17 mei 2011

Nieuw Gentse Winkel- en Horecaplan versterkt Gent als winkelstad.

Een nieuw Gents Winkel- en Horecaplan vormt het toekomstige kader om Gent als winkel- en horecastad verder te versterken. Gent zet in op tien strategische doelstellingen en een concreet actieplan. Heel wat aandacht gaat hierbij naar het verder versterken van de kwaliteit en de diversiteit van het winkel- en horeca-aanbod. In 1997 heeft de Stad Gent voor de eerste maal een langetermijnvisie voor de detailhandel opgemaakt. Dat is het beleidskader geweest voor heel wat concrete ontwikkelingen en acties de afgelopen jaren. Maar op bijna 15 jaar tijd zijn zowel de stedelijke context als de maatschappelijke trends sterk gewijzigd. Het Gents Winkel- en Horecaplan is te vinden op de website www.investingent.be

1. Kwaliteit verzekeren
De consument stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het winkel- en horeca-aanbod en omgeving. Heel wat randvoorwaarden bepalen die kwaliteit mee, zoals de diversiteit van het aanbod, de uitstraling van handelspanden en winkelstraten, de kwaliteit en inrichting van het openbaar domein en de bereikbaarheid. Bestaande en nieuwe acties rond verfraaiing van handelspanden, bestrijding van leegstand, integrale aanpak van overlast, verbeteren van de bereikbaarheid, enz. worden ingezet om de kwaliteit en de leefbaarheid van de handel en horeca en de winkelgebieden verder te versterken.

2. Diversifiëren en specialiseren
Gent heeft vandaag de dag al een divers winkel- en horeca-aanbod. De Stad Gent wil dit aanbod nog verder versterken met aandacht voor authentieke zaken en speciaalzaken. Door te diversifiëren en specialiseren stijgt immers de aantrekkelijkheid en het onderscheidend vermogen van Gent als winkel- en horecastad. Daarom wordt er proactief ingezet op het aantrekken en promoten van speciaalzaken in samenwerking met de diverse sectororganisaties en worden ondersteunende maatregelen verder uitgebouwd op maat van zelfstandige ondernemers.

3. Innoveren
Detailhandel en horeca zijn dynamische sectoren die snel reageren op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het is de bedoeling om hierop in te spelen door innovatie binnen de handel en horeca te stimuleren en door in te zetten op vernieuwende winkelconcepten. Dat gaat onder meer om het aantrekken van pilootwinkels en van pop-up winkels, inzetten van innovatieve toepassingen, enz. Door te innoveren wordt Gent ook als een hedendaagse winkel- en horecastad verder uitgebouwd.

4. Ondernemen stimuleren
Omdat zelfstandige ondernemers mee de couleur locale van Gent als winkel- en horecastad bepalen, wordt er heel sterk ingezet op het zelfstandig ondernemerschap. De focus ligt hierbij ook op startende zelfstandige ondernemers. Van het aantal handelszaken wordt vandaag de dag 80% uitgebaat door een zelfstandige ondernemer. Het is de ambitie om dit minstens te bestendigen. Acties in het kader van starters, administratieve vereenvoudiging, gerichte informatiedoorstroming, enz. dragen bij tot de gepaste randvoorwaarden voor het verder versterken van het zelfstandig ondernemerschap.

5. Promoten
Om enerzijds de koopattractie van consumenten uit de ruime regio en anderzijds de koopbinding van de eigen inwoners te verhogen en zo ook de bestedingen te verhogen, wordt er verder ingezet op een actieve promotie van Gent als winkel- en horecastad. Authenticiteit, compleetheid, gezelligheid en diversiteit zijn hierbij de promotionele troeven. Periodieke promotiecampagnes, evenementen als avondshoppen, specifieke producten als shoppingplannen, website, nieuwsbrieven, enz. zijn maar een aantal voorbeelden om Gent nog meer op de kaart te zetten als aantrekkelijke winkel- en horecastad.

6. Samenwerken
Samenwerken is absoluut noodzakelijk om de verschillende doelstellingen en acties van dit plan te realiseren. Daarom wordt er sterk ingezet op de uitbouw van bestaande of nieuwe overlegstructuren, waaronder het structureel overleg met de dekenijen en handelsverenigingen. Daarnaast is een goede monitoring van verschillende indicatoren ook belangrijk om gericht en onderbouwd acties te kunnen ondernemen.

7. Verduurzamen
Om de ambitie van Gent op het vlak van duurzaamheid te versterken, wordt er ook voor de handel en horeca gestreefd naar duurzame maatregelen. Sociale, ecologische, ruimtelijke en economische duurzaamheid zijn de verschillende invalshoeken waarop zal worden ingezet. Acties rond toegankelijkheid, tewerkstelling, energiezuinige maatregelen, stadsdistributie, flexibel bouwen, verweving van functies, enz. zijn maar een aantal voorbeelden waarrond gewerkt zal worden. Dat zal verder bijdragen tot een positief imago van Gent als duurzame winkelstad.

8 Slim groeien
Gent heeft nog heel wat groeipotentieel, zowel op het vlak van detailhandel als op het vlak van horeca. Dat wordt onder andere verklaard door een verder te verwachten groei zowel qua inwoners, studenten als toeristen. Ook de lage leegstandscijfers, met een leegstand van 3,5%, maken dat er nood is aan bijkomende projecten. De potentiële marktruimte tegen 2020 wordt geraamd op 150.000m² voor detailhandel en 25.000m² voor horeca. Dat betreft niet enkel uitbreidingsruimte maar omvat ook vervangingsruimte van bestaande handelszaken (bijvoorbeeld voor verhuis-bewegingen). Een doordachte groei is hierbij het uitgangspunt, waarbij kwaliteit primeert boven kwantiteit en waarbij het bestaande aanbod zich verder kan ontwikkelen.

9. Afstemmen
Op het grondgebied van Gent worden vandaag de dag 34 winkelconcentratie gebieden onderscheiden. Het is de bedoeling om de complementariteit tussen deze winkelgebieden verder te versterken, en dit door het afstemmen van de verschillende mogelijke bezoekmotieven. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen recreatief-vergelijkend winkelen (bijvoorbeeld Kuip van Gent), doelgericht winkelen (bijvoorbeeld kleinhandelszone langs steenweg) en boodschappen doen (winkelaanbod in een deelgemeente).
Dit onderscheidend vermogen kan ook versterkt worden door te werken met sfeergebieden, waarbij ieder winkelgebied een eigen sfeer/identiteit krijgt. Daarnaast is het ook de bedoeling om zoveel mogelijk synergieën te bewerkstelligen tussen de verschillende winkelgebieden.

10 Concentreren
Tot slot wordt er verder ingezet op concentratie en clustering van het winkelaanbod. 70% van het aanbod detailhandel is momenteel gelegen in 1 van de 34 winkel-concentratiegebieden. Het is de bedoeling om dit aanbod nog meer te concentreren in functie van een kernversterkend beleid. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor buurtwinkels. Hierbij wordt er gestreefd naar een voldoende verspreid aanbod in de diverse wijken en buurten. Om het aanbod aan buurtwinkels nog beter te monitoren wordt onder meer een buurtwinkelindex ontwikkeld.


Informatie
Dienst Economie, Sint-Niklaasstraat 27, 9000 Gent, tel. 09 266 84 00,
fax 09 266 84 49, e-mail economie@gent.be

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...