31 mei 2011

Ook antibioticagebruik bij dieren is schadelijk voor de mens

Resistentie tegen antibiotica is een gekend probleem in de humane gezondheidszorg. Maar ook het gebruik van antibiotica bij dieren staat ter discussie, omdat ook hier meer en meer resistentie optreedt. Deze toename is voornamelijk van belang voor ziekteverwekkende kiemen bij de dieren zelf, maar kan ook gevolgen hebben voor de mens via overdracht van resistente kiemen of hun resistentiegenen. De vrees bestaat dat er steeds minder antibiotica beschikbaar zullen zijn om mensen en/of dieren adequaat te behandelen. Eén van de belangrijkste speerpunten in de strijd tegen de resistentieproblematiek is het antibioticagebruik matigen en een verantwoord gebruik van de beschikbare middelen bij mens en dier.

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent lanceert daarom de interactieve website ABcheck. Deze AntiBiotica check biedt veehouders, dierenartsen en andere belanghebbenden de mogelijkheid om het antibioticumgebruik op een landbouwbedrijf te berekenen en te vergelijken met collega’s. Daarnaast is op de site uitgebreide achtergrondinformatie beschikbaar over het gebruik van antibiotica en over antibioticaresistentie bij dieren. De slogan van ABcheck (Check, reduce and improve) geeft de visie weer van waaruit deze website werd ontwikkeld. Op basis van de metingen van antibioticagebruik bij dieren worden adviezen gegeven worden over een rationeel en verminderd gebruik. Momenteel zijn in België slechts beperkte gegevens beschikbaar over antibioticumgebruik bij dieren. Met deze webapplicatie wil de faculteit Diergeneeskunde iedereen de mogelijkheid bieden om het gebruik op het eigen bedrijf anoniem te kwantificeren en te vergelijken met andere bedrijven.

De nieuwe ABcheck website past binnen het project 'Reductie antibioticumgebruik' dat wordt gefinancierd door de Boerenbond en Certus en uitgevoerd door de faculteit Diergeneeskunde van de UGent. Experten analyseren de situatie op varkens- en pluimveebedrijven en geven gerichte adviezen op bedrijfsniveau. Hiermee getracht het bedrijf op gebied van gezondheid, bioveiligheid en productieresultaten naar een hoger niveau te tillen. Anderzijds is dank zij het gerichte advies minder antibiotica nodig. Website ABcheck

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...