24 juli 2010

Vlaamse WinWinlening krijgt meer slagkracht.

De Vlaamse Regering heeft het ontwerpdecreet WinWinlening definitief goedgekeurd. Een ruimere toepassing van de Winwinlening moet het economische herstel en de transformatie van onze economie aanzwengelen omdat kmo’s gemakkelijker alternatieve financieringsbronnen kunnen aanboren. Het ontwerp van decreet werd de voorbije maanden geadviseerd door de SERV, het Rekenhof, de Federale Overheidsdienst Financien en de Raad van State. De administratief aangepaste tekst zal nu worden ingediend in het Vlaams Parlement. De Winwinlening werd in september 2006 door de liberale politica Fientje Moerman in het leven geroepen om particulieren aan te moedigen om geldmiddelen ter beschikking te stellen van startende ondernemingen, dat wil zeggen ondernemingen van maximaal drie jaar oud. Dit financieringsinstrument heeft haar nut bewezen: tussen 1 september 2006 en 31 december 2009 werden 1.143 Winwinleningen voor een totaal bedrag van 29.844.723 euro gesloten.

De Vlaamse Regering kiest ervoor om de Winwinlening niet meer enkel te beperken tot starters, maar uit te breiden naar alle Vlaamse kmo’s. Alle kmo’s die een economische activiteit verrichten, ongeacht of die de vorm van een nv, cvba, vzw, landbouwvennootschap, stichting, enz. hebben aangenomen, kunnen gebruik maken van deze financiering. De Winwinlening is ook van toepassing voor ondernemingen binnen de sector van de sociale economie. Waar vroeger het maximumbedrag in hoofdsom dat in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meerdere kredietnemers ter beschikking kan worden gesteld, beperkt bleef tot 50.000 euro, wordt met deze uitbreiding van de Winwinlening het bedrag opgetrokken tot 100.000 euro per kredietnemer. Per kredietgever blijft het maximumbedrag wel behouden op 50.000 euro. Door het maximumbedrag te verdubbelen wordt de Winwinlening een belangrijk complementair financieringsinstrument.

De rentevoet voor een Winwinlening is wettelijk beperkt. Kredietgevers bekomen van de Vlaamse overheid een fiscale tegemoetkoming van 2,5% op het uitstaande kapitaal. Ingeval van faillissement of andere omstandigheden waarin de lening niet kan worden terugbetaald heeft de kredietgever recht op een éénmalige belastingvermindering van 30% op het bedrag dat niet wordt terugbetaald. De Winwinlening heeft een vaste looptijd van acht jaar, waarbij de hoofdsom tot nu toe in één keer moet worden terugbetaald op de vervaldatum. Ondernemingen waren meermaals vragende partij om de lening vervroegd te kunnen terugbetalen. Aan deze vraag wil de Vlaamse Regering tegemoetkomen en biedt de ondernemingen nu de mogelijkheid om éénmalig een vervroegde terugbetaling van de lening door te voeren en bovendien de mogelijkheid van tussentijdse kapitaalsaflossingen.

Link: www.winwinlening.be

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...