2 december 2010

Stad Gent neemt maatregelen tegen jongerenwerkloosheid

Jobkot 03De economie lijkt zich stilaan te herpakken, maar het aantal langdurig werkzoekende jongeren blijft stijgen. Om structurele werkloosheid van jongeren tegen te gaan, werd geld vrijgemaakt voor twee projecten: Jobkot en Werk@telier. Oktober 2010 daalde het aantal Vlaamse werkzoekenden met 2,5% in vergelijking met oktober 2009. Dat betekent dat de economie voorzichtig weer aantrekt en dat de schoolverlaters het beter doen op de arbeidsmarkt. De meest recente cijfers geven aan dat er in Gent momenteel 13.336 nieuwe werkzoekenden zijn tegenover 13.674 in 2009. Eén vijfde van de Gentse werkzoekenden (2.898) is jonger dan 25 jaar. Het aantal jongeren dat tussen 1 en 2 jaar werkzoekend is, steeg met 3%, het aantal jongeren dat langer dan twee jaar zonder werk zit, steeg met 20%. Bovendien verlaat 1 op de 7 Gentse jongeren de schoolbanken zonder een diploma op zak. 60% van de werkzoekende jongeren is laaggeschoold. Er was dus nood aan bijkomende acties om deze jongeren uit de werkloosheid te halen en de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen.

Schepen Sofie Bracke: “In de beleidsnota 'Werk en Economie' worden in het kader van het Gents jongerenwerkplan drie actielijnen uitgezet. Er zijn werkervaringen en competentieverwervende acties op de werkvloer, werk-welzijnstrajecten en tenslotte experimentele projecten (hier worden moeilijk bereikbare jongeren aangesproken, wordt de vrije tijd als leeromgeving beschouwd, en wordt gezorgd voor extra werkervaring van niet-gekwalificeerde schoolverlaters). In totaal werden vijf projecten opgestart. Daar worden nu Jobkot en Werk@telier aan toegevoegd. Jobkot spitst zich voornamelijk toe op jongeren uit kansengroepen die studeren of net afgestudeerd zijn. Werk@telier zal 600 langdurig werkloze jongeren begeleiden tijdens het uitwerken van projecten en bedrijfsstages.

De Stad Gent en de VDAB slaan de handen in elkaar om de werking van het Jobkot verder uit te bouwen voor de komende twee jaar. En dat in nauwe samenwerking met de vzw Jong die instaat voor de organisatie van het Jobkot. De Stad Gent geeft over een periode van twee jaar in totaal 110.520 euro, de VDAB subsidieert voor een bedrag van 80.000 euro. Jobkot wil de kwetsbare doelgroep die de weg naar de VDAB, werkwinkel of RVA niet vindt. De stap naar de overheidsinstanties en bijgevolg naar de arbeidsmarkt is groot. In het Jobkot kunnen die jongeren op een laagdrempelige manier kennismaken met alles wat met de arbeidsmarkt te maken heeft. Naast het lokaal in het Godshuishammeke gaat Jobkot ook op verplaatsing in enkele Gentse jeugdhuizen om op die manier zoveel mogelijke jongeren uit de doelgroep te bereiken. Met Jobkot zal men de komende twee jaar 350 jongeren begeleiden. Jobkot in het Godshuishammeke 17 is elke werkdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur open en op maandag tot 19 uur. Op zaterdag is er telefonische permanentie van 14 tot 17 uur. Meer info op vzw Jong.

Werk@telier werd gelanceerd door de Vlaamse regering voor in totaal 2.000 jongeren en wordt georganiseerd in Gent, Antwerpen en in het Limburgse mijngebied. Het gaat om de steden waar de werkloosheid onder de jongeren sterk toenam door de economische crisis. Deze maatregel moet vermijden dat werkloze jongeren in de structurele werkloosheid terecht komen. Onder impuls van het samenwerkingsverband tussen de Stad Gent, de Groep Intro, Randstad Gent en de stedelijke jongerenorganisatie vzw JES kwam het Gentse Werk@telier tot stand. De inbreng van de Stad Gent wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de vzw JES. Die jongerenorganisatie staat in voor de organisatie van de eigenlijke ateliers. De Stad Gent zal, via de Dienst Werk, zorgen voor de bedrijfsstages voor een honderdvijftigtal jongeren (75 per jaar).

Schepen Sofie Bracke: “Meer werkgelegenheid, vooral bij jongeren, is noodzakelijk om onze sociale modellen te kunnen behouden nu de generatie van babyboomers volop met pensioen gaat. Er moet vermeden worden dat een groeiende groep van werkloze jongeren in langdurige vormen van werkloosheid terechtkomt”. De minimale duurtijd van het Werk@telier is drie maanden. Eerst en vooral wordt tijdens een intakegesprek tussen de jongere en een begeleider de studies, (beroeps)ervaring en verwachting van de kandidaat besproken. Maar ook de familiale en financiële situatie van de jongere komt aan bod. Nadien kan de jongere stage lopen. Tijdens die stages houdt de begeleider van Werk@telier contact met de jongere. Ook binnen de organisatie waar de jongere stage loopt, wordt een persoonlijke coach aangesteld die hem begeleidt op de werkvloer. De laatste fase gaat in na zes maanden of wanneer de jongere zich sterk genoeg voelt om te solliciteren zonder bemiddeling. Bedoeling is dat gedurende de komende twee jaar 600 jongeren begeleid en geholpen worden.

Informatie:

Dienst Werk, Sint-Niklaasstraat 27, 9000 Gent, tel. 09 266 83 00, fax 09 266 83 59, e-mail werk@gent.be

Jobkot: VDAB, Davy Clauwaert, expert Arbeidsmarktregie, tel. 09 265 48 12, e-mail Davy.clauwaert@vdab.be

Werkwinkel Brugse Poort-Rabot en Nieuw Gent, Rob Dingenen, teamleider, tel. 09 267 66 75, e-mail Rob.dingenen@werkwinkel.be

Guido Van Peeterssen.

Labels: , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...