31 mei 2011

Vanaf deze nacht dwarse ribbelstroken op E17

Ondanks de vele voorbereidingen van de werf op de E17 met duidelijke signalisatie en filedetectieborden gebeurden er meerdere kop-staart aanrijdingen met soms ernstige gevolgen. Daarom besliste het Agentschap Wegen en Verkeer om op de E17 een proefopstelling met dwarse ribbelstroken aan te brengen ter hoogte van de aanpassing van de snelheidsregimes. Het niet respecteren van de snelheidsbeperkingen en tussenafstanden blijkt een rol te spelen bij de ongevallen. De ribbelstroken worden vannacht aangebracht. Bij een positieve evaluatie van de proefopstelling worden de dwarse ribbelstroken ook aangebracht op andere grote werven op autosnelwegen. Dit jaar gaan een recordaantal aan werven door op de autosnelwegen. Momenteel lopen er enkele grote werven op de E313 (Limburg), E403 (West-Vlaanderen) en E17 (Oost-Vlaanderen). Binnenkort starten ook nog de grote werven op het viaduct van Vilvoorde (Brusselse ring), E313 (Antwerpen) en op de E40 richting kust. In overleg met de partners van het protocol minder hinder worden de minder hindermaatregelen van de werven op voorhand doorgenomen en eventueel aangepast.

Ongevallen E17: renovatie wegvak tussen Deinze en Zwijnaarde.

De E17 is een autosnelweg met een hoog aandeel vrachtverkeer (50.000 vrachtwagens per week). Komende van Gent is er drukker verkeer met een hoger aandeel plaatselijk verkeer. Eenmaal voorbij Deinze verandert het verkeer. Veel chauffeurs rijden met cruise control. Dat is ook mee de verklaring waarom er minder ongevallen gebeuren op het wegvak dicht bij Gent in de richting van Kortrijk en er meer ongevallen vastgesteld worden richting Antwerpen. Volgens de ongevalgegevens van de WPR Oost-Vlaanderen gebeurden in de huidige werfzone in de richting Antwerpen in de periode van 14 maart tot 29 mei maar liefst 47 ongevallen (30 met enkel stoffelijke schade, 17 met ook lichamelijke letsels). In de richting Kortrijk waren er 50 ongevallen (waarvan 42 met enkel stoffelijke schade en 8 letselongevallen). In totaal gebeurden er tijdens deze periode dus 97 ongevallen binnen de werfzone of in de aanloop van de werken. Op het wegvak tussen Gent en Kortrijk gebeuren ook zonder wegenwerken veel ongevallen. Vorig jaar gebeurden in dezelfde periode 53 ongevallen.

Voorziene signalisatie en maatregelen:
Cruise control verbod
Inhaalverbod
Snelheidsverlaging 120 à 90 en 90 à 70
In de volledige werfzone snelheidsbeperking tot 70km/u
Filedetectie en dynamische fileaankondigingsborden

AWV zet op grote omvangrijke werven op autosnelwegen een filedetectiesysteem met fileaankondigingsborden in waarbij het verkeer permanent gemonitord wordt en waar bij vertragingen dynamische borden worden aangestuurd die het verkeer melden waar de filestaart zich bevindt. Bij de voorbereiding van het project wordt i.s.m. het Vlaams Verkeerscentrum de verwachte filelengte bepaald en in functie daarvan wordt dan vastgelegd hoe lang de zone met filedetectie moet zijn en ook hoeveel fileaankondigingsborden er moeten komen en waar die moeten opgesteld worden. De filedetectie start vanaf 10 km voor de werken richting Antwerpen (verkeer wordt van 3 naar 2 rijstroken gebracht) en vanaf 5 km voor de werken richting Kortrijk (3 rijstroken blijven behouden). Er staan in beide richtingen 3 tekstkarren om boodschappen te kunnen geven. Ook op vaste dynamische signalisatie (portieken) worden de wegenwerken en de mogelijke file die hiermee gepaard gaat aangekondigd vanop vele kilometers afstand. Nazicht van de ‘logfiles’ na de ongevallen op 24 en 26 mei jl. toonde aan dat de filedetectie correct werkte en dat de juiste boodschap verscheen op de dynamische borden. Ook vaste, gele signalisatieborden op bovenbruggen geven de wegenwerken en de kans op file aan.

Dagelijks zijn er snelheidscontroles in de werfzone, die ook aangekondigd worden door de pers en door de dynamische borden. Op de portieken wordt ook het aantal overtredingen de vorige dag aangegeven. Sinds de start van de werken op 14 maart en tot met 30 mei 2011 zijn er 40.649 snelheids-overtredingen geregistreerd (dus voertuigen die meer dan 70km/u reden), 33,2% van de bestuurders reed meer dan 70km per uur. Snelheid, het laten aanstaan van de cruise control en niet het respecteren van de tussenafstanden spelen een rol bij de meeste ongevallen. Uit eerste analyses van AWV en de politie blijkt dus dat, ongeacht de genomen maatregelen om het verkeer te wijzen op de werken en de mogelijke file, deze signalisatie niet of onvoldoende wordt opgemerkt door de bestuurders of dat men hier niet steeds in voldoende mate zijn gedrag bij aanpast.

Ondanks voldoende signalisatie wordt de snelheidsbeperking toch onvoldoende opgevolgd door de chauffeurs. In overleg tussen AWV, politie en parket worden deze nacht dwarse ribbelstroken aangebracht op de plaats waar de veranderende snelheidsverlaging wordt aangekondigd. Naast de visuele prikkel van het verkeersbord geeft dit een extra signaal aan de chauffeurs. Deze ribbelmarkering heeft al eerder aangetoond dat het onoplettende chauffeurs “bij de les kan brengen” en wordt al veelvuldig toegepast voor de rechtse kantlijn op autosnelwegen (tussen rechterrijstrook en pechstrook) en ook voor de markering voor de tussenafstanden. De dubbele lijn trekt zo de aandacht van een bestuurder terug naar de weg.

De organisatie van het verkeer op de werf op de E17 wijzigt binnenkort omdat vanaf 6 juni drie versmalde rijstroken worden in gebruik genomen richting Antwerpen. De ingestelde snelheidsbeperkingen blijven echter onverminderd van kracht tot het einde van deze fase midden juni. De volgende fase van de werken (tussen De Pinte en Zwijnaarde) start op 1 juli en duurt tot einde augustus. Ook bij deze nieuwe fase van de werken zal de dwarse ribbelmarkering worden aangebracht zoals hierboven beschreven. Midden juni bij het einde van de eerste fase, wordt deze maatregel een eerste keer geëvalueerd in overleg met WPR Oost-Vlaanderen. Ook na het einde van de werken in fase 2 (eind augustus) zal een evaluatie van de maatregel volgen. Op basis van deze evaluatie kan de maatregel dan desgevallend bijgestuurd worden voor volgende werven op autosnelwegen.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...