14 juli 2010

UGent heeft 25 vacatures voor onderzoeksprofessoren

De universiteit Gent creëert 25 extra professorenplaatsen om de aanwezige expertise te versterken met nieuwe onderzoekers uit binnen- en buitenland. Daarmee wil de universiteit haar positie binnen het internationale hoger onderwijs verstevigen. Binnen de universiteit is een sterk groeipotentieel aanwezig en de UGent wil op wereldniveau een strategische rol spelen bij de verdere ontwikkelingen binnen vijf specifieke domeinen. In een wereld met steeds verder gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek, kiest de UGent resoluut voor interdisciplinariteit. De vijf geselecteerde onderzoeksdomeinen worden dan ook door in totaal ongeveer 50 wetenschappers uit een brede waaier aan disciplines benaderd. Daar komen binnenkort 25 onderzoekers bij. Van deze 25 mandaten zullen er 15 gedurende een periode van vijf jaar centraal ten laste van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) worden gefinancierd. Dit is het onderzoeksbudget waarover de instelling zelf een grote autonomie bezit voor de besteding. De tien overige mandaten worden voor tien jaar -initieel vijf jaar maar eenmaal hernieuwbaar- door het BOF gefinancierd. Nadien zullen deze extra professoren door de werkingsmiddelen van de UGent betaald worden, en wordt van de onderzoeksgroepen verwacht dat zij hun toppositie dank zij de steun van externe sponsors kunnen consolideren.

Met deze investering geeft de UGent ook duidelijk het signaal dat een innovatiegedreven maatschappij absoluut moet investeren in de ontplooiing van toppotentieel. In een crisisperiode een dergelijke strategische keuze maken, betekent dat je als universiteit een langetermijnvisie voor ogen houdt, en dat je de grote maatschappelijke uitdagingen wil aanpakken door te investeren in doorgedreven wetenschappelijke kennis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de selectie voor deze wetenschapsdisciplines aansluit bij de prioritaire thema’s van het Vlaanderen in Actie-pact 2020. Een groot deel van UGent-onderzoekers die bij de vijf centra betrokken zijn, werden recent zelf ook tot excellente wetenschappers bekroond door o.a. de Vlaamse Odysseus- en Methusalemprogramma’s, of door de prestigieuze financiering van de European Research Council (ERC).


Nano- en Biofotonica (vier vacatures). Het onderzoek van het Centrum zal georganiseerd worden rond zeven ambitieuze onderzoekslijnen met de belofte van grensverleggend onderzoek en van buitengewone economische of maatschappelijke impact: Deze zeven onderzoekslijnen zijn sterk geïnterconnecteerd en bouwen voort op de bijzondere expertise rond nanodeeltjes, ‘silicon photonics’, biocompatibele materialen, beeldvorming van biomaterie en elektroforese.

Neurowetenschappen (vijf vacatures). Het voorliggende project brengt de neurale basis van gedragscontrole in kaart. Het maatschappelijke belang van een goed begrip van het neuraal functioneren van gedragscontrole kan niet worden onderschat. Op dit ogenblijk is het reguleren van zijn gedrag één van de belangrijkste vaardigheden die de mens toelaten om efficiënt in te spelen op snel veranderende omgevingsomstandigheden en -vereisten. Het zijn disfuncties in deze vaardigheid die leiden tot ernstige psychiatrische en neurologische stoornissen zoals depressie, angststoornissen, verslaving, agressie, ziekte van Parkinson, aandachtsstoornissen en schizofrenie. Het cognitief neurowetenschappelijk onderzoek op gebied van gedragscontrole is georganiseerd via drie dimensies. De eerste dimensie omvat gedragscontrole op gebied van cognitie en emotie. De tweede dimensie bestrijkt de gedragsmatige, neuroanatomische en neurochemische aspecten van gedragscontrole. De derde dimensie plaatst gedragscontrole in het perspectief van gezondheid en pathologie.

Inflammatie en immuniteit (zes vacatures). Cellen van patiënten en proefdieren met inflammatoire aandoeningen vertonen vaak defecten in het correct opvouwen van eiwitten in het endoplasmatisch reticulum (ER), wat kan leiden tot tekenen van ER stress. De centrale hypothese van het consortium is dat de aanwezigheid van deze aberrante eiwitten in cellen van het immuunsysteem en/of barrièrecellen een cruciaal gevaarsignaal inhoudt dat aanleiding kan geven tot ontsteking.


Biotechnologie voor een duurzame economie (vijf vacatures). Dit Multidisciplinair Onderzoeksplatform richt zich op het versterken van de interactie tussen de groene en witte biotechnologie, wat tot aanzienlijke wetenschappelijke vooruitgang moet leiden. Er is echter meer dan biotechnologie alleen nodig voor de ontwikkeling van een duurzame biogebaseerde economie. Het consortium werd bijgevolg uitgebreid met expertise voor de thermochemische conversie van biomassa. De integratie van verschillende technologieën is noodzakelijk gezien de biogebaseerde economie de volledige waardeketen van de groene grondstof tot het eindproduct omvat. In het consortium werd ook maatschappelijke expertise ingebracht om de economische, ecologische en ethische consequenties van de zich ontwikkelende biogebaseerde economie te bestuderen.

Bio-informatica (vijf vacatures). Recente (r)evoluties in technologieën die enorme hoeveelheden moleculaire data produceren hebben een grote weerslag op hoe problemen in de moleculaire biologie momenteel worden aangepakt. Ze hebben een grote behoefte gecreëerd bij wetenschappers met verschillende expertise voor het verzamelen, stockeren en analyseren van deze data door gebruik te maken van gesofistikeerde ICT infrastructuur en bio-informatica tools. Al deze diverse grootschalige biologische data moeten immers worden geïntegreerd om complexe biologische processen beter te kunnen beschrijven en te begrijpen.
Momenteel is er bijvoorbeeld een duidelijke tendens om genen en eiwitten niet meer te bestuderen als afzonderlijke entiteiten, maar als deel van regulatorische en inter-agerende biologische netwerken. Computationele en statistische methoden worden ontwikkeld om biologische inzichten te verkrijgen die vroeger onmogelijk waren. Verder worden wiskundige modellen ontwikkeld om na te gaan hoe biologische systemen beïnvloed worden door veranderingen in het milieu.

Om van bio-informatica en systeembiologie echt succesvolle onderzoeksrichtingen te maken is het noodzakelijk dat informatici, fysici, wiskundigen, statistici, ingenieurs, bio-ingenieurs en moleculair biologen de krachten bundelen. In dit project worden zogenaamde ‘pipelines’ opgezet voor het verwerken van de steeds groter wordende stroom heterologe moleculaire data. Deze data worden geïntegreerd voor verder ‘downstream’ bio-informatica onderzoek. Zo worden nieuwe tools en methoden voor systeembiologie ontwikkeld en zullen deze tools en methoden in duurzame landbouw en ‘successful aging’ worden toegepast.

Info:

www.UGent.be/en/research/info/mrp.htm

www.UGent.be/nl/onderzoek/beleid/speerpuntenbeleidonderzoek.htm

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...