17 mei 2011

Inrichtingswerken Brughuizeken Malem gestart

Op 16 mei zijn de inrichtingswerken van het “Brughuizeken”, een gebied van 6,5 ha langs de Leie tussen de Bourgoyen en de Drongensesteenweg gestart. Deze werken maken deel uit van het landinrichtingsplan Malem en worden uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij. De stad Gent is medefinancierder en eigenaar van de gronden. Langs de Leie wordt een fietspad in beton aangelegd, begeleid door een hoge bomenrij. Dit fietstracé is een verlenging van het Westerringspoor tussen de Mahatma Ghandistraat en de Drongensesteenweg. Later zal dit tracé worden verlengd tot aan de Watersportbaan. Waar vroeger volkstuinen waren, worden kleine wandelpaden voorzien en worden de inmiddels verboste zones plaatselijk weer open gemaakt. Op die manier ontstaan ‘open tuinkamers’ die publiek toegankelijk zullen zijn en zullen beheerd worden door een pas opgerichte bewonersgroep van de wijk Brugse Poort - Rooigem. Op sommige plaatsen worden de oevers van de aanwezige grachten verbreed om de ontwikkeling van een rijke oevervegetatie mogelijk te maken. Het westelijk deel - aansluitend op het brugje naar de Bourgoyen - wordt ingericht als open ontmoetingsplaats, met natuurlijke speelelementen en een ligheuvel.

De aanleg van alle paden, de ontmoetingszone, de tuinkamers en de verbrede oevers wordt tegen het begin van de zomer afgerond. Beplantingen worden dit najaar uitgevoerd. In een tweede fase zullen bijkomend door de Stad Gent een aantal volkstuintjes aangelegd worden op de opgehoogde akker waar nu een voetbalterrein ligt. Deze werken zijn voorzien in 2012. De eerder genoemde beheergroep zal ook voor deze tuintjes instaan voor het dagelijkse beheer. Het is de beheergroep die - na het oprichten van een vzw en het afsluiten van een huurcontract met de stadsdiensten - een wachtlijst zal opstellen om de volkstuintjes in gebruik te nemen. De ingebruikname zal naar schatting vanaf 2013 mogelijk zijn. Een meer uitgebreide projectbeschrijving en een overzichtsplannetje van de werken die de VLM uitvoert, zijn te raadplegen onder het landinrichtingsplan Malem.

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...