22 november 2011

Toestemming geven om donor te zijn via 'Verklaring afstand organen'

Op dinsdag 22 november om 12.30 uur brengt Bob De Moor zijn theatermonoloog ‘Wees gul met uw organen’ in de Achilles Musschezaal in de Bibliotheek aan het Zuid. Die monoloog kadert in de Seniorenweek. Er wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de aanwezigen te sensibiliseren en aan te zetten om daadwerkelijk een ‘Verklaring Afstand Organen’ in te dienen via de aanwezige formulieren. Er is nog steeds een groot tekort aan organen. Sensibilisering is dus heel belangrijk. Mevrouw Catharina Segers, schepen van Burgerzaken en Protocol en ambtenaar van de Burgerlijke Stand, zal hierover een toelichting geven aansluitend op de voorstelling.

Wat houdt die verklaring in?
Iedereen is bij wet (13 juni 1986) een donor van organen. Bij overlijden kan de rechtstreekse familie (eerste graad) zich verzetten tegen orgaantransplantatie.
De donor kan bij leven uitdrukkelijk de toestemming geven, waardoor de familie zich niet meer kan verzetten. Men kan ook uitdrukkelijk verzet aantekenen voor orgaantransplantatie, meestal gebeurt dit uit ethische of religieuze overwegingen

Wie kan een verklaring afleggen?
Alle personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en voor vreemdelingen die zes maanden in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven en meerderjarig zijn.

Hoe kan men een verklaring afleggen?
Het kan aan de loketten van de Dienst Burgerzaken, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.
Openingsuren: elke werkdag van 8 tot 13 uur, op maandag, dinsdag en vrijdag van 14 tot 16 uur, op woensdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 11.30 uur.

Registratie van de verklaring
Dienst Burgerzaken, Bevolking neemt de verklaringen in ontvangst en stuurt die door naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, die dat inbrengt in een centrale databank waar alle geneesheren gebruik kunnen van maken.
De betrokkene ontvangt een ondertekende, gedateerde verklaring die dienst doet als ontvangstbewijs. Men kan steeds terugkomen op zijn verklaring.

Orgaandonatie is gratis en bij wet is vastgelegd dat de identiteit van de donor niet mag bekend worden gemaakt. De kosten voor het wegnemen van organen worden gedragen door de mutualiteit en het RIZIV.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...