23 december 2010

Gent richt nieuw Mobiliteitsbedrijf Stad Gent op.

Het Gentse stadsbestuur slaat vanaf 1 januari een nieuwe weg in om de beleidsdoelstellingen inzake mobiliteit en parkeren te realiseren. Dat werd donderdagmiddag medegedeeld op het Gentse stadhuis. Met de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) Mobiliteitsbedrijf Stad Gent wil het stadsbestuur inzetten op een geïntegreerde aanpak. In een eerste fase (van 1 januari tot 31 december 2011) vormt het huidige Parkeerbedrijf de eerste bouwsteen van het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. De Stad Gent onderzoekt hoe ze in een volgende fase de activiteiten van de Dienst Mobiliteit en de Verkeerstechnische Afdeling van de politie kan integreren met het Parkeerbedrijf.

Volgens het Gemeentedecreet van juli 2005 moet het Gentse Parkeerbedrijf een nieuwe rechtsvorm krijgen, en dat tegen ten laatste 1 januari 2013. De Stad Gent wil wel een voortrekkersrol spelen in een geïntegreerde aanpak van de mobiliteit als geheel. Maar dan moeten de overlappende taken van het Parkeerbedrijf, de Dienst Mobiliteit en de Verkeerstechnische Afdeling van de politie op elkaar afgestemd worden en in te zetten op nieuwe thema’s (parkeermanagement, verkeersgeleiding, enz.). Een dergelijke integrale aanpak is uniek in België. Na het nodige studiewerk keurde de gemeenteraad op 26 oktober de oprichting van het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent goed. De Stad Gent is hierin een pionier: de oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap op gemeentelijk niveau is in België nog onontgonnen terrein. Het intern verzelfstandigd agentschap blijft onder de hoede van de Stad Gent, maar heeft een grotere autonomie dan een gewone stadsdienst, zeker op financieel vlak. Dat moet resulteren in een meer flexibele werking en een grotere slagkracht.

De beheersovereenkomst van het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent wordt afgesloten tussen het stadsbestuur van de Stad Gent en het hoofd van het IVA. Luc Van den Berghe, de directeur van het huidige Parkeerbedrijf, neemt deze functie op zich. Hij beschikt over een ruime beslissingsbevoegdheid om de kerntaken van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent uit te voeren. De middelen die voortvloeien uit zijn activiteiten (zoals inkomsten uit betalend parkeren en parkeergarages) kunnen opnieuw geïnvesteerd worden in initiatieven om de beleidsdoelstellingen inzake mobiliteit en parkeren van de Stad Gent waar te maken, zoals bijvoorbeeld het parkeermanagement op The Loop, overdekte fietsenstallingen en zo meer. Daarnaast zal hij onderzoeken hoe men de activiteiten van de Dienst Mobiliteit en de Verkeerstechnische Afdeling van de politie kan integreren. Het uittekenen van het beleid van het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent blijft een bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad van de Stad Gent. De benaming Parkeerbedrijf zal op termijn verdwijnen, maar omwille van de herkenbaarheid zal de benaming voorlopig verder gebruikt worden in de dienstverlening en communicatie.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...