5 februari 2011

Sector personen met een handicap krijgt veranderingsmanager

Met het Perspectiefplan 2020, een nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap, tekent de Vlaamse Regering een traject uit dat wil lopen voor een grondige zorgvernieuwing. Het plan heeft twee doelstellingen. De ene is: zorggarantie voor personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood. De andere : gebruikers die goed geïnformeerd zijn over het aanbod. Om deze doelstellingen tegen 2020 te halen, zijn er 11 strategische projecten en acties. De realisatie hiervan is een noodzakelijke randvoorwaarde, die als kritische succesfactor voor het welslagen van de hele operatie wordt beschouwd. De Vlaamse Regering heeft voor 2011 een budget voor nieuw beleid voorzien van 30 miljoen euro op jaarbasis. Dit brengt met zich mee dat men in 2011 ook kiest voor investeringen in het voortraject, in vormen van ambulante en inclusieve ondersteuning. Het voortraject moet vooral bijdragen tot een beter inzicht van de zorgvrager in zijn noden, mede gelet op de beschikbare zorg.

Dit budget levert minstens 1.343 extra opvangplaatsen op in (semi)residentiële en ambulante settings. Daarnaast kunnen 160 bijkomende PAB budgetten toegekend worden. Voor de trajectbegeleiding (voortraject) is 4 miljoen euro gereserveerd. Ook de dienstverlening van de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen, het urencontingent voor tolken Vlaamse gebarentaal en het hulpmiddelenbeleid krijgen een extra impuls. Ruim 4 miljoen euro gaat naar de versterking van de personeelsomkadering in de (semi)residentiële voorzieningen. Met deze actie komt minister Vandeurzen tegemoet aan de vragen van de voorzieningen die in 1983 getroffen werden door een personeelsstop en die werken met kinderen, jongeren of volwassenen met zware ondersteuningsnoden. Dit betekent een onmiddellijke extra tewerkstelling van 84 VTE. Daar bovenop laat de minister 30 plaatsen ombouwen voor jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen die nu in de gemeenschapsinstellingen verblijven. Bijna 1,7 miljoen euro zal worden gebruikt om instanties die nieuwe opdrachten krijgen in de zorgvernieuwing te honoreren voor deze opdrachten (zoals de multidisciplinaire teams, de centra voor algemeen welzijnswerk, de Contactorganisaties Zorgregie, de integratie van de toewijzing van PAB budgetten in de procedure van de zorgregie).

De veranderingsmanager moet de uitbreidings- en vernieuwingsoperatie tot 2020 zodanig plannen dat personen met een handicap meer zekerheid verwerven over gepaste ondersteuning. Hij zal deze opdracht uitvoeren in nauw overleg met alle actoren, onder andere de gebruikersverenigingen, de verwijzende instanties, de vakbonden, het VAPH, het agentschap Zorg en Gezondheid,… Het Raadgevend Comité en de Permanente Cel zijn de overlegorganen voor de zorgvernieuwing binnen het VAPH. De veranderingsmanager consulteert alle betrokkenen op geregelde tijdstippen.

De 50-jarige Jean-Pierre Van Baelen, tot nu algemeen directeur in het diensten- en begeleidingscentrum Openluchtopvoeding in Brasschaat, wordt aangesteld als veranderingsmanager. Jean-Pierre Van Baelen (°1961) studeerde orthopedagogiek. Hij startte zijn loopbaan in het buitengewoon onderwijs. In een twintigtal basisscholen van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs introduceerde hij veranderingstrajecten. Sinds 1995 werkt hij, in verschillende directiefuncties, in het diensten- en begeleidingscentrum Openluchtopvoeding in Brasschaat. Deze voorziening is actief in de sectoren Kind en Gezin, Jongerenwelzijn, Personen met een Handicap en in het Buitengewoon Onderwijs. Sedert 2001 is Jean-Pierre Van Baelen algemeen directeur en projectleider van verschillende veranderingsprojecten die hij moet in lijn brengen met de beleidsvisie van het burgerschapsmodel en van Zorg op maat voor de individuele cliënt. Als vertegenwoordiger van het Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg (PPG) had Jean-Pierre Van Baelen de afgelopen 15 jaar verschillende mandaten, onder meer als lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, nu het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Van 2006 tot 2010 was hij voorzitter van de Permanente Cel, de adviserende instantie die de jaarlijkse uitbreidingsoperatie in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren leidt.

Het plan Perspectief 2020, een nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap, kan u vinden op de website http://www.ministerjovandeurzen.be/nlapps/data/docattachments/conceptnota%20pmh.pdf

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...