23 juni 2011

Debat over rol en verantwoordelijkheid van wetenschap

Op 29 mei 2011 bleken rond een aardappelveld in Wetteren twee werelden met elkaar in aanvaring te komen. Aan de oppervlakte leek het om onderzoek naar genetisch gemodificeerde aardappelen te gaan: één wereld bewoog zich voort onder de slogan “Save Our Science”, op de andere karavaan prijkte “Field Liberation Movement”. Maar er was meer aan de hand. Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling stelde vast dat er zich onder die ogenschijnlijk scherpe tegenstelling een gemeenschap-pelijke bekommernis bevond. Wat beide bewegingen immers deelden was een gevoel van verontwaardiging ten aanzien van de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek die hier in het gedrang kwam. Enerzijds luidde het dat vrij onderzoek in het gedrang kwam door de aantasting van het aardappel-experiment en anderzijds werd de verwevenheid tussen bepaald GGO - onderzoek en grote, winstgedreven bedrijven als BASF aangeklaagd als een bedreiging voor diezelfde vrijheid van onderzoek.

Nog geen uur na de actie bleken de wereldbeelden te condenseren in kranten, blogs en open brieven. In ijltempo zagen discursieve coalities het daglicht. De Vlaamse rectoren veroordeelden de actie scherp. Ze eisten respect voor wetenschappelijke experimenten die in een wettelijk kader tot stand zijn gekomen. GGO onderzoekers gingen hun werk inhoudelijk verdedigen tegen diverse punten van kritiek. Nog anderen trokken het debat open naar de relatie tussen wetenschap en samenleving, het nut van flankerend onderzoek over maatschappelijke (neven)effecten, de relatie tussen universiteit en industrie, de aanwezige besluitvormingsmechanismen voor GGO’s, en de vraag wat vrij onderzoek eigenlijk is en of het überhaupt bestaat en mogelijk is.


Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling(CDO) wil, zonder standpunt in te nemen, die vraagstukken een sereen forum bieden en organiseert daarom op 27 juni 2011 een debat met alle betrokken partijen. De vragen die we op tafel leggen, overstijgen het GGO debat en kijken meer naar de maatschappelijke context van onderzoek hieromtrent. De verantwoordelijkheid die onderzoekers willen en kunnen dragen in de hedendaagse maatschappij, de relaties tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappij, onderwijs en onderzoeksprogrammatie, de relaties tussen privé en publiek onderzoek, het al dan niet bestaan van samenwerkingsprotocols, de zin en onzin van patentrecht, … het zijn allemaal thema's die ongetwijfeld de revue zullen passeren. Het publiek wordt uitgenodigd om actief aan het debat deel te nemen.

Programma
19u30: inleiding geschiedenis van bio-tech
20 uur: debat met
·         prof. Godelieve Gheysen, biologe, UGent
·         prof. Erik Swyngedouw, geograaf & bio-ingenieur, University of Manchester
·         Michiel Mathijs, bioloog, onderzoeker, UGent
·         dr. ir. Tom Cox, onderzoeker, NIOO / UA
Moderator is John Vandaele, journalist bij MO*.
Maandag 27 juni 2011 om 19u30 in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.

Labels: , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...