1 juni 2011

Toch geen districtsraden in Gent.

Toen Gentenaar Arthur De Decker in 2003 maar liefst 27.343 handtekeningen verzamelde om een referendum over disstrictsraden te organiseren wist niemand hoelang de telling en de hertelling zou duren, de zaak kwam zelfs voor de Raad van State.  Het toenmalige Gentse schepencollege oordeelde dat er maar 21.487 handtekeningen geldig waren, voor een volksraadpleging waren er 22.867 nodig. De Raad van State vernietigde dat besluit, waardoor een hertelling zich opdrong. Op 12 januari 2011 werd prof. Ludo Veny als deskundige aangesteld ten einde de handtekeningen op de door Arthur De Decker anno 2003 ingediende petitielijsten na te zien. De werkzaamheden van de professor waren er op gericht na te gaan of de destijds door de stadsdiensten niet aanvaarde handtekeningen ten belope van 5.856, terecht werden verworpen en in welke mate, en dus of het aantal wel geldige handtekeningen op deze lijsten afdoende was opdat tot een volksraadpleging zou kunnen beslist worden. De deskundige heeft vandaag zijn werkzaamheden beëindigd en zijn eindverslag wordt vandaag aan de rechtbank overgemaakt.

Bij zijn werkzaamheden heeft de deskundige de grootst mogelijke soepelheid aan de dag gelegd en actief gezocht naar de identiteit van de betrokkenen. Het besluit van de deskundige, zelfs met zijn soepele benaderingswijze, is dat 5.096 handtekeningen te verwerpen zijn, zodat Arthur De Decker 333 handtekeningen te kort komt om het vereiste aantal handtekeningen te hebben verzameld. Volgens de stad Gent dient het tekort ten minste worden opgehoogd naar 436, wanneer de van kiesrecht geschorste of uitgesloten ondertekenaars niet in aanmerking worden genomen. Het staat nu aan het College van Burgemeester en Schepenen om ter zake een beslissing te nemen, maar dat lijkt gezien de jarenlange juridische en administratieve strijd vrij duidelijk te zijn.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...