15 maart 2011

Agentschap Wegen en Verkeer werkt gebrekkig

Om het aantal doden en zwaargewonden ten gevolge van het wegverkeer terug te dringen, wou de Vlaamse overheid 800 gevaarlijke punten wegwerken in de periode 2003-2007. Het Rekenhof formuleert nu zijn bevindingen, en die zijn niet erg positief. Begin 2010 waren 450 ervan of 56% afgehandeld. Van de 50 gevaarlijkste punten zijn er 31 opgeleverd. De oorspronkelijk geraamde kostprijs van het project werd met 53% overschreden. De administratie heeft bovendien de uitvoering van het project gebrekkig opgevolgd en meermaals de regelgeving overtreden.

Het was de bedoeling in de periode 2003-2007 alle zogenoemd gevaarlijke punten (locaties met in verhouding veel ongevallen met doden of gekwetsten) aan te pakken voor een bedrag van 500 miljoen euro. Omdat de administratie Wegen en Verkeer, nu het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) over onvoldoende personeel beschikte, werd beslist een beroep te doen op een coördinerend studiebureau voor het voorontwerp van de infrastructuurwerken. Die dienstverlening werd geraamd op 25 miljoen euro. Daarnaast zou per provincie een studiebureau worden aangesteld voor het eigenlijke ontwerp van de werken en de opvolging van de werkzaamheden.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat noch de raming van de kostprijs, noch de raming van de uitvoeringstermijn met de nodige grondigheid is gebeurd. Bovendien heeft AWV de laatste offerte van het coördinerende studiebureau – de Tijdelijke Vereniging Veilig Verkeer Vlaanderen (TV 3V) aanvaard zonder verdere onderhandelingen of minstens verduidelijkingen over prestaties en prijzen, hoewel sprake was van een onderhandelingsprocedure. Door de laattijdige Europese publicatie van het contract met het studiebureau werd het onttrokken aan Europese mededinging. De gunning van de infrastructuurwerken voor de realisatie van de projecten, zoals ontworpen door de provinciale studiebureaus, is correct verlopen.

Begin 2010 waren maar 450 van de 800 gevaarlijke punten weggewerkt. Van de 50 gevaarlijkste punten zijn er 31 opgeleverd. De kostprijs van het project bleek sterk te zijn gestegen: de oorspronkelijke raming van 500 miljoen euro diende te worden bijgesteld naar 897 miljoen euro. Aan TV 3V werd al 54 miljoen euro aan erelonen betaald, in plaats van de geraamde 25 miljoen euro. Deze overschrijding is onder meer het gevolg van de toewijzing aan TV 3V van 12 miljoen euro aan provinciale studieopdrachten. Het Rekenhof heeft daarbij inbreuken vastgesteld op de onverenigbaarheidvoorschriften. Omdat na afloop van het contract met TV 3V de opdracht nog niet was beëindigd, heeft AWV een bijkomende overeenkomst ter waarde van 1,3 miljoen euro gesloten met TV 3V, die echter niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden om onderhands te worden gegund.

Door de uitbreiding van het contract tijdens de uitvoering ervan (114% meer dan oorspronkelijk gegund) werden de basisprincipes van gelijkheid en mededinging geschonden. De administratieve opvolging door AWV van het project was over het algemeen suboptimaal. De financiële en uitvoeringsgegevens van TV 3V en AWV zijn niet altijd betrouwbaar, waardoor onverschuldigde betalingen hebben plaatsgevonden. Bovendien heeft de laattijdige betaling van facturen tijdens de periode 2002-2009 voor 1,7 miljoen euro aan verwijlinteresten gegenereerd.

Ook de monitoring en evaluatie van het project verlopen gebrekkig. De ongevallengegevens die noodzakelijk zijn om de afgewerkte gevaarlijke punten te evalueren, worden met vertraging aangeleverd. Slechts voor 58% van de 50 afgewerkte gevaarlijke punten met de hoogste prioriteit zijn ruwe monitoringgegevens bekend. Op grond van de beschikbare monitoringgegevens blijkt wel een daling van de ongevalcijfers. De informatievoorziening aan het Vlaams Parlement over de realisatie van het project gevaarlijke punten is eerder beperkt en verloopt fragmentarisch, voornamelijk via het beantwoorden van parlementaire vragen. Minister Crevits onderschreef in grote mate de vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof. Zij heeft AWV de opdracht gegeven een actieplan uit te werken waarin invulling wordt gegeven aan die vaststellingen. Ook heeft zij AWV opgedragen een globale en geïntegreerde rapportering aan het Vlaams Parlement uit te werken.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...