22 november 2011

Havenbedrijf Gent alert voor arseenlek

Bij de bouw van het Kluizendok werd het terrein van het toenmalige chemisch bedrijf La Floridienne gesaneerd. Het terrein is gelegen op het grondgebied van Gent op de linkeroever van het zeekanaal Gent-Terneuzen. Met het oog op de aanleg van het Kluizendok verwierf de stad Gent in 1975 het terrein. De oppervlakte van het terrein bedraagt 35 ha. Het Gentse Havenbedrijf stelde eind 2010 vast dat het regenwater dat aan het Kluizendok in het kanaal Gent-Terneuzen afgevoerd wordt arseen bevat. Sedertdien onderzoekt men de oorzaak. Nog dit jaar wordt er een waterzuiveringsinstallatie gebouwd om het regenwater te zuiveren alvorens het wordt geloosd.

Achteraf bleek dat het terrein van La Floridienne zwaar verontreinigd was met onder andere arseen en cyanide. De verontreiniging werd veroorzaakt door het chemisch bedrijf La Floridienne dat van 1931 tot 1960 daar was gevestigd. Er werden metaalzouten zoals zinksulfaat, lood, loodchloride en loodcarbonaat, evenals ferri- en ferrocyaniden geproduceerd. Bij de sluiting in 1960 bevonden zich op het terrein twee grote afvalbergen: een rood stort met 28.500 m³ arseenhoudend afval en een grijs stort met 54.000 m³ cyanidehoudend afval.

In het bodemsaneringsproject werd door Ovam gekozen voor een isolatie en berging ter plaatse van het verontreinigde materiaal. Dit was toen de best beschikbare technologie, kosten baten afgewogen. Het afval werd als het ware ingekapseld en geïmmobiliseerd. Het terrein wordt sedert de sanering periodiek gemonitord. Sinds 2007 gebeurt dit door het Havenbedrijf na overdracht van de terreinen door de stad Gent. Er wordt nagegaan of het grondwater niet in contact komt met het geïmmobiliseerde afval en of de afdekfolie op het terrein niet beschadigd is.

Het regenwater dat op het zand bovenop de inkapseling valt, wordt afgevoerd naar het kanaal via een drainagesysteem. In oktober 2010 stelde het Havenbedrijf vast dat er arseen aanwezig was in de inspectieputten van het drainagesysteem. In één put werd eenmalig een waarde van 1.200 microgram per liter aangetroffen in het slib waarmee de norm overschreden werd. De metingen werden vervolgens verfijnd. Het Havenbedrijf bracht de nodige diensten op de hoogte (stad Gent, Ovam, Milieu-inspectie en Vlaamse Milieumaatschappij). Het Havenbedrijf benadrukt dat op geen enkel moment de volksgezondheid in het gedrang is gekomen. Het water van het kanaal is geen drinkwater en ook het visbestand komt niet in gevaar.

Het Havenbedrijf doet de nodige onderzoeken om de oorzaak te achterhalen. Maar het Havenbedrijf wil niet dat er nog vervuild regenwater in het kanaal terecht komt. Daarom plaatst het binnenkort een waterzuiveringsinstallatie om het af te voeren regenwater te zuiveren alvorens het in het kanaal terechtkomt. De werken zullen nog voor het einde van het jaar starten en nemen 6 tot 10 weken in beslag.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...