27 januari 2011

Herman Van Rompuy en José Manuel Barroso worden eredoctor aan de UGent


Op 18 maart, Dies natalis van de UGent, reikt de universiteit traditioneel de eredoctoraten uit. De UGent kent deze eretitels op voorstel van de rector toe aan personen met buitengewoon grote maatschappelijke verdiensten, van wie een hoog moreel gezag uitgaat en/of met grote binnen- en/of buitenlandse uitstraling, en van wie kan verwacht worden dat zij een grote bijdrage leveren tot de uitstraling van de Universiteit Gent. De UGent reikt dit jaar een institutioneel eredoctoraat uit aan de heer Herman Van Rompuy, permanent voorzitter van de Europese Raad en aan Europees Commissievoorzitter dr. José Manuel Barroso. Met de toekenning van deze institutionele eredoctoraten wil de UGent haar sterke waardering uitdrukken voor de inspanningen van de heren Van Rompuy en Barroso en een blijk van respect uiten voor hun geleverde inspanningen en inzet voor een krachtig Europees beleid.

Herman Van Rompuy studeerde Economische Wetenschappen en heeft een indrukwekkende biografie: Staatssecretaris voor Financiën en KMO, Nationaal Voorzitter van de toenmalige C.V.P, Vice - Eerste Minister en Minister van Begroting, volksvertegenwoordiger, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Koninklijk Verkenner, Koninklijk Verzoener en Eerste Minister van België. Sinds januari 2010 is hij de allereerste Voorzitter van de Europese Raad. Sinds 2004 is hij ook Minister van Staat. Europees president Van Rompuy was reeds verschillende malen te gast aan de UGent. Zo doceerde hij op 25 september 2007 de eerste les politicologie aan de studenten eerste bachelor Politieke en Sociale Wetenschappen.

Dr. Barroso studeerde Rechten aan de Universiteit van Lissabon. Ook heeft hij een MA in economische en sociale wetenschappen van de Universiteit van Genève. Hij werkte gedurende een aantal jaren aan de universiteit van Lissabon en aan Georgetown University in Washington D.C., waar hij zijn doctorstitel behaalde. Hij was ondermeer minister van Buitenlandse zaken en premier van Portugal. Op 30 januari 2008 was dr. Barroso te gast aan de UGent in het kader van het Internationaal Studentenforum. Op initiatief van de studentenvertegenwoordigers gaf hij in de Aula van de UGent een lezing over de positie van de Europese Gemeenschap op het internationale toneel en over de uitdagingen waar Europa voor staat. Daarna ging hij in debat met de enthousiaste studenten.

Naast de institutionele eredoctoraten, wordt jaarlijks, op voorstel van een faculteit, ook een eredoctoraat uitgereikt aan personen die een grote verdienste hebben op het vlak van academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke of wetenschappelijke dienstverlening.

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte droeg emeritus professor Frank Ankersmit voor. Hij was als geschiedtheoreticus aan de Universiteit Groningen verbonden. Zijn werk heeft raakvlakken met zowel filosofie, geschiedschrijving als letterkunde. Prof. Ankersmit was betrokken bij vele debatten in het kader van politieke ontwikkelingen in Nederland.

De faculteit Rechtsgeleerdheid droeg emeritus professor M. Cherif Bassiouni voor, die onder meer aan DePaul University College of Law (Chicago) werkt rond internationaal en vergelijkend strafrecht en rond internationaal humanitair recht. 

Professor Paul Andrew Flecknell werd door de faculteit Diergeneeskunde voorgedragen. Prof. Flecknell doceert aan Newcastle University, is expert op het vlak van anesthesie bij laboratoriumdieren en ontwikkelde bijzonder waardevol didactisch materiaal dat wereldwijd wordt gebruikt.

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen droeg professor Eric F. Wood van Princeton University voor, omwille van zijn baanbrekend werk op het gebeid van doorgedreven hydrologische modellering, waarmee hij de gevolgen van klimaatswijzigingen kwantitatief in kaart brengt. 

De faculteit Farmaceutische Wetenschappen ten slotte nomineerde professor Thomas James Kipps. Professor Kipps is verbonden aan de University of California en geldt als een van de meest vooraanstaande wetenschappers binnen het vakgebied van Chronisch Lymfocytaire Leukemie (CLL). 

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...