26 januari 2011

Stad Gent bestelt parkeerstudie van 242.000 euro


Hybridebus 18De Gentse gemeenteraad besprak maandag avond het probleem van de toenemende parkeerdruk op de Gentse binnenstad. Het Gentse stadsbestuur voert al geruime tijd een duurzaam mobiliteitsbeleid. In het parkeerbeleidsplan (als onderdeel van het mobiliteitsplan 1997) wil men het langparkeren in het stadscentrum ontmoedigen. Bedoeling is een modal shift te verkrijgen in de richting van duurzame vervoerswijzen. Samen met het ontmoedigen van het langparkeren wenst het stadsbestuur alternatieven aan te bieden voor het afleggen van de verplaatsing met de eigen wagen. Deze studie blijkt vrij complex te zijn en zal naar verwachting 242.000 euro kosten. De studie moet niet alleen de parkeerdruk in kaart brengen en de beheersbaarheid uitwerken maar ook de evolutie en prognose van het parkeren in Gent in kaart brengen. En dat toegespitst op de verschillende doelgroepen zoals bewoners, bezoekers, handelaars en werknemers.

Schepen Sofie Bracke: “De voorbije jaren merkte het stadsbestuur een aantal trends op. Na de laatste tariefwijziging steeg het aantal gebruikers van de parkings, ook het aantal abonnementhouders. Dit was een gunstig effect, zij het meer dan verwacht. Daardoor geraken de Gentse centrumparkings sneller volzet. Het aantal eerste bewonerskaarten stijgt stelselmatig. Maar ook het aantal tweede bewonerskaarten steeg gevoelig sinds het invoeren van avondparkeren en het halveren van de prijs voor deze kaart. Maar ook de invoering van het e-loket en de dienstverlening via Gentinfo maakt het de burger gemakkelijk om de nodige formaliteiten te vervullen. Dus ook bij de aanvraag van een eerste en tweede bewonerskaart. Aan de andere kant blijft het aantal beschikbare parkeerplaatsen dalen door allerlei ingrepen zoals doorstroming voor het openbaar vervoer, stadsverfraaiing en zo meer. Hierdoor zijn er in verschillende parkeerzones minder parkeerplaatsen dan er bewonerskaarten zijn. Er komen steeds meer klachten van bewoners, bezoekers, handelaars en werknemers die geen parkeerplaats vinden in de buurt van hun woning, zaak of bestemming. Het spreekt vanzelf dat wij deze klachten ernstig nemen”.

Omdat het duidelijk is dat, door de vele ontwikkelingen inzake mobiliteit en parkeren, sinds 1996 een belangrijke evolutie plaatsvond is het wenselijk om een grootschalige parkeerstudie op te starten. Dit moet een vernieuwde, innovatieve, duurzame totaalvisie op parkeren als onderdeel van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid worden, waarin niet enkel de bestaande situatie in kaart gebracht wordt, maar ook gekeken wordt naar de aanpak in vergelijkbare steden, conceptstudies, verwachte evolutie op middellange termijn en voorstellen tot oplossingen op maat van Gent. Deze studie moet toelaten de krijtlijnen uit te tekenen voor het parkeerbeleid in de komende jaren. Het stadsbestuur wil zich een beeld vormen van de huidige parkeerproblematiek in Gent. De studie moet de gebieden met de grootste parkeerproblemen vinden en in detail onderzoeken. Ook wil men het Gentse parkeerbeleid toetsen aan dat van vergelijkbare steden, met een sterke klemtoon op nieuwe parkeerconcepten zoals autovrij wonen, parkeercompensatiefonds, on line parkeren en zo meer. Er is eveneens nood aan een visie inzake fietsparkeren, met de klemtoon op fietsparkings en stallingsnormen en richtlijnen bij nieuwbouw of verbouwingen.

Van de geïnteresseerde inschrijvers verwacht men in eerste instantie geen volledige inschrijving (met prijzen en plan van aanpak). Enkel wie voldoet aan een aantal kwalitatieve selectiecriteria wordt geselecteerd voor de verdere procedure en uitgenodigd om een volledige offerte in te dienen. Na het ontvangen en beoordelen van de ingediende offertes zal de stad Gent de inschrijvers uitnodigen voor één of meerdere onderhandelingsrondes. Dat kan resulteren in een tweede offerte (best and final offer). De uiteindelijke opdracht zal begeleid worden door een stuurgroep, met deelname van vertegenwoordigers van de verschillende betroffen diensten waaronder het Parkeerbedrijf, de dienst Economie, de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning en de dienst Mobiliteit.

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...