19 mei 2011

Havenbedrijf Gent financieel gezond

De Gentse haven boekte in 2010 een totale goederenoverslag van 48 miljoen ton: een groei van bijna een derde tegenover 2009. Dit record weerspiegelt zich ook in het financiële resultaat van het Havenbedrijf Gent, zo blijkt uit de jaarrekening 2010. De winst wordt voornamelijk gereserveerd voor de verdere uitbouw van het havengebied en de haveninfrastructuur. De winst voor het boekjaar 2010 bedraagt 9,25 miljoen euro, ruim 3 miljoen meer dan in 2009 (6,2 miljoen euro). De omzet bedraagt 30,4 miljoen euro tegen 26,5 miljoen euro in 2009. De sterke omzet leidde tot een positief bedrijfsresultaat (3,5 miljoen euro beter dan in 2009) en wordt nog versterkt door het financiële resultaat (subsidieafschrijvingen) zonder afhankelijk te zijn van uitzonderlijke meevallers.

Onder impuls van het sterke economische herstel in 2010 boekte het Havenbedrijf een omzettoename van 15% of nagenoeg 4 miljoen euro. De records inzake overslagvolumes worden vertaald in recordomzetten voor zee- en binnenvaartrechten (+24% of +3 miljoen euro). Nochtans hield het Havenbedrijf de haventarieven ongewijzigd. De havenrechten maken 36% van de opbrengsten uit (in 2009 32%). Ook de concessieopbrengsten groeiden (met 6,5% of 0,9 miljoen euro) boven de gemiddelde indexering van 2,2%. De totale bedrijfskosten zijn beperkt gestegen (met 0,5 miljoen euro of +1%) tot 32,7 miljoen euro. Dit komt door het gunstige effect van voorzieningen (3,4 miljoen euro positief) terwijl andere kosten met 13% zijn gestegen.

10% van de winst (of 925.868 euro) wordt toegevoegd aan de wettelijke reserves. 8,30 miljoen euro toegevoegd aan de overige reserves. Deze winstreservering houdt de financiële draagkracht van het Havenbedrijf Gent op peil om belangrijke operationele kosten (zoals personeelskosten en aankopen) te kunnen dragen. Maar ook om in de toekomst verder te kunnen participeren in de uitbouw van het havengebied en de haveninfrastructuur: de financiering van de nieuwe zeesluis in Terneuzen en de 80 miljoen euro investering in haveninfrastructuur (waarvan een deel wordt gedragen door de Vlaamse overheid). Als gebiedbeheerder van de Gentse haven streeft het Havenbedrijf geen winstmaximalisatie na, maar zet het hiermee in op continuïteit en duurzame groei van de haven en de activiteiten.

De Gentse haven staat anno 2011 aan de vooravond van een scharniermoment voor de toekomst. De financiële stabiliteit en draagkracht van het Gentse Havenbedrijf vormen een must om de stap naar de medefinanciering van de nieuwe zeesluis te kunnen zetten.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...