17 augustus 2011

Gentse Dienst Werk bestaat twintig jaar

Sofie Werk De werkervaringscontracten van de Gentse Dienst Werk bestaan twintig jaar. In die periode konden maar liefst 1500 langdurig werkzoekenden via deze contracten een jaar lang aan de slag, en dat binnen de Stad Gent en andere non-profit organisaties. Door een nauwgezette begeleiding van de werkzoekenden lukte het de meesten om na het aflopen van het contract door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Het project ging van start in 1991 met als doel om de kloof tussen langdurige werkloosheid en de arbeidsmarkt te overbruggen. In het begin werd een tiental vacatures aangeboden voor klusjesmannen en -vrouwen. Momenteel heeft de Dienst Werk een gediversifieerd aanbod van functies. In totaal kunnen een 90 tal mensen aan de slag als schilder, groenarbeider, hulp buitenschoolse kinderopvang, medewerker Dienst Feestelijkheden, bediende, keukenhulp, wegenwerker, poetsmedewerker, hulp carrosserie, fietshersteller en medewerker economaat. De voorwaarde om in het traject te stappen is ofwel minimum 2 jaar werkzoekend zijn ofwel minimum 1 jaar leefloongerechtigd zijn. Nuttige werkervaring hebben is niet nodig en ook diplomavereisten zijn er niet. Essentieel is wel dat de werkzoekende gemotiveerd is om weer aan de slag te gaan.

De werknemers kunnen een jaar lang aan het werk onder begeleiding van een gespecialiseerde medewerker. Daarnaast wordt vanuit de Dienst Werk extra begeleiding voorzien door een arbeidsconsulent die de medewerkers vorming geeft en hen ondersteunt bij het solliciteren. Als de medewerker na een jaar nog geen werk gevonden heeft, dan kan hij of zij gedurende 6 maanden een halve dag per week onder begeleiding solliciteren. Wie wel al een job vond, wordt ondersteund door de Dienst Werk via jobcoaching. Op die manier krijgt de medewerker ook begeleiding tijdens de eerste werkperiode bij de nieuwe werkgever. De Stad Gent wil een voorbeeld zijn voor andere non-profitwerkgevers en hen aanmoedigen om hun werkvloer open te stellen voor werkzoekenden.

De bedoeling van dit project is om langdurige werkzoekenden opnieuw aan de slag te krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. In 2010 vonden 6 op de 10 medewerkers binnen de zes maand na afloop van het contract een job. Eind juli zat 27% van de werkzoekende Gentenaars langer dan 2 jaar zonder baan. In absolute cijfers gaat het om een kleine 3.800 Gentenaars. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het aantal werklozen daalt. Toch daalt het aantal langdurig werkzoekenden minder snel tegenover de andere categorieën van werkzoekenden. Projecten als deze blijven dus noodzakelijk om ook deze groep van werkzoekenden aan een baan te helpen.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...