30 december 2010

Vlaamse overheid verhoogt leefbaarheid Gentse Kanaalzone

Waterboot 03Vlaams minister Joke Schauvliege maakt 124.900 euro vrij voor de inrichting van de koppelingsgebieden Desteldonk-Noord en Desteldonk-Zuid in de Gentse Haven. Deze investering is de eerste in de rij van een reeks initiatieven waarmee de Vlaamse overheid de komende jaren samen met andere partners de leefbaarheid in de rand van de Gentse Kanaalzone wil verbeteren. Op woensdag 7 juli werd dit vastgelegd door de ondertekening van twee akkoorden door minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, de Gentse Havenschepen Christophe Peeters en de gouverneur van Oost-Vlaanderen, André Denys. Enerzijds engageerden landbouwers, bedrijven en bewoners van de Gentse kanaalzone zich voor de realisatie van buffergroen door de ondertekening van het ECO² charter. Maar ook de overheid spant zich in voor een groene kanaalzone met het convenant Groen Raamwerk. Minister Schauvliege bracht eind december 2009 samen met havenschepen Christophe Peeters een officieel bezoek aan de Gentse haven en deze gebieden.

Koppelingsgebieden zijn gebieden met meerdere functies (bos, natuur, landbouw, recreatie…) die de overgang maken tussen de woonkernen aan de rand van de Gentse Haven en de economische zones. Het inrichtingsplan voor de koppelingsgebieden Desteldonk-Noord en Desteldonk-Zuid is opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Uniek is daarbij de samenwerking met de plaatselijke landbouwers. Zij namen zelf het groene potlood in de hand en bepaalden mee waar in het agrarisch gebied groene landschapselementen aangebracht zullen worden. Achttien lokale landbouwers engageerden zich om op en langs hun perceelsranden 7000 m bomenrijen, houtkanten en heggen aan te planten en te onderhouden. Deze worden gerealiseerd in de landbouwgebieden rond de kernen van Desteldonk, Rieme en Doornzele. In ruil voor deze landschapsbouw ontvangen ze een billijke vergoeding bestaande uit overheidsgeld en private financiering. Medefinanciering komt er van het Havenbedrijf, de stad Gent, Afdeling Maritieme Toegang en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Begin september 2010 werden de werken aanbesteed en werd de bouwvergunning aangevraagd. Eens de bouwvergunning verkregen, kan de aannemer starten met de uitvoering van de werken op het terrein, vermoedelijk nog voor de zomer van 2011. De aanleg van de buffer langs de Keurestraat, gefinancierd door de Afdeling Maritieme Toegang, wordt aangelegd begin 2011. In de koppelingsgebieden gaat ook heel wat aandacht naar de inrichting van langzame verkeersassen:
-  De Koemeersweg wordt ingericht als woon-werkverbinding tussen de Rechtstraat en het industrieterrein Moervaart-Zuid.
-  Langs het fietspad tussen de Keurestraat en het industriegebied Moervaart-Zuid wordt een hoogstambomenrij aangeplant en een geleidingssysteem voor fietsers zal de veiligheid ter hoogte van de scherpe bocht verhogen.
-  In de bosbuffer van Desteldonk-Noord komt een wandel- en fietsverbinding op de verhoogde kronkelende berm. Deze recreatieve as verbindt de Keurestraat via het Bieskensstraatje.
-  Vanaf het schooltje in Desteldonk komt er een wandelverbinding naar de natuurzone.
-  Langs de aan te leggen natuurzone komt een grazig natuurpad.
-  In Desteldonk-Zuid wordt de Mispelstraat ingericht als wandel- en fietsverbinding, die de dorpskern van Desteldonk verbindt met de Nokerstraat.

Er gaan ook middelen naar de inrichting van rustpunten. Deze rustpunten zijn onverharde zones voorzien van een bank, een picknicktafel, een infobord en enkele solitaire hoogstambomen. De minister keurde eveneens de subsidies goed voor de aanleg van de parkzone ter hoogte de Lichterveldestraat. Het bestaande populierenbos wordt er omgevormd tot een extensieve tuin met speelse elementen en niveauverschillen. Zowel de werknemers van het Havenbedrijf, jeugdverenigingen als de lokale bevolking, zullen in de toekomst van dit park kunnen genieten. Al deze werken die gesubsidieerd worden via het instrument Landinrichting van de Vlaamse overheid, zijn slechts een deel van de maatregelen voorzien in het inrichtingsplan Desteldonk. Het Havenbedrijf Gent financiert de aanleg van een natuurcompensatiezone die zal worden ingericht als natte natuurzone met variërende diepte. En het Vlaams Gewest (Afdeling Maritieme Toegang) investeert bijkomend in de aanleg van buffergroen in deze koppelingsgebieden. Vlaams minister Joke Schauvliege: “De koppelingsgebieden in Desteldonk zijn de eerste die ingericht worden in de Gentse Kanaalzone. De hoofdfunctie van deze gebieden is buffering om de leefbaarheid in de Kanaaldorpen te verhogen. Het palet aan verschillende maatregelen moet daar een wezenlijke bijdrage toe leveren”. Link: www.ecokwadraat.be/gentsekanaalzone

Guido Van Peeterssen

Labels: , , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...