23 juni 2011

Stad Gent dankt Gentse mantelzorgers

Donderdag 23 juni 2011 is het de dag van de mantelzorg, die datum is niet lukraak gekozen. Het is een van de langste dagen van het jaar, de dagen waarin het langst licht is. En dat is symbolisch voor de grote inspanningen van mantelzorgers, dag in dag uit, voor zorgbehoevenden. De Stad Gent en OCMW Gent willen daarom alle mantelzorgers hartelijk danken voor hun vrijwillig en soms heel intensief engagement voor zorgbehoevenden in hun omgeving. Mantelzorgers zorgen niet alleen voor meer kwaliteit in het leven van zorgbehoevende familieleden, vrienden, buren of kennissen. Dankzij hun inzet kunnen mensen die hulp nodig hebben ook langer in de eigen vertrouwde thuisomgeving blijven wonen. Ze moeten ook minder beroep doen op de diensten en de sociale zekerheid. Bovendien draagt mantelzorg bij tot een hechter sociaal weefsel.

Een mantelzorger is iemand die onbetaald en uit liefde zorg draagt voor een chronisch zieke of zorgbehoevende medemens uit zijn omgeving. Heel concreet kan het gaan over iemand die zorg draagt voor zijn partner, over ouders die zorg dragen voor een kind met een beperking, over kinderen die zorgen voor een vader of moeder die ouder wordt en hulp nodig heeft of over een buurman die inspringt in de zorg. Het gaat hierbij om een hele groep mensen. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat er in Gent 20.000 à 25.000 mensen vrijwillig de zorg opnemen voor anderen. Heel wat mensen die zorgen voor anderen kennen de term mantelzorger nog niet of willen dat etiket niet opgeplakt krijgen. Ze vinden hun engagement doodnormaal en zijn bijgevolg ook niet gekend bij de overheid. Daardoor kunnen ze ook niet correct geïnformeerd worden over mogelijke ondersteuning.

Mantelzorgers ervaren de zoektocht naar informatie als zeer belastend door het grote aanbod aan informatie en diensten. Het is moeilijk om hier een overzicht van te krijgen. Bovendien worden mantelzorgers soms dag en nacht opgeslorpt door de zorg. Ze hebben nauwelijks nog tijd voor zichzelf en zien hun contacten met familie en vrienden afnemen. Mantelzorgers staan dikwijls onder heel wat psychologische druk van de zorgbehoevende en diens familie. Ze willen hun taken goed uitvoeren en leggen de lat hoog voor zichzelf. Het is nochtans belangrijk dat ook zij af en toe eens van hun doorgaans zware taak ontheven worden en van wat vrije tijd kunnen genieten. Daarom loopt er al enige tijd een pilootproject van de Stad Gent en OCMW in de wijken Muide en Gentbrugge. De bedoeling van het project is om de aandacht voor mantelzorgers een plaats te geven in de dienstverlening en de lokale verenigingen. Huisartsen en mutualiteiten spelen een belangrijke rol bij het detecteren en het ondersteunen van mantelzorgers, maar ook de buurtwinkels, apothekers, wijkagenten en stadswachters merken behoeften op.

Mantelzorgers worden toegeleid naar het Lokaal Dienstencentrum (LDC) in hun nabije omgeving waar ze de nodige informatie krijgen op maat van hun situatie, onder andere over overheidstussenkomsten. Wanneer nodig wordt er doorverwezen naar thuiszorgdiensten, mantelzorgverenigingen, de instellingen voor dagverzorging en de kort- en nachtopvang van het OCMW. Binnen het project wordt er ook geijverd voor netwerken van wijkbewoners waar mantelzorgers voor steun terecht kunnen. Bijkomende informatie over thuiszorg en mantelzorg is te bekomen bij uw ziekenfonds en op de website www.heeldewereldmaghetweten.be.


Informatie
- Over de dienstverlening van het OCMW op vlak van thuiszorg en van het Lokaal Dienstencentrum: OCMW Gent, Ouderenzorg, Jubileumlaan 217, 9000 Gent,
tel. 09 266 35 14, e-mail ocmwgent@ocmwgent.be,
website www.ocmwgent.be > seniorenzorg > Lokaal Dienstencentrum
- Project Ondersteuning van mantelzorgers: Dienst Sociale Voorzieningen,
Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 76 60,
fax 09 266 76 89, e-mail sociale.voorzieningen@gent.be,
website www.gent.be/mantelzorg

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...