9 september 2011

Eerst bijdragen, dan pas bijstand

Open Vld wil dat het parlement de magistraten hoort die tijdens hun openingsredes de migratie- en asielproblematiek aansneden. Open Vld doet meteen een aantal voorstellen die misbruiken moeten tegengaan. Zo moet men eerst bijdragen voor men aanspraak kan maken op bijstand. Ook moet er een Task Force 'Terugkeerbeleid' komen. Ook de achterpoortjes in de OCMW wetgeving moeten gesloten worden. En om deze winter een nieuwe opvangcrisis te vermijden, moet onder leiding van de premier een Task Force Terugkeer ervoor zorgen dat meer afgewezen asielzoekers effectief terugkeren.

Bij de opening van het gerechtelijk jaar was in het Antwerpse Arbeidshof een opmerkelijk betoog te horen. Volgens procureur-generaal Liégeois en advocaat-generaal Van Den Bon leidt de oncontroleerbare instroom van buitenlanders tot een onhoudbare druk op ons sociaal systeem en zelfs op de democratische rechtstaat. Hoewel de stellingen wel heel scherp geventileerd werden en deze thematiek om nuance vraagt, neemt Open Vld de uitgestoken hand van de magistraten aan. Het parlement moet het debat met hen aangaan. Daarom vroeg en verkreeg Open Vld een parlementaire hoorzitting met de magistraten.

De toespraak van de Antwerpse magistraten heeft de verdienste dat een bijkomende dimensie wordt toegevoegd aan het debat rond asiel en migratie: de belasting van het sociaal stelsel. Een slechte afstemming tussen de vreemdelingenwetgeving en de OCMW wetgeving leidt tot achterpoortjes en oneigenlijk gebruik van sociale uitkeringen. Open Vld pleit voor één minister van Migratie in de nieuwe regering, die ook bevoegd is voor maatschappelijk integratie. Die moet zich niet enkel bezig houden met de organisatie van de migratiestromen, maar ook werk maken van het herijken van ons sociaal systeem op de geglobaliseerde wereld. Hij moet ervoor zorgen dat de oneigenlijke migratiestromen wegens de Belgische sociale zekerheid gestopt worden.

Voor de Vlaamse liberalen staan de Europese verworvenheden inzake vrij verkeer niet ter discussie. Maar ons land kan meer doen om ons sociaal systeem te vrijwaren. De Richtlijn 2004/38 (Vrij verkeer) voorziet dat EU-burgers dezelfde sociale bescherming krijgen. Maar lidstaten mogen wel een uitzondering voorzien tijdens een eerste periode van het verblijf, een uitzondering die in ons land nooit werd omgezet. Open Vld verdedigt het principe dat je eerst moet bijdragen vooraleer je van bijstand kunt genieten. Het wetsvoorstel van Bart Somers met betrekking tot de Opvangwet (nr. 813) zet dat principe om.

Daarnaast voorziet de Vreemdelingenwet dat EU-burgers geen onredelijke belasting van het sociaal systeem mogen zijn. In de praktijk is dit voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moeilijk te controleren omdat ze geen toegang hebben tot de gegevens van de OCMW’s. DVZ heeft dus geen zicht op wie ten laste valt van het sociaal systeem en wie niet. Open Vld wil dat de nieuwe federale regering werk maakt van een correcte informatie-doorstroming naar DVZ zodat de Vreemdelingenwet correct kan toegepast worden.

Waar het gaat om fraude, zwartwerk, koppelbazerij en zelfs mensenhandel moet de controle verscherpt worden. Parketten, sociale en fiscale inspectie moeten voldoende middelen krijgen om tegen dit soort praktijken op te treden. Via de wet op de minnelijke schikking een beter gebruik van de verbeurdverklaring kan het budgettaire probleem deels omzeild worden. Om het probleem van fraude via buitenlandse documenten en via nepfirma’s tegen te gaan, moet de gerechtelijke samenwerking nog opgedreven worden.

In het asielbeleid zijn de problemen intussen genoegzaam bekend. Open Vld breekt nogmaals een lans voor een effectief verwijderingsbeleid. Zonder geloofwaardig terugkeerbeleid, is het beheersen van de asielstromen onbegonnen werk. De gedwongen terugkeer bevindt zich momenteel op een historisch dieptepunt. De volgende regering moet hier prioritair op inzetten, maar ook de regering van lopende zaken moet nú haar verantwoordelijkheid opnemen. Binnen enkele maanden is het weer winter. Als we een opvangcrisis zoals vorig jaar willen vermijden, heeft de ontslagnemende regering geen tijd te verliezen.

Concreet schuift Open Vld volgende voorstellen naar voor:
  1. Open Vld vraagt dat de Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken de magistraten die de kat de bel aanbonden, uitnodigt voor een hoorzitting.
  2. De nieuwe minister voor Migratie moet ook verantwoordelijk zijn voor ‘maatschappelijke integratie’. Dat is noodzakelijk om de vreemdelingenwetgeving en de OCMW wetgeving op elkaar af te stemmen, achterpoortjes te sluiten en uitkeringsfraude tegen te gaan.
  3. Open Vld vraagt dat de ontslagnemende regering een Task force terugkeer instelt onder de politieke leiding van de premier. Alleen zo vermijden we deze winter een nieuwe opvangcrisis.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...