment. Dat laten ILVO, UGent, VIB en HoGent weten na de toezegging van de steun van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten. Die maakte bekend dat de Vlaams regering 250.000 euro extra budget uittrekt om de schade te herstellen die werd toegebracht door de gewelddadige actie van Field Liberation Movement op zondag 29 mei. Deze veldproef met aardappelen resistent tegen de aardappelziekte is vanuit wetenschappelijk oogpunt belangrijk. De aardappelziekte veroorzaakt in ons land jaarlijks voor 55 miljoen euro, maar ook op internationaal niveau is deze proef belangrijk. “We geven niet op,” stellen de wetenschappers. “Meer dan ooit geloven we erin dat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is om de landbouw milieuvriendelijker en duurzamer te maken. De steun die we vanuit politiek, landbouw, wetenschap en maatschappij hebben gekregen heeft ons gesterkt in die overtuiging”. Uit een grondige inspectie blijkt dat tijdens de terroristische actie van Field Liberation Movement 15% van de planten in de veldproef werd vernield. Er werd ook ernstige schade werd toegebracht aan de omheining en de veiligheidsinfrastructuur. Dankzij de bijkomende financiële injectie van de Vlaamse regering is het mogelijk om die schade in voldoende mate te herstellen om de veldproef verder te zetten.

Ghent Bio-Economy 25Ondertussen blijkt dat het Field Liberation Movement zijn oog heeft laten vallen op het eerste genetisch gemodificeerd populierenbos in Zwijnaarde. Ook dit bos past in het fundamenteel onderzoek dat het Vlaams Instituut voor Biotechnologie voert. De bomen staan er nu anderhalf jaar en zijn volgens het VIB geschikt als bron voor biobrandstoffen. Door de verlaagde productie van lignine, een kleefstof in het hout, kunnen houtvezels gemakkelijker afgebroken worden tot glucose, de basis van ethanolproductie. In 2008 kreeg het onderzoek internationale erkenning en in 2009 werden enkele honderden bomen geplant. Door de genetische ingreep ligt de bio-ethanolopbrengst tot 81 % hoger dan bij de gewone populieren. De veldproef met populieren is de enige in België en kwam er nadat het VIB gedurende een periode van 10 jaar geen veldproeven meer had gedaan. De actievoerders laten er geen twijfel over bestaan: ofwel wordt dit veld dag en nacht bewaakt ofwel wordt het vernield.

Labels: , , , , , , , ,

30 mei 2011

Gentse ambtenaren staken op 1 juni

Het ACV Gent diende een stakingsaanzegging in voor 1 juni 2011. Onder het motto ‘Halt aan het Gentse stadsbestuur! De citroen is uitgeperst!’ meent het ACV dat er meer moet geïnvesteerd worden in personeel en middelen in plaats van saneringen door te voeren. Het stadsbestuur betreurt de stakingsaanzegging. Er is immers altijd al ruimte geweest voor overleg met alle vakorganisaties. Bovendien investeert het bestuur opnieuw meer in het personeel. Resul Tapmaz, schepen van Personeelsbeleid: “Het Gentse stadsbestuur doet er alles aan om steeds garant te staan voor een constructieve sociale dialoog en zorgt er voor dat er op elk moment ruimte is voor discussie en overleg met de vakorganisaties”. Het Gentse stadsbestuur kiest er resoluut voor om een efficiënte en daadkrachtige overheid te zijn. De dienstverlening kan nog beter en daar gaat het bestuur voor, samen met zijn medewerkers. Dit is een participatief proces waarbij het bestuur, in dialoog met de medewerkers, zoekt naar verbetering waar mogelijk.

Het is correct dat de Stad Gent zuinig wil zijn. Daarom wordt ‘slechts’ 80% van de mensen die op pensioen gaan vervangen. Het stadsbestuur is er zich namelijk van bewust dat het elke euro die de burger hen geeft in tijden van saneringen, voorzichtig moet gebruiken. Bij de laatste budgetbesprekingen besliste het stadsbestuur echter om minder te saneren op personeel. In vergelijking met andere overheden investeert het Gentse stadsbestuur meer in personeel. Dit gebeurt omdat we een sterke overheid nodig hebben als we alle Gentenaars willen bedienen op een gepaste wijze. Daarvoor is voldoende personeel nodig.

Een proces van verandering is niet eenvoudig en het Gentse stadsbestuur is zich daarvan bewust, maar tegelijkertijd is niet veranderen geen optie. Om die reden zal het stadsbestuur steeds open blijven staan voor dialoog, met zijn burgers én met zijn medewerkers en hun vertegenwoordigers. Het stadsbestuur hoopt dan ook om snel tot een constructieve oplossing te komen. Het zal de vertegenwoordigers van het ACV alvast samenroepen om mogelijke pijnpunten te bespreken.

Labels: ,

Een zwarte dag voor Urgent.fm

In de nacht van zaterdag op zondag werd ingebroken in het atelier van kunstenaar Han van der Tol in Evergem. Inbrekers gingen er aan de haal met de radiocaravan van de Gentse jongerenradio Urgent.fm. Pas zondagmiddag stelde Han van der Tol de inbraak vast. De diefstal komt als een donderslag voor Urgent.fm. “Het industrieterein ligt vrij afgelegen en in het weekend komt hier haast niemand. Zondag moest ik langs bij het atelier om wat spullen op te halen en ik zag meteen dat er was ingebroken.’  zegt Han. “Er was duidelijk door de toegangspoort gereden”. De dieven begaven zich echter niet tot in het atelier zelf. De radiocaravan van Urgent.fm stond geparkeerd op het braakliggend stuk achter het atelier.

Urgent.fm reageert verslagen. “Voor ons is dat uiteraard vreselijk nieuws. Het is werkelijk te zot om te denken dat mensen zich zouden bezighouden met het stelen van een caravan”. reageert Tania Selleslags, coördinator bij Urgent.fm. De caravan van Urgent.fm moest deze zomer dienst doen als radiostation op de zomerfestivals. Voor de vormgeving er van ging de radiozender een samenwerking aan met de richting interieurvormgeving van Sint-Lucas Gent. “Dat ontwerp zou nu worden uitgewerkt”,vertelt Tania nog. “Onze plannen voor deze zomer vallen compleet in het water”. Over de caravan kan je alleen maar zeggen dat hij beantwoord aan het stereotiep beeld van een caravan, afgewerkt met een witte purlaag en transparant plexiglas. En dat hij in volle verbouwing verkeerd. Wie ergens zo een caravan ziet neemt best contact op met http://www.urgent.fm/

‘Een zwarte dag voor Urgent.fm’ titelde het persbericht waarin te lezen viel dat de radiocaravan van Urgent.fm afgelopen weekend gestolen was. Slechts enkelen hadden in de gaten dat het om een goed uitgekiemde communicatiecampagne ging. Jawel, ook Urgent.fm weet hoe ze moet stunten. Het bericht van de diefstal verspreidde zich als een lopend vuurtje via sociale netwerken. Sommige media zetten alle registers open om de zender in nood te helpen. Met deze stunt heeft de zender haar ‘Ai caravan project’ alvast meer dan stevig op de kaart gezet.

De gestolen caravan is nog maar het begin van deze ludieke campagne van Urgent.fm. De volgende dagen gaat Urgent.fm op zoek naar de vuile dief achter de diefstal. Daarom pakt de zender de komende week uit met grootse affichecampagne waarop de dader te zien zal zijn. Wie de dader ziet rondlopen kan Urgent.fm inlichten door de zender te tippen op de facebookpagina van het Ai Caravan project. Aan de zoektocht is uiteraard een beloning verbonden. De zender loont een bak Vedett uit aan enkele waardige tips die hen helpen in de zoektocht naar de dader.

Onder de noemer ‘Ai Caravan’ lanceerde Urgent.fm enkele maanden terug haar nieuw creatief project. De zender tikte een caravan op de kop en liet deze in samenwerking met de Hogeschool voor Architectuur en Interieurvormgeving Sint-Lucas en Han Van der Tol ombouwen tot een radiocaravan om u tegen te zeggen. De radiocaravan van Urgent.fm zal voor het eerst te zien zijn op de slottentoonstelling van Sint-Lucas Architectuur op 25 en 26 juni. Ook tijdens de Gentse Feesten pakt de zender uit met haar caravan op de vlasmarkt van waarop het radio zal maken.

Labels:

Gentse kinderopvang nu ook online

Vier jaar geleden startte de Stad Gent als een van de eerste steden met een centraal inschrijvingssysteem voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Sindsdien moeten ouders slechts één telefoontje doen om een aanvraag in te dienen voor kinderopvang binnen een van de vele stedelijke kinderdagverblijven. Kinderopvang aanvragen bij de Stad Gent wordt nu nog makkelijker. Want voortaan kunnen ouders ook online inschrijven via Tinkelbel, het centraal contactpunt voor de stedelijke kinderdagverblijven van Gent. De online inschrijving gebeurt via www.gent.be/tinkelbel. Ouders die geen computer hebben of hulp nodig hebben bij de inschrijving kunnen naar een van de kinderdagverblijven komen. Telefonisch registreren kan ook nog altijd via Gentinfo, tel. 09 210 10 10.

Tinkelbel online wil de bevolking van deze stad vlotter leiden naar de voorzieningen van kinderopvang en een nog betere invulling van de beschikbare opvangplaatsen realiseren. Softwareproducent Tactics schreef een programma op maat dat werkt via een centrale server. De software koppelt alle stedelijke kinderdagverblijven aan die server waardoor alle gegevens steeds up-to-date bij elke gebruiker beschikbaar zijn. De software verwerkt ook alle aanwezigheden van de kinderen en de facturatie in de verschillende voorzieningen centraal, waardoor op elk moment een correct zicht is op de reële bezetting van de kinderdagverblijven. De planning en invulling van vrije plaatsen gebeurt hierdoor nog correcter en efficiënter. Het inschrijfbeleid van de Stad Gent blijft de sociale functie van kinderopvang ondersteunen. De sociale mix die onze stad aan inwoners kent, weerspiegelt zich in de populatie van de verschillende voorzieningen.

Hoe werkt het systeem? De Stad Gent onderzoekt welke aanvragen een positief antwoord krijgen zes maand voor de opvangvraag. Ouders krijgen een bevestiging en voorstel. Ouders die geen plaats krijgen, ontvangen een brief uiterlijk de vijfde maand voor de voorziene opvang start. De andere voorzieningen kunnen een eigen inschrijfbeleid voeren en kunnen waarschijnlijk vroeger de opvang bevestigen die ze willen aanbieden. Op dat moment heeft het kind een opvangplaats en kan dit als geplaatst in de database zitten, tenminste als die voorziening de info doorgeeft. Een aanvraag opnieuw indienen is zinloos. Indien er door omstandigheden toch plaatsen vrijkomen, dan wordt er gekeken naar alle aanvragen die nog niet ingewilligd zijn om te onderzoeken welke kandidaat aan de juiste voorwaarden voldoet om de plots vrijgekomen plaats op te vullen. In de loop van de jaren groeide ook met diverse private kinderopvangvoorzieningen een samenwerking, waardoor ook zij kunnen gebruikmaken van de aanvragen via dit centraal inschrijvingssysteem.

Informatie
Dienst Kinderopvang, Jeanine De Buysscher, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent,
tel. 09 268 20 80, e-mail dienst.kinderopvang@gent.be Website: www.gent.be/tinkelbel

Labels: , ,

29 mei 2011

Eco-fascisme schokt wetenschappers

De Vlaamse wetenschappers van ILVO, UGent, VIB en HoGent zijn diep geschokt door de gewelddadige vernietiging van de veldproef met aardappelen door een 300-tal aanhangers van Field Liberation Movement vandaag in Wetteren. Vooral de agressie waarmee de actie gepaard ging, baart de wetenschappers ernstig zorgen. De vernietigingsactie gaat veel verder dan de veldproef alleen. Het is een frontale aanval op vrij wetenschappelijk onderzoek als methode om milieuvriendelijke landbouw te bevorderen. Door gewelddadige acties als deze wordt het publiek wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen ernstig bedreigd. De wetenschappers hopen op een totale veroordeling van deze gewelddaden door politiek, gerecht en maatschappij.

De onderzoeksinstellingen betreuren dat FLM heeft gekozen voor geweld om zijn ideologie op te dringen aan de maatschappij. Daarmee plaatst FLM zichzelf buiten de wet. Dit is niet langer actievoeren, dit is een daad van agressief geweld. Woordvoerder Joris Ganseman: “We kunnen dit als wetenschappers niet langer meer aanzien of aanvaarden. Jarenlang werk ten behoeve van meer duurzame, milieuvriendelijke landbouw is vanmiddag in één klap vernield”. Hoewel dit een zwarte dag is voor de wetenschap, voelen ILVO, UGent, VIB en HoGent zich gesteund door de actie Save Our Science. 350 wetenschappers van KULeuven, UGent, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen, landbouwers en sympathisanten kwamen deze voormiddag hun steun aan vrij wetenschappelijk onderzoek betuigen.

Op het omheinde proefveld in Wetteren groeien sinds begin mei enkele genetische gewijzigde aardappelen die resistent zijn tegen een schimmelziekte en zo chemische bestrijdingsmiddelen overbodig maken. Een experiment waar onder meer de Gentse universiteit en het Vlaams Instituur voor Biotechnologie aan meewerken, en een grote stap voorwaarts zou kunnen betekenen voor onze voedselvoorziening en ons leefmilieu gezien de overbodigheid van chemicaliën. Een proef en onderzoek waar we als maatschappij veel geld in investeren om het in alle openheid, met publicatie van de resultaten, te laten plaatsvinden. Peter Dedecker: "Eigen wetenschappelijk onderzoek om te vermijden dat dergelijke zaken ons afhankelijk maken van enkele bedrijven". De wetenschappers meten nu de exacte schade aan het veld, volgens de eerste berichten is één derde van het veld vernietigd. "De schade is enorm groot en het zal nog enkele dagen duren alvorens we weten of de veldproef volledig verloren is. De actievoerders hebben ook pesticiden over het veld gestrooid, we nemen nu stalen om na te gaan of het om welke producten het gaat", zegt Greet Riebbels van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

Volksvertegenwoordiger Peter Dedecker reageert: "Mijn wetenschappelijk hart bloedt als ik die taferelen zie. Hier in Wetteren wordt momenteel een wetenschappelijk experiment, een veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen, vernietigt. Burgemeester en politie stonden erbij en keken ernaar. Een schandelijke vertoning en gebrek aan verantwoordelijkheidszin van actievoerders en lokaal bestuur". De actievoerders, op geweldadige manier strijdend tegen vooruitgang, schieten dus in eigen voet. Merkwaardig is, dat zij die zichzelf milieubewust noemen, het veld besproeiden met pesticiden. "Tekenend is ook de houding van het Wetterse gemeentebestuur en burgemeester Alain Pardaen. Dat dergelijke actievoerders, met als doel de vernietiging van het proefveld, zich niet aan afspraken zouden houden, kon het kleinste kind verwachten. Vraag is wie hier in de fout gegaan: de politie met haar gebrekkige optreden, of de burgemeester met een zware inschattingsfout?" stelt Peter Dedecker.

Meer over deze veldproef: http://archief2011.blogspot.com/2011/05/veldproef-met-genetisch-gewijzigde.html

Labels: , , , , , , , ,

Gentbrugse kermis van 2 juni tot en met 13 juni 2011

Van donderdag 2 juni tot en met maandag 13 juni 2011 vindt in Gentbrugge de traditionele Gentbrugse kermis plaats. Deze stadskermis is een organisatie van de Dienst Feestelijkheden i.s.m. de Dekenij Gentbrugge – Noord en de plaatselijke verenigingen. Twee weekends lang wordt een uitgebreid programma aangeboden met onder andere diverse tentoonstellingen, ruil- en rommelmarkten, bezoeken en wandelingen, toneel, animatie en tal van concerten. Op vrijdag 3 juni vindt de officiële opening van Gentbrugge kermis plaats om 19.30 uur in deVierdeZaal, gevolgd door een optreden van Les Folles De Gand en ballet om 21 uur.

In het tweede weekend van zaterdag 11 juni en zondag 12 juni 2011 staat de 41ste internationale jazzmeeting geprogrammeerd. In de tent aan het Dienstencentrum kunnen jazzliefhebbers genieten van jazzbands zoals Phil and The Rhythm Devils, Sammy Rimington and friends, All Stars Orchestra, …

De verkiezing, bekendmaking en prijsuitreiking van de Tinekes & Boerkesfeesten gaat ook dit jaar door in deVierdeZaal, Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge.
Sportievelingen kunnen zich uitleven tijdens de vele sportmanifestaties zoals onder andere het voetbaltornooi en de kinder- en stroppenloop. Het volledige programma werd zoals gebruikelijk gebundeld in een programmaboekje en verdeeld in Gentbrugge. De programmatie is bovendien te vinden op de website www.uitingent.be onder de rubriek ‘evenementen’, kies ‘kermis’.

Programma:

2 juni tot en met 7 juni 2011: Foor - Gentbruggeplein
10 juni tot en met 13 juni 2011: Foor - Brusselsesteenweg
4 juni 2011:Ruil - & Rommelmarkt van Dekenij Gentbrugge Noord
4 juni 2011: Ruil - & Rommelmarkt van Henri D’Haese School
10 juni 2011: Avondmarkt van Arsenaalkermis
13 juni 2011: Feestmarkt van Arsenaalkermis

zondag 22 mei: Grote wielerwedstrijd
Grote prijs De Merlier Giovanni
Memorial Dimitri De Fauw

donderdag 2 juni: 33ste jeugdtornooiVSV Gent
Wedstrijden en finales voor U9 en U17
Terreinen Boer Janssensstraat Gentbrugge
9.00 u: 26ste playbackshow Thema “At the movies”. In de feesttent Boer Janssensstraat Gentbrugge

vrijdag 3 juni:
33ste jeugdtornooi VSV Gent Wedstrijden en finales voor U8 en U15
Terreinen Boer Janssensstraat Gentbrugge
Verkiezing Tineke en Boerke 2011 in deVierdeZaal Driebeekstraat, 2 — gratis inkom
Organisatie: Sociaal Comité Dekenij Gentbrugge Noord
Kindernamiddag met Circo Dapparo – Schampavie in deVierdeZaal Driebeekstraat, 2
Officiële opening Gentbrugse kermis 2011
Aangeboden door het Stadsbestuur Gent en Dekenij Gentbrugge Noord.
In deVierdeZaal Driebeekstraat, 2 te Gentbrugge
Toneel “Het Geheime Leven van Henri en Alice”
Inkom 10 € - niet genummerde plaatsen.
Locatie: Praatcafé ’t Spoorke - Leo Tertzweillaan, 12 Gentbrugge.
Organisatie: Kon. Toneelvereniging George Bernard Shaw.
Les Folles De Gand en ballet Gratis inkom - In deVierdeZaal Driebeekstraat,2

zaterdag 4 juni
Ontbijt: spek - eieren - hesp - kaas - salami -boter - confituur - choco + 1 tas koffie - thee - of chocomelk voor 5€ - Organisatie: Smik & Smak Gentbruggeplein 10a
33ste Jeugdtornooi VSV Gent
Wedstrijden en finales voor U7 en U13.
Terreinen Boer Janssensstraat Gentbrugge
9 u
Grote ruil- & rommelmarkt in de Sint- Simonstraat - Kliniekstraat - Frederik Burvenichstraat - Jef Vandermeulenstraat en Jozef Wautersstraat. - Met muzikaal tintje
Ruil- & rommelmarkt in de school Henri D’Haese - Ingang Emanuel Hielstraat, Gentbrugge op de speelplaats van de school met cafetaria en springkasteel
Pannenkoekenfestijn: pannenkoek met ijs + koffie 5 €. -
Bezoek aan de kliniek en Ter Hovingen
Organisatie: Sociaal Comité Dekenij Gentbrugge Noord.
Tentoonstelling “De Oude Kluys, oorsprong van Gentbrugge!” - In het Dienstencentrum
Braemkasteelstraat, 35 te Gentbrugge - Organisatie: Cultuurplatform Gentbrugge
Warm buffet & verwelkoming door The Willy Aelvoet’s New Orleans Swing Band – aansluitend muziek + dans met Chez Kit en discobar DJ Stijn
Feesttent Boer Janssensstraat Gentbrugge.
Toneel “Het Geheime Leven van Henri en Alice”Inkom 10 € - niet genummerde plaatsen - Locatie: Praatcafé ’t Spoorke - Leo Tertzweillaan, 12 Gentbrugge
20.00 u

Zondag 5 juni
33ste Jeugdtornooi VSV Gent
Wedstrijden en finales voor U6 - U10 en U11 op de terreinen Boer Janssensstraat
Heilige Mis ter nagedachtenis van alle overleden parochianen in de parochiekerk Sint Simon en Judas Opgeluisterd door K.M. De Neerschelde
Herdenking voor de overleden parochianen, verzamelen aan de kerk – Gentbruggeplein -
166ste stationsaperitief. Op de praatstoel accordeonist Wim Claeys -Aansluitend zijn optreden “Gand Chantant” gratis ingang -
Vanaf 13.30 u mogelijkheid om te eten inschrijven 09/ 230.98.43.
organisatie Curieus Gentbrugge - Ontmoetingscentrum vzw De Statie, Robert Rinskopflaan
Terras- en Aperitiefconcert door K.M. De Neerschelde
De handelaren van en rond het Gentbruggeplein bieden u een hapje en drankje aan.
Organisatie Dekenij Gentbrugge Noord en Stadsbestuur Gent.
Toneel “Het Geheime Leven van Henri en Alice”Inkom 10 € - niet genummerde plaatsen.
Locatie: Praatcafé ’t Spoorke - Leo Tertzweillaan, 12 Gentbrugge.
Familienamiddag met Kinderfuif - Volksspelen - Verrassingshow en mogelijkheid tot wandelen. Locatie: In en aan deVierdeZaal Driebeekstraat, 2
Tentoonstelling “De Oude Kluys, oorsprong van Gentbrugge!” - In het Dienstencentrum
Braemkasteelstraat, 35 te Gentbrugge - Organisatie: Cultuurplatform Gentbrugge
Toneel “Het Geheime Leven van Henri en Alice”
Inkom 10 € - Locatie: Praatcafé ’t Spoorke - Leo Tertzweillaan, 12
Bekendmaking & prijsuitreiking van Tineke en Boerke Gentbrugge 2011
Gratis inkom in deVierdeZaal Driebeekstraat, 2 - Organisatie Dekenij Gentbrugge Noord in
samenwerking met de Stad Gent en het Cultuurplatform Gentbrugge
Receptie VSV Gent in feesttent Boer Janssensstraat Gentbrugge.
Toneel “Het Geheime Leven van Henri en Alice” inkom 10 € - niet genummerde plaatsen.
Locatie: Praatcafé ’t Spoorke - Leo Tertzweillaan, 12 Gentbrugge

Maandag 6 juni
Feest voor iedereen met taart en koffie
Live optreden Bert Lenny – Fred Geirnaert – Pat Remue - Ronny Marino - Dirk Lajoie – Diana Moore – Betty Bouckaert - Gratis inkom - in deVierdeZaal Driebeekstraat,2 –

Dinsdag 7 juni
Kleinkunstavond: het koperensemble Z-Brass uit Gent brengt “The colours of brass” een gevarieerd muzikaal programma - Locatie: deVierdeZaal Driebeekstraat,2

Donderdag 9 juni
Ontspanningsnamiddag
Koffietafel en volksspelen - Locatie: deVierdeZaal Driebeekstraat, 2 - Organisatie: Vereniging
Personen met een Handicap VFG “De Herfstzon”

vrijdag 10 juni
Avondmarkt in de Schooldreef, J.Persynstraat en M.Verdoncklaan

zaterdag 11 juni
Rommelmarkt
Geleide wandeling in de heraangelegde tuinen van de “Oude Kluys” – Met landschapsarchitect Jan Bleys - Gentbruggekouter 7 - Samenkomst om 10.15 uur -
Kinderloop en Stroppenloop: Emanuel Hielstraat,106 Gentbrugge - Organisatie: Racing Club Gent Atletiek
Tentoonstelling “De Oude Kluys, oorsprong van Gentbrugge!” - In het Dienstencentrum
Braemkasteelstraat, 35 te Gentbrugge
Lezing – Een Kilootje Minder met tips om je gewicht op pijl te houden - Door Winifred Van Killegem in het chalet “F. Van Belle” in het volkstuinencomplex “De Meersen”.
41ste Internationale Jazzmeeting
Maryland New Orleans Jazzband (D)
All Stars Orchestra (int.D.NL.UK.CAN.USA.B.)
Eurotent - Dienstencentrum Braemkasteelstraat Gentbrugge.

Zondag 12 juni
Heilige Jazzmis met priester Fons Callebaut en The Julians New Orleans Jazz Friends(B)
Na de mis gratis aperitiefconcert met The Julians New Orleans Jazz Friends
Eurotent - Dienstencentrum Braemkasteelstraat Gentbrugge.
Tentoonstelling “De Oude Kluys, oorsprong van Gentbrugge!”
In het Dienstencentrum Braemkasteelstraat, 35 te Gentbrugge -
41ste Internationale Jazzmeeting
Phil and The Rhythm Devils (B)
Doc Houlind Revival All Stars (DK)
Sammy Rimington and Friends (int)
Eurotent - Dienstencentrum Braemkasteelstraat Gentbrugge.

Maandag 13 juni
Feestmarkt In Schooldreef, J.Persynstraat, M.Verdoncklaan.
Educatieve groenwandeling met gids Harald Evrard, in de Gentbrugse Meersen
Start aan het dienstencentrum, Braemkasteelstraat te Gentbrugge
Tentoonstelling“De Oude Kluys , oorsprong van Gentbrugge!”In het Dienstencentrum
Braemkasteelstraat, 35 te Gentbrugge.

Labels:

28 mei 2011

Nieuwe woningen voor een leefbaar Ledeberg

e3plein3In Ledeberg komen 12 nieuwbouwwoningen, 5 nieuwbouwappartementen en 4 bouwkavels te koop. Wie geïnteresseerd is, kan de plannen van die nieuwe woningen komen bekijken op zaterdag 18 en zondag 19 juni 2011 tijdens de beurs in het buurtcentum te Ledeberg. Kandidaat-kopers kunnen zich tijdens die beurs inschrijven op een lijst voor geïnteresseerden. De verkoop is een van de acties van het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ om de woonkwaliteit in Ledeberg te verhogen. Het Stadvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ wil niet alleen de huidige kwaliteiten van Ledeberg zichtbaarder maken en versterken, maar ook de bestaande knelpunten wegwerken. Een van die knelpunten is de slechte woonkwaliteit in Ledeberg. Om dat aan te pakken, sloopt het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB) op verschillende plaatsen in Ledeberg oude panden om er nadien nieuwe gezinswoningen te bouwen.

De nieuwbouwwoningen zijn allemaal hoekwoningen. Dat is een bewuste keuze. Het was namelijk slecht gesteld met de woon- kwaliteit van heel wat hoekhuizen. Vier jonge architectenbureaus hebben de woningen en het appartementencomplex ontworpen, op maat van de specifieke hoeken. Elk ontwerp is uniek. Na oplevering zullen die woningen verkocht worden bij voorkeur aan jonge gezinnen die zich definitief in de stad willen vestigen. De woningen worden semi-casco verkocht, dit wil zeggen winddichte woningen met elektrisch en sanitair leidingwerk, dekvloer en pleisterwerk.
De eigenaar kiest zelf de badkamer en keuken, volgens eigen smaak en budget. Elke woning heeft een voldoende grote buitenruimte, kwalitatieve leefruimtes en is gebouwd volgens het laag-energieprincipe. Zo voldoen ze aan de normen van duurzaamheid en energiebesparing. Alle ontwerpen worden opgenomen in een catalogus die op de beurs te verkrijgen is.

Op sommige plaatsen worden die nieuwbouwwoningen gecombineerd met een groene sproet. Groene sproeten zijn plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, even in het zonnetje zitten, of waar kinderen kunnen spelen. Omdat die nieuwe stukjes openbaar domein te klein zijn voor een parkje, worden het pleintjes met een boom. De Stad Gent voorziet voor elke plek speciale plant- en boombakken op maat. Het zijn bakken zonder bodem. De planten en bomen staan dus in volle grond en hebben daardoor betere groeikansen.


Die beurs is onderdeel van het openingsweekend van de tentoonstelling over het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’. De officiële opening van de tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 17 juni om 17 uur in de bibliotheek van Ledeberg. Er is zowel een binnententoonstelling als een wandeling onder begeleiding van de Ledebergse Wandelgids. Op zaterdag 18 juni en zondag 19 juni kan het publiek doorlopend deelnemen aan de wandeling door Ledeberg. Tijdens het openingsweekend geven medewerkers van het project ‘Ledeberg leeft’ zelf meer uitleg op bepaalde plekken in Ledeberg. De wandeling start aan de bibliotheek. De beurs over de nieuwe hoeken is een van de stopplaatsen op de geplande wandelingen.

De hoeken die worden aangepakt zijn de volgende:
·         hoek Veldwijkstraat – Moriaanstraat: bouw van 2 ééngezinswoningen
·         hoek Frans De Coninckstraat – Floristenstraat: bouw van 1 ééngezinswoning
·         hoek Veldwijkstraat – H. Bertolfstraat: bouw van 1 ééngezinswoning
·         hoek Kleine Kerkstraat – Hoefijzerstraat: bouw van 4 ééngezinswoningen
·         hoek Floristenstraat – J. Vervaenestraat: bouw van 1 ééngezinswoning
·         Moriaanstraat 97: bouw van 2 ééngezinswoningen + tuinuitbreiding
·         Edward Blaesstraat +27/29 bouw van 1 ééngezinswoning + doorgang

Praktisch: beurs Nieuwe Hoeken in buurtcentrum Ledeberg, Langestraat 129, 9050 Ledeberg
Zaterdag 18 juni van 14 tot 18 uur
Zondag 19 juni van 11 tot 18 uur
Tentoonstelling Ledeberg leeft
Vrijdag 17 juni van 17 tot 19 uur. Opening tentoonstelling
Zaterdag 18 juni van 14 tot 18 uur. Doorlopend wandelingen door Ledeberg
Zondag 19 juni van 11 tot 18 uur. Doorlopend wandelingen door Ledeberg
In Bibliotheek Ledeberg, Driesstraat 99, 9050 Gent-Ledeberg


Informatie
- Beurs Nieuwe Hoeken:  AG Stadsontwikkelingsbedrijf, Eveline Hanssens, Sint-Jacobsnieuwstraat 17, 9000 Gent, e-mail eveline.hanssens@sob.gent.be  website www.agsob.be
- Tentoonstelling Ledeberg Leeft: Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking, Nele Vanhooren, AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, tel. 09 266 82 37, fax 09 266 82 59, e-mail nele.vanhooren@gent.be  website www.ledebergleeft.be

Labels: , , ,

27 mei 2011

Nadruk moet op besparingen liggen

Alexander

Bij de zoektocht naar 17 miljard euro om in 2015 met een begrotingsevenwicht aan te knopen, zal de nadruk moeten liggen op besparen en niet op nieuwe inkomsten. Dat zei Open Vld voorzitter Alexander De Croo deze morgen voor zijn gesprek met formateur Di Rupo. "Wie mij wil overtuigen dat we nog meer lasten moeten invoeren, terwijl de belastingdruk al zo hoog is, zal van heel ver moeten komen. Ik denk dat we in ons land op een belangrijk moment staan. Ofwel volgen we de gemakkelijke weg van de belastingverhogingen, ofwel voeren we grondige hervormingen door. Die moeten de economie versterken en ervoor zorgen dat de activiteitsgraad omhoog gaat. Als we de huidige solidariteit en die in de toekomst willen behouden, moeten er meer mensen aan het werk raken". Voor de liberale voorzitter moet de nadruk vooral liggen op besparingen en dat bij alle entiteiten, dus zowel het federale niveau en de sociale zekerheid, als de deelentiteiten. Woensdag maakte Alexander De Croo in de krant De Tijd al duidelijk voor welke keuze formateur Elio Di Rupo staat. "Ofwel gaan we voor het soort hervormingen dat Gerhard Schröder gedaan heeft begin jaren 2000 en worden we een land dat even competitief is als Duitsland. Ofwel doen we dat niet en glijden we langzaam in de richting van Griekse en andere landen".

Deze week start formateur Di Rupo de sociaal-economische onderhandelingen met het oog op de vorming van een federale regering. De komende dagen komen alle partijen langs om hun visie te geven op de hervormingen die ons land nodig heeft. Open Vld-voorzitter Alexander De Croo hoopt dat Di Rupo de moed zal hebben die de Duitse socialistische bondskanselier Gerhard Schröder volgens hem had begin jaren 2000. Toen werden de bouwstenen gelegd voor het Duitse wirtschafswunder dat zich aan het voltrekken is. Schröder drukte toen de kosten van de arbeid en maakte de arbeidsmarkt flexibeler. Centraal stond de beperking van de werkloosheidssteun in de tijd. ‘Elio Di Rupo kan de Belgische Gerhard Schröder worden’, zegt De Croo hoopvol.

De Tijd: U mag vrijdag op de koffie bij Di Rupo. Welke plannen zal u hem voorleggen?

Alexander De Croo: “We weten dat we voor een grote besparingsoefening staan. Die moet voornamelijk gebeuren door minder uit te geven. In de sociale zekerheid moeten we bekijken hoe we de middelen beter gebruiken. En bij de vervanging van ambtenaren moeten we zeer selectief zijn. Door slechts een op de twee te vervangen bijvoorbeeld. We moeten op een intelligente manier besparen, zodat onze economische motor veel sterker wordt. Dat wil zeggen dat deze oefening niet alleen een budgetoefening is, maar ook een oefening in fundamentele hervormingen. Onze arbeidsmarkt moet flexibeler worden, zodat de activiteitsgraad omhoog gaat. Het pensioensysteem moet worden hervormd, zodat de effectieve pensioenleeftijd stijgt. Als we er tegen 2015 in slagen de effectieve pensioenleeftijd op te trekken van 59 naar 60 jaar, kan dat 2 miljard euro opleveren. Sommigen hebben het over een crisisbelasting, een algemene sociale bijdrage of het verhogen van de belasting op kapitaal. Dat zijn maatregelen die ervoor zorgen dat onze economische motor langzaam zal uitdoven”.

De Tijd: Is het realistisch terug te keren naar een begrotingsevenwicht zonder extra belastingen?

De Croo: ‘Nieuwe belastingen zijn uit den boze. Als we extra inkomsten binnenhalen, moet dat een gevolg zijn van de hogere economische groei. Ondanks dat we geen regering hebben, ligt de groei boven 2 procent. Dat is vooral te danken aan Duitsland. Maar we hebben in ons land het potentieel om een even sterke economische motor te worden als Duitsland. Het is aan Di Rupo om duidelijk te maken waar hij naartoe wil met ons land. Willen we een land zijn zoals Duitsland, dat de laagste werkloosheidsgraad ooit heeft. Of willen we een land zijn dat zijn lot laat afhangen van anderen”.  Bron: Open VLD

Lees het volledige interview op tijd.be

Labels: , , , ,

Oost-Vlaamse energiejagers realiseren energiebesparing van 6,8%

225 deelnemers uit 22 energiegroepen gingen dit jaar samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en de Bond Beter Leefmilieu de uitdaging aan en bespaarden op vier maanden tijd samen maar liefst 6,8 % energie. Gemiddeld werd er in Vlaanderen een besparing gerealiseerd van 8,65 %. En dat via eenvoudige maatregelen en zonder comfortverlies. De deelnemers bespaarden samen 6,8% energie, goed voor 134 944 bespaarde kg CO2. Zuinige wijken waren er in overvloed, met op kop het OCMW van Lochristi (-23,84%), de groep Woonpunt van Dendermonde (-16,80%) en de groep Econaz uit Nazaret (-13,72%). 18 van de 22 groepen bespaarden energie waarvan 9 groepen meer dan 10 % bespaarden in vier maanden tijd. Alle deelnemers ontvingen als beloning een gratis cradle-to-cradle badjas.

Dit jaar was het eerste jaar waarbij de campagne zich uitsluitend richtte tot OCMW's, huisvestingsmaatschappijen, welzijnsorganisaties, verenigingen waar armen het woord nemen en verenigingen uit de sociale arbeidszorg. Elke groep deelnemers kreeg persoonlijke begeleiding van een energiemeester, opgeleid door de Provincie. De groepen – de zogenaamde Energiegroepen – noteerden vier maanden lang de meterstanden van gas en elektriciteit en probeerden energie te sparen. Zo zagen ze hun verbruik dalen door spaarlampen en spaardouchekoppen te gebruiken, radiatorfolie te hangen en spleten en kieren te dichten. Of door te koken met het deksel op de pot, de diepvriezer regelmatig te ontdooien en standby verbruik te vermijden. Hun comfort ging hierdoor niet achteruit.

Gelijklopend met de Energiejacht voor Oost-Vlaamse inwoners, liep de Energiejacht voor provinciale scholen. Ook hier zijn goede resultaten geboekt: 5 van de 9 scholen realiseerden een besparing waarvan 3 scholen meer dan 10% wisten te besparen. Hiervoor krijgen de 3 scholen dan ook een beloning, namelijk Accor cheques ter waarde van 1 000 EUR voor de eerste plaats, 850 EUR voor de tweede plaats en 650 EUR voor de derde plaats.

Eerste plaats: PTI Zottegem met een besparing van 28,33%
Het PTI Zottegem verving enkele beglazing door dubbele beglazing. Naast deze zwaar doorwegende maatregel werden ook de thermostatische radiatorkranen begrensd en werden er bewegingsmelders geplaatst voor de verlichting in de kelders. Ook de leerlingen droegen hun steentje bij via Milieuzorg Op School.

Tweede plaats: PCVO Waas en Durme (afdeling Koevliet) met een besparing van 17,09%
In het Provinciaal Centrum voor Volwassen Onderwijs werden eveneens bewegingssensoren geplaatst voor de verlichting in de kelder. Daarnaast werden diepvriezers vervangen en werd er een onderzoek uitgevoerd naar sluipverbruik in de gebouwen.

Derde plaats: PIVA Oudenaarde met een besparing van 13,54%.
In het PIVA Oudenaarde werd vooral gefocust op het correct afstellen en opvolgen van de regeling van de verwarmingsinstallatie. Daarnaast werd de aandacht gevestigd op het gebruik van pc's.

Labels: , , ,

26 mei 2011

Aïda: een opera van de intimiteit

Voor het eerst in haar geschiedenis brengt de Vlaamse Opera het beroemdste meesterwerk van Verdi: Aida. Regisseur Peter Konwitschny focust zich op het politieke en psychologische drama tussen de protagonisten. Chef-dirigent Dmitri Jurowski zal laten horen dat hij ook in het Italiaanse genre meer dan thuis is. De Vlaamse Opera brengt maar liefst 14 voorstellingen, in een alternerende bezetting, om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten genieten van deze populaire opera.

Egypte. In de oude faraostad Memphis is de spanning te snijden. Vijandig buurland Ethiopië is de grens overgestoken. De priesters trekken zich terug om de legeraanvoerder, die tegen de vijand zal ten strijde trekken, aan te duiden. Een naamloze koning ondergaat de gebeurtenissen. Hij geniet enkel protocollaire macht en is een speelbal in de handen van de machtige, meedogenloze clerus. In de privévertrekken van het paleis wordt een ander machtsspel gespeeld, even uitdagend, even dodelijk: het erotiserend spel tussen twee vrouwen en een man. Radamès, de net aangestelde legerleider en de Ethiopische slavin Aida houden van elkaar. Een verboden liefde maar ook een gevaarlijke liefde want de koningsdochter Amneris, waarvan Aida de dienares is, droomt eveneens van een leven aan de zijde van de jonge legergod. Een uiterst explosieve situatie. Liefde en jaloezie als inzet voor het uitvechten van de machtsconflicten en politieke vendetta’s. Twee vrouwen en een man in het niet te stoppen raderwerk van oorlog en passie.

Na zijn Parijse ervaringen met Don Carlos heeft Verdi geen zin om opnieuw aan zijn schrijftafel te zitten. Er is een waar overredingsoffensief nodig om Verdi uit zijn mokkend stilzwijgen te lokken. Het is een oud-leerling van de maestro en toenmalig muziekdirecteur van de nieuwe opera in Cairo, Emanuele Muzio, die de aanval inzet. Muzio organiseert een ontmoeting om de onderhandelingen over de nieuwe operacompositie op gang te trekken. Ondertussen vertrouwt de gerenommeerde Franse egyptoloog Auguste Mariette zijn synopsis voor een Egyptische opera toe aan Camille du Locle. Wil deze zo goed zijn over de tekst met Verdi te praten. Zoals steeds is het de kwaliteit van het libretto dat Verdi over de streep trekt. Hij zag er onmiddellijk de hand van een ervaren en getalenteerde theaterman in. Verdi aanvaardt op 2 juni 1870 de opdracht onder strikte voorwaarden en begint midden juli te componeren. Nooit hield Verdi de controle over een operaproject zo strak in handen en kon hij artistiek zo autonoom werken als bij het tot stand komen van Aida. Internationale conflicten gooien roet in het eten voor de productie in wereldpremière kan gaan. Einde zomer 1870 barst de Frans -Pruisische oorlog los. In september wordt Napoleon III in Sedan gevangen genomen. De Pruisen bezetten Parijs. Du Locle, samen met de decors en de kostuums voor de Aida productie van Cairo, zitten in de val. Een klein jaar later dan oorspronkelijk voorzien, op 24 december 1871, gaat Aida in de Egyptische hoofdstad in première voor de verzamelde internationale muziekpers. Het wordt een unaniem, groot succes.

In Aida kiest Verdi resoluut voor het individu. De rivaliserende machtblokken van kerk en staat worden vertolkt door indrukwekkende tempelrituelen en ronkende triomftochten. Deze monumentale orkest- en koormonolieten worden telkens verbrijzeld door pakkende intimiteit. Verdi schrijft intens dramatische kamermuziek voor zijn personages. Hun diepste emoties, crisissen en dromen krijgen gestalte in een fijnmazige partituur vol warme harmonie en een originele instrumentatie. Muziek die zich volledig op het wezenlijke van de emoties concentreert.

GIUSEPPE VERDI | AIDA

Muzikale leiding | DMITRI JUROWSKI
Regie | PETER KONWITSCHNY

Première Gent | 21 juni
Première Antwerpen | 1 jul

Labels: , , , ,

25 mei 2011

Guinness World Record poging ‘The Revenge’

De vzw Blijf Actief organiseert op zondag 29 mei een unieke wereldrecordpoging: het zwaarste vliegtuig ooit 100m getrokken door een team van rolstoelgebruikers. Dit evenement gaat door op de militaire luchthaven van Melsbroek van 11u tot 17u. De inkom is gratis. Het is tijd voor ‘revenge’. Toch als het afhangt van de vzw Blijf Actief, vzw To Walk Again, Henk Beyaert en 100 rolstoelgebruikers. Op de militaire luchthaven van Melsbroek willen ze zich in het prestigieuze World Guinness Book stunten. Wat eerder op 26 februari jammerlijk mislukte, moet op zondag 29 mei lukken. Een met kerosine gevulde C130 van maar liefst 67 ton op armkracht 100 meter vooruit trekken. Met de steun van het Belgisch leger dat als één man achter het project staat.

Camera’s uit binnen- en buitenland stonden op 26 februari in de aanslag. Helaas, een eerste poging strandde op 70 meter. Helse weersomstandigheden verpesten het gespierde “moment de gloire”. Niet dat de dappere krijgers de kopjes lieten hangen. Nog dezelfde dag werden de plannen van de sportieve weerwraak gesmeed. Opgeven staat nu eenmaal niet in het woordenboek van mensen met een beperking. Voor initiatiefneemster Catherine Gheldof van vzw Blijf Actief is het niet enkel om de wereldrecordpoging te doen. Ze wil met deze stunt vooral bewijzen dat minder mobiele mensen ook tot veel in staat zijn. “Tegelijkertijd wil ik iedereen die zich inzet voor mensen met een beperking uitnodigen om de krachten te bundelen. Laten we bouwen aan een Vlaanderen waar iedereen, met of zonder beperking, de kans krijgt zich maximaal te ontplooien”. Op 29 mei is het spektakel alvast verzekerd.In samenwerking met www.indianday.be kan je vanaf 11 uur de hele dag genieten van optredens en een static show. Enkele duizenden motorrijders zetten voor het goede doel hun beste beentje voor. Link: http://www.blijfactief.be/

Labels: , , , , ,

24 mei 2011

Programma Boomtown compleet!

Een resem nieuwe namen maken het programma van Boomtown compleet. Voor meer informatie kan iedereen vanaf vandaag ook terecht op de spiksplinternieuwe Boomtown-site. 13&God (V.S.), Connan Mockasin (N.Z.), Hannah Peel (V.K.), Tu Fawning (V.S.) Drums are for Parades, Tom Pintens, Kiss the anus of a Black Cat, Sarah Ferri en The Antler King zijn de laatste namen die Boomtown aan haar programma toevoegt, samen met deze reeks jonge wolven, die onder het Alles Kan-label in het reguliere programma verweven zitten: The Future Dead, Love Like Birds, Compact Disk Dummies, Low Vertical, Video Volta, Roselien, Rape Blossoms, You Raskal You, The Rosewall, Loevly Gazbaby, JFJ, Pauwel De Meyer, Horses, Jogi en Wilspit, Kinky City, Steven H en Zyfa. Naast muziek wordt er op Boomtown via Alles Kan ook ruimte gemaakt voor dans- en theateracts, en beeldende kunst. Meer info op De Boomtown-website. Vanaf vandaag is ook de nieuwe Boomtown-site online. Je kan er terecht voor allerhande festival-, programma- en bandinfo, en uiteraard ook voor het laatste nieuws. (www.boomtownfestival.be)

 

5 dagen lang op 5 podia


Boomtown, het enige pop- en rockfestival binnen de marge van de Gentse Feesten, was vorig jaar een groot succes. Het boeiende ontdekkingsprogramma lokte elke dag zo'n 7000 festivalgangers. De formule met 3 gratis buitenpodia op het Kouterplein en 2 betalende binnenpodia in de Handelsbeurs, sloeg onmiddellijk aan. Ook dit jaar zal Boomtown 5 dagen lang in- en outdoor concerten organiseren. De 3 buitenpodia op de Kouter blijven voorbehouden voor nationale en internationale bands die kwaliteit weten te verzoenen met een grote publieke aantrekkingskracht. De twee binnenpodia in de Handelsbeurs worden dan weer gereserveerd voor gespecialiseerde genres en niche-acts uit binnen- en buitenland. De concertzaal komt daarbij in het teken te staan van pop-, rock- of alternatieve muziek die beter tot haar recht komt in een intimistische omgeving, terwijl een kleiner binnenpodium wordt gereserveerd voor akoestische en solo-acts. Alle buitenconcerten zijn gratis. De binnenconcerten zijn net als vorig jaar betalend.

 

Uniek ontdekkingsfestival


Met deze formule gaat Boomtown verder op de ingeslagen weg. Uit het succes van editie 2010 bleek al dat er op de feesten duidelijk nood is aan een degelijk pop- en rockfestival voor de echte muziekliefhebber, waar er ook plaats is voor alternatieve genres en nichemuziek. Bovendien kan Boomtown nu nog meer diversifiëren binnen het muzikale aanbod en ook ruimte geven aan minder evidente muzikale acts, waardoor het festival opnieuw een echt ontdekkingsfestival wordt. Om deze intenties nog wat kracht bij te zetten besliste organisator vzw Oude Beestenmarkt om opnieuw samen te werken met Muziekclub Democrazy en Handelsbeurs Concertzaal, twee belangrijke spelers uit de Gentse muziekscene.

 

Alles Kan-acts in reguliere programmatie


De samenwerking tussen Boomtown en het Alles Kan Festival nam vorig jaar een hoge vlucht. Dit jongerencultuurfestival, dat opgestart werd vanuit de Jeugddienst van de Stad Gent en wordt georganiseerd door vzw zZmogh, kreeg niet zomaar enkele plaatsen op een klein podium. Boomtown, dat sterk gelooft in jongerencultuur, regelde twee grote tenten voor muziek en theater, containers voor beeldende kunst en een caravan voor straattheater en de meer intieme acts. Zo kregen creatieve jongeren via het Alles Kan Festival de kans om op een groot festival in de beste omstandigheden hun ding te doen. Dit jaar gaan zZmogh en Boomtown nog een stap verder. De Alles Kan-acts worden in de reguliere programmatie opgenomen en zullen te zien zijn op het podium dat voor elk van de acts het meest geschikt is. Op die manier creëert Boomtown vijf volwaardige podia, elk met een programmatie die bestaat uit zowel professionele acts als acts met het Alles Kan-label.

Werden eerder aangekondigd


Avi Buffalo (V.S.)
The Phoenix Foundation (N.Z.)
Josh T. Pearson (V.S.)
Deerhoof (V.S.)
The Secret Sisters (V.S.)
Frankie & the Heartstrings (V.K.)
Taylor McFerrin (V.S.)
Herman Dune (S.E.)
11th Dream Day (V.S.)
Architecture in Helsinki (AUS.)
Bob Log III (V.S.)
Intergalactic Lovers
Balthazar
The Bony King of Nowhere
Gorki
Broken Glass Heroes
A Brand
An Pierlé & White Velvet
Amatorski
Teddiedrum
Steak Number Eight
Marble Sounds
True Bypass
Yuko

Labels:

22 mei 2011

Opendeur chemie bereikt 46.640 bezoekers

Maar liefst 46.640 mensen brachten dit weekend een bezoek aan een of meerdere van de 60 bedrijven uit de chemie en life siences die gisteren en vandaag hun deuren hebben opgezet voor het groot publiek. essenscia, de federatie van de chemische industrie en life sciences, blikt tevreden terug op een geslaagd opendeurweekend in dit Internationaal Jaar van de Chemie. De opendeur van de sector stond in het teken van de vele duurzame en innovatieve oplossingen die de chemie biedt voor dagelijkse behoeften en mondiale uitdagingen zoals voedselvoorziening, drinkbaar water, gezondheidszorg, zuinig omgaan met energie en het gebruik van alternatieve grondstoffen. De deelnemende bedrijven hadden ook speciale aandacht voor de jongste bezoekers met onder meer chemieproefjes en allerhande doe-activiteiten. Met succes, want deze opendeur kon rekenen op opvallend veel jonge bezoekers. Hopelijk heeft dit bezoek hen geïnspireerd om later te kiezen voor een job in de chemie, want de sector heeft tegen 2020 in Vlaanderen 16.000 nieuwe jonge mensen nodig om de uitstroom van oudere werknemers op te vangen.

Voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling is de chemie en life sciences de eerste industriële sector in Vlaanderen en België. Bovendien scoort chemische industrie internationaal bijzonder goed: in geen enkel ander land in de wereld is het gewicht van de sector chemie en life sciences in het bruto binnenlands product van het land even groot als in België (6% bbp vs. 3% voor EU27). De haven van Antwerpen is de grootste chemiehaven van Europa en is tot op vandaag de bakermat van de meest geïntegreerde en gediversifieerde chemiecluster in de wereld. De chemiesector kijkt dus met vertrouwen naar de toekomst, maar kampt ook met een aanzienlijke uitstroom van oudere werknemers. Tegen 2020 heeft de sector in Vlaanderen nood aan 16.000 nieuwe medewerkers. “Wij moeten er als industrie eerst en vooral in slagen om jonge mensen te overtuigen van het maatschappelijk belang van de activiteiten van onze bedrijven. essenscia heeft succesvolle projecten lopen in het lager en secundair onderwijs om jongeren te enthousiasmeren voor wetenschap en chemie. De deuren wijd openzetten zoals we vandaag met 60 bedrijven uit de sector doen, geeft jongeren echt de kans om te proeven van chemie”, aldus voorzitter Wouter De Geest.

Meer info over de deelnemende bedrijven vindt u op
www.chemie2011.be.

Labels: , ,

21 mei 2011

Stop een populier in je tank

In de zoektocht naar goedkope brandstof heeft het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) goed nieuws. Hout uit populieren die genetisch gewijzigd werden brengen tot 81% meer bio-ethanol op dan hun niet-gewijzigde populieren. Dat werd in primeur gepresenteerd op de internationale conferentie 'Bioenergy Trees' in Nancy in Frankrijk. Populieren hebben een groot potentieel als bron voor biobrandstoffen. Ze vragen, ondanks hun snelle groei, nauwelijks energie of meststoffen en kunnen groeien op gronden die onbruikbaar zijn voor landbouwgewasen. De bio-ethanol, gewonnen uit populieren, kan ingezet worden als vervanger van klassieke benzine. Het gebruik van populieren voor bio-ethanol stoot echter op een probleem. Lignine, een kleefstof in het hout, verhindert dat de houtvezels gemakkelijk afgebroken kunnen worden tot glucose, de basis van ethanolproductie. Daarom hebben de wetenschappers van VIB bomen geselecteerd met een verlaagde productie van lignine. Daartoe werd een gen (CCR) onderdrukt dat betrokken is bij de aanmaak van lignine.

VIB08In 2008 kreeg het VIB populierenonderzoek internationale erkenning in de vorm van een aanzienlijke financiële injectie ter waarde van 1,6 miljoen dollar van de beroemde Amerikaanse Stanford University. Dat zelfde jaar maakte de Raad van State brandhout van de beslissing van de federale ministers Magnette en Onkelinx om VIB geen toelating te geven voor een veldproef met genetisch gewijzigde populieren. De Raad van State oordeelt dat de argumenten die de ministers gebruikten niet wettelijk zijn. Om resultaten van het onderzoek niet verloren te laten gaan tijdens deze procedure nam Vlaams minister voor Wetenschap Patricia Ceysens een aantal bewarende maatregelen. Hierdoor kon het baanbrekend werk van VIB worden voortgezet en konden bij wijze van verzekering alternatieve pistes worden opgestart. Intussen stonden de Vlaamse populieren al in Duitsland in de open lucht. Daar bleek het geen enkel probleem om de bomen buiten te mogen zetten. Het VIB had ondertussen zijn veldproef ook aangevraagd in Nederland. De experts van de Nederlandse Commissie Genetische Modificatie gaven ook daar een positief advies.

Ghent Bio-Economy 25De bomen werden in 2009 in Zwijnaarde aangeplant en in 2010 voor het eerst gesnoeid. Gedurende het voorbije jaar onderzochten de wetenschappers de houtsamenstelling en werd in samenwerking met onderzoekers in de VS en van de UGent de omzetting naar bio-ethanol bestudeerd. Daaruit blijkt duidelijk dat hoe minder lignine de boom produceert, hoe hoger de opbrengst van bio-ethanol is. “Dit is nog maar het begin. De resultaten van de veldproef bevestigen dat we op het juiste spoor zitten. Verder onderzoek zal ons in staat stellen nog populierenvariëteiten te selecteren waar nog meer bio-ethanol uit te halen valt,” zegt Wout Boerjan van VIB en UGent. Het onderzoek van Wout Boerjan past in het speerpuntprogramma Biotechnologie voor een Duurzame Economie van de UGent, dat een link wil leggen tussen de productie van biomassa (groene biotechnologie) en de verwerking ervan op industriële schaal (witte biotechnologie). Het onderzoek loopt in samenwerking met Nicholas Santoro van het Great Lakes Bioenergy Research Center (GLBRC) en Wim Soetaert van UGent en Bio Base Europe Pilot Plant.

Labels: , , , , , , , ,

20 mei 2011

Oost-Vlaming tevreden over zijn provincie

De Provincie Oost-Vlaanderen hanteert sinds 2007 een systeem van klachtenbehandeling waarbij elke klacht die binnenkomt, onderzocht wordt. De Provincie behandelt deze klachten met de bedoeling om er lessen uit te leren en de dienstverlening aan te passen indien nodig. De organisatie van de klachtenbehandeling gebeurt op ambtelijk niveau en onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben. Jaarlijks geeft de klachtencoördinator een overzicht van de klachten en verbeteringsvoorstellen gemaakt. In 2010 werden er 111 klachten ontvangen. Daarvan bleken er 49 betrekking te hebben op provinciale bevoegdheden. De overige klachten werden aan andere overheden overgemaakt.In 2009 ging het om 61 klachten, in 2008 bedroeg dit aantal 86. Er is dus een verdere daling vast te stellen.

Sinds 28 maart 2007 kan iedereen klachten indienen over de werking van de provincie, haar diensten en instellingen en haar verzelfstandigde agentschappen. Een handeling of beslissing van werknemers van de provincie, haar diensten en instellingen of haar verzelfstandigde agentschappen of een onthouding door werknemers van de provincie, haar diensten en instellingen of haar verzelfstandigde agentschappen om een handeling te stellen of een beslissing te nemen waar dit verplicht of gevraagd is. Klachten moeten schriftelijk ingediend worden per brief, via het meldpunt op de website van de provincie www.oost-vlaanderen.be (doorklikken op 'Over de provincie' > 'Heb je een klacht?') of via e-mail naar info@oost-vlaanderen.be.

Ongeveer 45% van alle klachten (in 2009 was dat 55% - 60% in 2008) heeft betrekking op diensten waar de burger veelvuldig contact mee heeft zijn Domeinen, Sport, Ruimte en Cultuur. 33% van de klachten was gegrond (43% in 2009, 40% in 2008).

De meest voorkomende klachten zijn:
• Onduidelijkheden of verkeerde informatie op de website. Zes klachten handelden over gebrekkige informatie over de sluiting van het zwembad in Puyenbroeck (wegens onderhoud).
• Lawaaihinder ingevolge manifestaties op het evenementeneiland in het domein Puyenbroeck. Zoals vorig jaar werden meerdere klachten ontvangen naar aanleiding van het muziekevenement 'The Quontinent' (vijf klachten). Nochtans werd al het mogelijke gedaan om de hinder te beperken. Uit een evaluatie met onder meer de politiediensten is gebleken dat de hinder inderdaad binnen aanvaardbare perken is gebleven.
• Bezwaren tegen het niet langer toekennen van individuele toelagen ter ondersteuning van de Beeldende Kunst. Het gaat om vier gelijkaardige bezwaren. Strik genomen zijn dit geen klachten in de zin van het klachtenreglement, aangezien het hier gaat om een beleidsoptie.

Het reglement van klachtenbehandeling binnen de Provincie streeft naar een afhandeling van de klachten binnen een termijn van 30 kalenderdagen. In 65% van de gevallen werd die termijn gerespecteerd (85% in 2009, 68% in 2008). Deze langere responstijd valt voornamelijk te verklaren door het feit dat 15 klachten (bijna één derde) betrekking hadden op meerdere items. Dat vergde telkens een collectieve behandeling, wat iets meer tijd vraagt. Doordat ook meer en meer burgers elektronisch klacht indienen, worden vaak adresgegevens niet vermeld, wat eveneens vertraging veroorzaakt. In 2010 blijkt de gemiddelde behandelingstermijn 26 kalenderdagen te zijn (in 2008 en 2009 was dit 27). In 9 dossiers werd de termijn met meer dan 10 kalenderdagen overschreden. In die gevallen ging het om klachten die een complexer onderzoek vergen en/of waar diverse overheden bij betrokken zijn.

Gedeputeerde Hilde Bruggeman: “49 klachten op een heel jaar is niet verontrustend te noemen omdat het geen klachten waren die wezen op ernstige fouten. Dit aantal vertoont bovendien verder een dalende tendens. De effectiviteit van de klachtenbehandeling is te meten aan het aantal herhalingsklachten die er zijn, of het aantal klachten die betrekking hebben op een vorige klacht. In 2010 waren er géén herhalingsklachten”. Klachten vormen een belangrijk meetpunt waaraan kwaliteit van en tevredenheid over geleverde diensten kan worden getoetst. Daarom worden alle klachten steeds ter harte genomen en geven die meestal aanleiding tot kleine of grote verbeteringen inzake dienstverlening. In 2010 betroffen deze aanpassingen eenvoudige ingrepen zoals meer aandacht voor een correcte en tijdige communicatie via de website, aanpassingen van procedure, functioneringsgesprekken met medewerkers en in het geval van provinciaal domein Puyenbroeck, blijvende aandacht voor het beperken van overlast bij manifestaties.

Labels: , , ,

19 mei 2011

Gezellig shoppen in het Gentse Gravensteen

Ganda Historica10Het Gravensteen is de op een na grootste publiekstrekker van de stad Gent. Toch miste dit statige monument nog iets. Een shop waar de bezoeker zich een aandenken kan aanschaffen, is sinds jaren een reguliere service van vele monumenten en musea. In het Gravensteen was deze service, met uitzondering van een klein aanbod van publicaties, nog niet voorhanden. Daarom wordt nu een gloednieuwe shop opgestart in de Joan Vandenhoutezaal, waar het bezoekerscircuit van het Gravensteen aanvangt en de movieguide Filips en Mathilde (inbegrepen in de toegangsprijs) wordt uitgereikt.

Gravensteenshop In de shop vind je een zeer divers en kwalitatief aanbod: publicaties in verschillende talen, historische romans, kinder- en jeugdboeken, speelgoed, geschenkartikelen, enz. Alle sluiten ze aan op het thema burchten, ridders en de middeleeuwen. Wie de kinderen educatief verantwoord wil verwennen, vindt er zeker zijn gading: met de hand gemaakte houten zwaardjes en schildjes van een ambachtsman uit het Gentse, zelf in te kleuren kastelen, verkleedpyjama’s, vilten kronen, middeleeuwse haarbanden, fantasierijke ridder- en prinsessenboeken, je vindt het er allemaal. En de shop is er niet alleen voor toeristen. Alle Gentenaars kunnen hun Gravensteen gratis bezoeken, en dus de shop binnenstappen wanneer ze op zoek zijn naar een geschenk of gewoon benieuwd zijn naar het aanbod.

Sinds 2010 vormt het Gravensteen samen met het belfort, de Sint-Baafsabdij en de Sint-Pietersabdij de groep Kunsthal Sint-Pietersabdij en Historische Monumenten. De sterke identiteit van elk van deze vier historische gebouwen maakt een geïntegreerde aanpak niet evident, maar het bijeenbrengen van ervaring en ideeën moet op termijn resulteren in een aantal ingrepen die de uitbating van de stedelijke monumenten op een professioneler niveau brengen.

Gravensteen: Sint-Veerleplein 11, 9000 Gent, tel. 09 225 93 06
Openingsuren:
zomerperiode (vanaf 1 april tot 30 september) - alle dagen open van 9 tot 18 uur
winterperiode (vanaf 1 oktober tot 31 maart) - alle dagen open van 9 tot 17 uur
Tickets verkrijgbaar tot 45 minuten voor sluitingstijd
Gesloten op 24, 25 en 31 december en op 1 januari.

Labels:

Havenbedrijf Gent financieel gezond

De Gentse haven boekte in 2010 een totale goederenoverslag van 48 miljoen ton: een groei van bijna een derde tegenover 2009. Dit record weerspiegelt zich ook in het financiële resultaat van het Havenbedrijf Gent, zo blijkt uit de jaarrekening 2010. De winst wordt voornamelijk gereserveerd voor de verdere uitbouw van het havengebied en de haveninfrastructuur. De winst voor het boekjaar 2010 bedraagt 9,25 miljoen euro, ruim 3 miljoen meer dan in 2009 (6,2 miljoen euro). De omzet bedraagt 30,4 miljoen euro tegen 26,5 miljoen euro in 2009. De sterke omzet leidde tot een positief bedrijfsresultaat (3,5 miljoen euro beter dan in 2009) en wordt nog versterkt door het financiële resultaat (subsidieafschrijvingen) zonder afhankelijk te zijn van uitzonderlijke meevallers.

Onder impuls van het sterke economische herstel in 2010 boekte het Havenbedrijf een omzettoename van 15% of nagenoeg 4 miljoen euro. De records inzake overslagvolumes worden vertaald in recordomzetten voor zee- en binnenvaartrechten (+24% of +3 miljoen euro). Nochtans hield het Havenbedrijf de haventarieven ongewijzigd. De havenrechten maken 36% van de opbrengsten uit (in 2009 32%). Ook de concessieopbrengsten groeiden (met 6,5% of 0,9 miljoen euro) boven de gemiddelde indexering van 2,2%. De totale bedrijfskosten zijn beperkt gestegen (met 0,5 miljoen euro of +1%) tot 32,7 miljoen euro. Dit komt door het gunstige effect van voorzieningen (3,4 miljoen euro positief) terwijl andere kosten met 13% zijn gestegen.

10% van de winst (of 925.868 euro) wordt toegevoegd aan de wettelijke reserves. 8,30 miljoen euro toegevoegd aan de overige reserves. Deze winstreservering houdt de financiële draagkracht van het Havenbedrijf Gent op peil om belangrijke operationele kosten (zoals personeelskosten en aankopen) te kunnen dragen. Maar ook om in de toekomst verder te kunnen participeren in de uitbouw van het havengebied en de haveninfrastructuur: de financiering van de nieuwe zeesluis in Terneuzen en de 80 miljoen euro investering in haveninfrastructuur (waarvan een deel wordt gedragen door de Vlaamse overheid). Als gebiedbeheerder van de Gentse haven streeft het Havenbedrijf geen winstmaximalisatie na, maar zet het hiermee in op continuïteit en duurzame groei van de haven en de activiteiten.

De Gentse haven staat anno 2011 aan de vooravond van een scharniermoment voor de toekomst. De financiële stabiliteit en draagkracht van het Gentse Havenbedrijf vormen een must om de stap naar de medefinanciering van de nieuwe zeesluis te kunnen zetten.

Labels:

Beheer uitkeringen in de ziekte- en invaliditeit kan beter

Het Rekenhof deed onderzoek naar de controles die tot doel hebben de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen die de ziekenfondsen per vergissing betaald hebben, op te sporen en terug te vorderen. Het Rekenhof stelt vast dat de termijnen voor het opsporen van de onterechte betalingen en de verbodsbepalingen inzake terugvordering niet altijd in acht worden genomen. Het Rekenhof acht de controles wel nuttig, maar beveelt een globale aanpak aan die duidelijk maakt welke middelen worden ingezet en welke financiële resultaten worden bekomen. Het Rekenhof analyseert ook de sancties om doeltreffende interne controles te bevorderen. Deze sancties staan niet in verhouding tot de financiële verliezen die voortvloeien uit een weinig strikte terugvordering. In geval van arbeidsongeschiktheid om medische redenen heeft de sociaal verzekerde recht op uitkeringen die het loonverlies moeten compenseren. Dat stelsel van uitkeringen wordt georganiseerd door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), in overleg met de ziekenfondsen. Die uitkeringen bedragen in 2009 meer dan 4,9 miljard euro. Bij de berekening en betaling van de uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering kunnen de ziekenfondsen fouten maken. Er kunnen dus uitkeringen worden betaald die niet zijn verschuldigd.

Het Rekenhof evalueert in zijn verslag de controles die het RIZIV en de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) hebben uitgebouwd om ervoor te zorgen dat de uitkeringen die de ziekenfondsen onterecht hebben betaald, worden opgespoord en teruggevorderd. Het Rekenhof buigt zich ook over de problematiek van de betalingen die de ziekenfondsen niet terugvorderen en over het beleid waarbij het RIZIV verzaakt aan de terugvordering. Het onderzoekt ook de impact van het handvest van de sociaal verzekerde op de terugvordering van onterechte uitkeringen en analyseert tot slot de sancties en de financiële incentives om de ziekenfondsen ertoe te bewegen doeltreffende interne controleprocessen uit te bouwen. Het Rekenhof stelt vast dat de procedures om onterechte uitkeringen op te sporen en terug te vorderen lacunes vertonen. Zo beschikken de ziekenfondsen over een termijn van twee jaar om de per vergissing betaalde uitkeringen op te sporen. Na die termijn kunnen die uitkeringen niet meer worden teruggevorderd en blijven ze ten laste van het stelsel. Ze worden echter niet altijd op tijd opgespoord, zoals blijkt uit de controles van het RIZIV, zonder dat die financiële verliezen worden becijferd. Sinds 1997 verbiedt het handvest van de sociaal verzekerde bovendien om de uitkeringen die per vergissing werden uitbetaald aan een sociaal verzekerde die te goeder trouw handelde, terug te vorderen. Nochtans blijven het RIZIV en de ziekenfondsen over het algemeen toch doorgaan met terugvorderen in dergelijke gevallen. Sinds 2009 steunen ze daarvoor op de wet betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering die de ziekenfondsen een termijn van één jaar toekent om onterechte uitkeringen terug te vorderen die het gevolg zijn van een eigen vergissing. Volgens het Rekenhof biedt die interpretatie niet voldoende juridische garanties terwijl het RIZIV moet toezien op de correcte toepassing van het handvest van de sociaal verzekerde. Het RIZIV zou bij de procedure op grond waarvan het kan afzien van de terugvordering van de onterechte betalingen vooreerst moeten nagaan of de terugvordering volgens het handvest geoorloofd is. Over het algemeen heeft het handvest van de sociaal verzekerde een grotere nood doen ontstaan aan een doeltreffende interne controle bij de ziekenfondsen om te vermijden dat uitkeringen per vergissing worden toegekend.

De administratieve en thematische controles die door het RIZIV worden uitgevoerd, zijn weliswaar nuttig, maar ze geven geen volledig beeld van het interne controleproces dat de ziekenfondsen hebben uitgebouwd. Zo kan het RIZIV niet globaal becijferen welk bedrag aan onterechte betalingen elk ziekenfonds opspoort. Het kan evenmin de terugvordering ervan opvolgen. Aan de hand van de controles die het met de CDZ uitvoert, kan het overigens geen vergelijking maken van de menselijke en technische middelen die binnen elk ziekenfonds voor de interne controle worden ingezet. Het Rekenhof pleit dan ook voor een meer globale aanpak van de interne controle, die duidelijk maakt welke middelen worden ingezet en welke financiële resultaten dat oplevert. Bovendien bestaan er sancties en financiële incentives om de ziekenfondsen ertoe te bewegen doeltreffende interne controleprocessen uit te bouwen. In dat kader bepaalt het systeem van responsabilisering van de ziekenfondsen - dat door de CDZ wordt beheerd - dat ze werkingskosten krijgen betaald die verschillen naargelang de kwaliteit van hun beheer. Dat systeem gaat echter voorbij aan de procedures om te garanderen dat de uitkeringen correct worden betaald. Het Rekenhof pleit ervoor om die procedures op te nemen bij de criteria voor de toekenning van de werkingskosten.

In de specifieke context van de verjaringsregels en de bepalingen van het handvest van de sociaal verzekerde, komen de ziekenfondsen niet tussen in de tenlasteneming van onterechte betalingen die door hun fout oninvorderbaar zijn geworden. De wetgeving voorziet in sancties, maar die staan niet in verhouding tot de financiële verliezen die kunnen ontstaan door onvoldoende nauwkeurige terugvorderingsprocedures. Het Rekenhof vraagt dus te overwegen die onterechte betalingen ten laste te leggen van de werkingskosten van de ziekenfondsen. Als incentive ontvangen de ziekenfondsen tot slot een percentage van het bedrag dat ze bij de sociaal verzekerden hebben teruggevorderd. Dat percentage staat nochtans los van de werklast nodig om die onterechte betalingen terug te vorderen. Het Rekenhof stelt daarom voor bij de berekening van die incentive een onderscheid te maken tussen terugvorderingen die verband houden met arbeidsongevallen of beroepsziekten en gemeenrechtelijke terugvorderingen. De eerste terugvorderingen vergen immers een geringe administratieve werklast, terwijl de tweede veelal heel wat werk vergen en gepaard gaan met juridische procedures. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid zou erop toezien dat het RIZIV een beter overzicht heeft van de oorsprong en de opvolging van de onterechte betalingen. Het RIZIV zal overigens met het beheer van de onterechte betalingen rekening moeten houden bij de evaluatie van de werking van de ziekenfondsen aan de hand van performantie- en kwaliteitsindicatoren.

Labels: ,

18 mei 2011

Belgische fiscale regels zijn te complex

De behoefte aan hoogopgeleid personeel in het domein van de belastingen is de laatste jaren sterk gestegen. Dat komt doordat de fiscale wetten en regels tegenwoordig zo complex zijn dat de gewone leek ze niet begrijpt. Bovendien veranderen ze voortdurend. Wie ze niet kan doorgronden, betaalt soms onnodig te veel belastingen. “Diezelfde complexiteit biedt echter ook veel mogelijkheden”, zegt opleidingscoördinator Carine Coppens. “Een doordachte fiscale planning en een deskundige optimalisatie maken het verschil. Dat maakt fiscale deskundigen zo gegeerd op de arbeidsmarkt. Zij vullen niet alleen de ingewikkelde fiscale aangiften in, ze denken ook toekomstgericht en anticiperen in hun adviezen aan ondernemingen en particulieren. Ze hebben inzicht in alle aspecten van de fiscaliteit en houden alert de snel veranderende wetgeving bij”.

Met de opleiding toegepaste fiscaliteit in afstandsleren richt de HoGent zich voornamelijk op professionals uit de sector, mensen die werken in accountantskantoren, financiële afdelingen, fiscale planning en advies en banken. Carine Coppens: “De opleiding is volledig afgestemd op mensen die graag verder studeren en dit op een haalbare manier combineren met een voltijdse job. Ze volgen één avond per week les van 18 tot 21 uur. In academiejaar 2011-2012 is dat op maandagavond. Daarnaast werken ze in afstandsleren twee vakken per semester af. Hierbij is er uiteraard ook online begeleiding. De cursussen zijn herschreven in functie van zelfstudie. Zo heeft elke module een overzichtelijke studiewijzer met studietijdraming en studeertips. Feedback bij de oefeningen en zelftests geven je controle over je vorderingen in de leerstof.”

De HoGent is de enige hogeschool in Vlaanderen die de opleiding toegepaste fiscaliteit aanbiedt. Sinds 2007 bestaat de opleiding in voltijds dagonderwijs, vanaf september 2011 nu ook in afstandsleren. Studenten die succesvol de opleiding afronden, krijgen het diploma bachelor in de toegepaste fiscaliteit. Dit diploma is voor het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten (IAB) erkend en zorgt voor vrijstelling voor alle fiscale materies uit het toelatingsexamen tot de stage van accountant of belastingconsulent. De opleiding is bovendien als enige officieel geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie) wat gelijkstaat met een prestigieuze kwaliteitsgarantie. Carine Coppens: “Alle studenten die starten, hebben fiscale voorkennis. Dat is een must. Alleen zo kan snel op hoog niveau gewerkt worden. Deze strikte instroomvoorwaarden garanderen bovendien een zeer hoge expertise van de afgestudeerden.”

Meer info over deze opleiding vind je via http://bmer.hogent.be/fiscaliteit

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...