11 augustus 2011

Nieuwe resultaten en geleid bezoek op archeologische site Hogeweg

De resultaten na ongeveer twee maanden veldwerk op de archeologische site Hogeweg in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg overtreffen de verwachtingen. Het belang van de site tussen de Hogeweg en de Sint-Bernadettestraat is sinds de jaren 1980 internationaal bekend. De ontdekking van twee grafcirkels door de luchtfotografie van Jacques Semey werd toen gevolgd door enkele bescheiden opgravingen onder leiding van de Dienst Stadsarcheologie van de Stad Gent.  De resultaten van dit onderzoek beklemtoonden het funeraire karakter van de site in de Midden-Bronstijd. Korte tijd nadien werd de site een nederzetting: getuigen daarvan zijn de bewoningssporen uit de ijzertijd tijdens diezelfde opgravingen. Het proefsleuvenonderzoek, in 2010 uitgevoerd door GATE bvba, bevestigde het belang van de site, ook aan de contouren van de centrale grafcirkels. Het grafveld waar ze deel van uitmaken, zou zich verder uitstrekken naar het zuiden toe. En in het noorden zou er dan weer sprake zijn van bewoning uit de Romeinse tijd, getuige de Romeinse greppel in die zone. De bevindingen uit beide onderzoeken hebben ertoe geleid dat, vooraleer het bouwproject van AG SOB en VMSW van start kan gaan, een grote vlakdekkende opgraving het archeologisch bodemarchief op de bouwlocatie moet vastleggen. Hierbij gaat een groot deel van de site Hogeweg, zo’n 5,8 ha, voorafgaand aan totale vernietiging door bouwactiviteit eerst worden onderzocht.

De resultaten na ongeveer twee maanden veldwerk bevestigen enerzijds de verwachtingen gesteld vanuit de vooronderzoeken, maar leveren eveneens nieuwe gegevens op die in geen van beide vooronderzoeken waren opgemerkt. Het grafveld uit de bronstijd bestaat tot nu toe uit zes al blootgelegde grafstructuren en één grafstructuur die gekend is vanuit het vooronderzoek maar in deze opgraving nog aan bod moet komen. Deze grafstructuren variëren sterk in uitzicht. Zo is de kleinste grafstructuur slechts 17 meter in diameter, terwijl de grootste een doormeter van 55 meter telt. Er zijn grafstructuren die bestaan uit een enkele kringgreppel, andere hebben meerdere concentrische kringgreppels met soms zelfs een palenkrans. De bewoningssporen bestaan dan weer uit volledige huisplattegronden, voorraadkuilen, opslagstructuurtjes en een waterput. Deze sporen dateren uit de ijzertijd en Romeinse periode. Op dit ogenblik zijn niet minder dan negen huizen geteld. In het noorden van het plangebied is tevens een Romeinse weg aangetroffen. Deze bestond uit een onverharde wegberm, waarin de karrensporen nog zichtbaar zijn, met aan beide zijden een afwateringsgreppel. Totaal onverwacht is de drukke aanwezigheid van sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze sporen bestaan uit een al 1 kilometer lange loopgraaf en enkele (leeggehaalde) bommenkraters.

Voor allen die dit onderzoek en de vorderingen van de archeologen bij het terreinwerk willen kennen of opvolgen, wordt er tweewekelijks een open-werfmoment georganiseerd, waarbij de archeologen onder leiding van projectarcheoloog Tina Dyselinck, toelichting zullen geven over de lopende werkzaamheden. Afspraak om 14 uur aan de werfkeet nabij de hoek van de Hogeweg met de Bermaaieweg. De bezoeken zijn gratis. Er zijn ook geen inschrijvingen op voorhand. Aangepast schoeisel is wel aangewezen. De volgende werfbezoeken zijn op vrijdag 12 augustus, vrijdag 26 augustus en vrijdag 9 september 2011, met vertrek telkens om 14 uur aan de werfkeet nabij de hoek van de Hogeweg met de Bermaaieweg.

Informatie
Dienst Stadsarcheologie, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12,
9050 Gent-Gentbrugge, tel. 09 266 57 60, fax. 09 266 57 87, e-mail stadsarcheologie@gent.be, website www.archeoweb.gent.be

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...