13 oktober 2011

Bouw van een nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent van start

In Gent, meerbepaald aan de Wondelgemse Meersen, zijn de werken voor de bouw van een nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum gestart. De Federale Overheidsdienst Justitie en de Regie der Gebouwen voorzien het einde van de werken eind 2013 en willen midden 2014 een operationeel centrum met 272 plaatsen. Een Forensisch Psychiatrisch Centrum is een gesloten instelling voor de opvang van geïnterneerden. De instelling is vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis maar er is een grote graad van beveiliging voorzien. Het centrum bevat verschillende afdelingen (observatie en oriëntatie, intensieve behandeling, verpleging en resocialisatie). Het is gedeeltelijk voor bezoekers toegankelijk. Rond het gebouw is een beveiligde buitenruimte en het hele complex wordt via een gedegen beveiliging afgescheiden van de omgeving.

Het Centrum wordt begrensd door het bedrijf Beton De Clercq (noorden), de Limbastraat en de nieuw aangelegde weg naar de Wiedauwkaai (oosten), een nieuw te bouwen stelplaats voor De Lijn (zuiden) en de Oude Lieve (westen). De Stad Gent verkocht de gronden enkele jaren geleden aan de Regie der Gebouwen. De site is toegankelijk via een door de Stad Gent nieuw aangelegde weg. Deze weg start van de Wiedauwkaai en loopt voor een deel parallel met de spoorlijn. Het begin van deze weg is tevens de toekomstige toegangsweg naar het nieuw te realiseren lokaal bedrijventerrein Wiedauwkaai - Wondelgemse Meersen. De hoofdingang van het centrum zal zich aan de zuidzijde van de site bevinden, ter hoogte van de Hammerikstraat. Een fiets- en wandelpad zal de Limbastraat met de nieuwe ontsluitingsweg verbinden om zo de doorgang voor zachte weggebruikers naar Wondelgem te voorzien.

De aannemer, NV Denys uit Wondelgem, start in oktober 2011 met de grond- en funderingswerken. De oplevering van het gebouw aan de FOD justitie is voorzien eind 2013. Die zal het centrum dan gedurende een zestal maanden laten proefdraaien. Het centrum zal midden 2014 operationeel zijn. Alle betrokken partijen willen dat er zowel tijdens als na de werken een goede verstandhouding is met de buurt. Daarom organiseert het Gentse stadsbestuur op dinsdag 29 november om 20 uur een informatiemoment in de turnzaal van de stedelijke Daltonschool ‘De Lotus’, Grensstraat 202, 9000 Gent. Tijdens het infomoment zullen de betrokken partijen het dossier toelichten. Link naar de voorstelling over het project:
http://www.pfpcg.be/

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...