29 januari 2011

Stad Gent gaat voluit voor duurzaam bedrijventerreinmanagement

Eind 2009 deed Vlaanderen een projectoproep ter stimulering van het bedrijfsterreinenmanagement in Vlaanderen. De oproep kreeg een grote weerklank. Er werden 40 projectvoorstellen ingediend voor een totale kostprijs van meer dan 13,5 miljoen euro, waarvoor meer dan 8 miljoen euro subsidie werd gevraagd. Omdat er zoveel goed uitgewerkte projectvoorstellen werden ingediend, besliste de Vlaamse overheid om, bovenop het oorspronkelijk voorziene beschikbare budget van 3 miljoen euro, een extra budget van bijna 2 miljoen euro vrij te maken. Daardoor werden in totaal 24 projecten gesteund. Daarnaast wordt aan 5 promotoren een beperkte subsidie verleend om hen toe te laten aan te sluiten bij een grootschaliger project en zo te genieten van de leervoordelen van deze andere organisaties. Vlaanderen keurde ook de projectoproep van de Stad Gent rond bedrijventerreinmanagement goed. De Stad Gent ontvangt hiervoor 150.000 euro financiële ondersteuning. Hierdoor kan de Stad samen met de Gentse bedrijven verder werken aan het duurzame beheer van de Gentse bedrijventerreinen. Dit is één van de hefbomen voor de integrale duurzaamheid van de hele Stad Gent.

Schepen Mathias De Clercq : “De Stad Gent vervult al sinds 2004 een voortrekkersrol op het vlak van het verduurzamen van bedrijventerreinen en het invoeren van bedrijventerreinmanagement. Samen met de bedrijven van de bedrijventerreinen Gentbrugge II en Drongen I voerde Gent als één van de pioniers bedrijventerrein management in”. Gezien het succes bij de projecten Gentbrugge II en Drongen I, schreef de Stad Gent een studie uit voor de opstart van bedrijventerreinmanagement op de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en Zwijnaarde III. Dit resulteerde in het opstarten van de bedrijvenvereniging IZZE waar ook het bedrijventerrein Gent-Zuid I tot is toegetreden. Op de Industrieweg Wondelgem/Mariakerke namen de bedrijven zelf het initiatief om samen te werken. Daartoe werd daar door de Stad Gent en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen de bedrijvenvereniging Industrieweg opgericht.

Bedrijventerreinmanagement is het op een gestructureerde manier samen werken tussen verschillende bedrijven op een bedrijventerrein om op termijn de kwaliteit van een duurzaam bedrijventerrein te behouden. Bedrijventerreinmanagement houdt in dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is. Goede afspraken tussen de publieke partner en private bedrijven leiden op termijn tot dit duurzame beheer. Bedrijventerreinmanagement heeft ook voor bedrijven enorme voordelen. Het leidt niet alleen tot een beter imago, maar ook tot kostenbesparing, belangenbehartiging en zo meer. Gent wil haar pioniersrol op vlak van bedrijventerreinmanagement blijven vervullen en daarom worden op alle Gentse bedrijventerreinen nieuwe projecten opgestart. Om deze projecten te realiseren ontving de Stad Gent van het Agentschap Ondernemen een projectsubsidie van 150.000 euro voor bedrijventerreinmanagement. De Stad Gent wil hiermee enerzijds een nieuwe bedrijvenvereniging oprichten op het bedrijventerrein Sint-Denijs-Westrem I en anderzijds de bestaande bedrijventerreinen met een bedrijvenvereniging verder verduurzamen. De eerste studies en acties worden reeds in het voorjaar opgestart.

Via een speciaal daartoe ontwikkelde duurzaamheidsmeter werken de Dienst Economie en de Milieudienst van de Stad Gent samen met de bedrijven van de Gentse bedrijventerreinen rond duurzame energie, duurzame materiaal- en afvalstromen, jobbeurzen en buurtverbeteringen op nieuwe en bestaande economische sites. Tijdens thematische workshops en door middel van externe adviseurs en brochures wisselen de bedrijven ervaringen uit over de projecten op hun bedrijventerreinen. Gent zet zo haar bedrijvenverenigingen aan tot nog meer duurzame acties.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...