4 februari 2011

Besnijdenis en religie: een gerechtvaardigd verband?

Ter gelegenheid van de Internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking van 6 februari organiseren GAMS-België (Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines) en vzw Intact op vrijdag 4 februari het colloquium "Besnijdenis en religie", met medewerking van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM). Dit colloquium gaat door op het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn meer dan 130 miljoen vrouwen en meisjes slachtoffer van genitale verminking. Daar komen jaarlijks nog eens 3 miljoen meisjes bij. Onlangs werd in opdracht van de FOD Volksgezondheid een studie uitgevoerd naar de situatie in België. Dit onderzoek wees uit dat er in ons land meer dan 6.260 vrouwen besneden zijn en nog eens 1.975 meisjes gevaar lopen. Genitale verminking leidt op de lange termijn tot zowel lichamelijke als psychische klachten, en heeft soms de dood tot gevolg. Het betreft een onmenselijke en vernederende behandeling en een schending van de grondrechten van vrouwen en jonge meisjes. Vrouwelijke genitale verminking wordt in tal van internationale verdragen veroordeeld. In België is vrouwelijke genitale verminking sinds 2001 uitdrukkelijk strafbaar (artikel 409 van het Strafwetboek). In de gemeenschappen waarin genitale verminking plaatsvindt, stellen de voorvechters van deze oude traditie dat het om een religieus voorschrift gaat. In geen enkele heilige tekst is echter sprake van vrouwelijke genitale verminking. Het gebruik is zelfs beduidend ouder dan de monotheïstische godsdiensten.

Op het colloquium van 4 februari komen diverse deskundigen bijeen. Artsen, sociologen, religieuze leiders en juristen zullen zich buigen over de stand van zaken op het gebied van vrouwenbesnijdenis, de medische gevolgen voor de vrouwen, en de bestaande rechtsmiddelen. Voorts zal in het kader van de gedachtewisseling met de religieuze leiders worden besproken hoe zij nauwer kunnen worden betrokken bij de strijd tegen besnijdenis. In dit kader wordt bovendien op 6 februari een Afrikaanse modeshow gehouden en voert de theatergroep van GAMS België het stuk “La Chose” op, over besnijdenis en gedwongen huwelijken. Na afloop is er een discussie met de acteurs en genodigden uit Mali en Senegal.

GAMS-België is actief op het gebied van preventie, bevordering van de volksgezondheid, permanente scholing, sociale cohesie en gelijke kansen. De vereniging volgt verschillende strategieën: bewustmaking van het grote publiek, preventie onder de betrokken gemeenschappen, bijscholing van beroepskrachten, individuele begeleiding op verzoek, bijeenbrengen van actoren (Stratégies concertées de lutte contre les MGF), politieke belangenbehartiging en steun aan projecten in Afrika. http://www.endfgm.eu

vzw Intact is een vraagbaak voor juridische vragen over VGV en andere schadelijke traditionele praktijken (gedwongen en vroege huwelijken, eerwraak). Hiertoe biedt Intact juridische consulten voor particulieren en beroepskrachten, hulp bij asielaanvragen, bemiddeling en hulp bij strafzaken. Ook biedt zij nascholing aan op dit gebied. Voorts speelt Intact een rol bij de nationale en internationale discussie over deze vormen van geweld.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...