18 november 2010

Hoe uitsluiting tegengaan in het digitaal Vlaanderen van morgen?

Het Instituut Samenleving en Technologie (IST) heeft vandaag de “Digitale Inclusie” aanbevelingen voorgelegd aan het Vlaams Parlement tijdens de uitreiking van de Edinges awards. Deze aanbevelingen buigen zich over de vraag “Wat betekent digitale uitsluiting vandaag?” en hoe hieraan te verhelpen. Het beleid moet investeren in materiële toegang tot computers en het internet. Maar hierbij moet men ook aandacht besteden aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden en attitudes. Het IST dringt aan op een Kenniscentrum Mediawijsheid en de coördinatie van een Vlaams digitaal inclusiebeleid hieronder te brengen. Ook moet een Vlaamse sensibiliseringscampagne opgezet worden waarbij via een doelgroep-specifieke aanpak de meerwaarde van ICT gebruik en van digitale vaardigheden duidelijk geïllustreerd wordt. Bovendien moet de overheid de projectmatige financiering van digitale inclusie-initiatieven minstens gedeeltelijk complementeren met structurele financiering. Ook het onderwijs speelt een cruciale rol in een gestructureerde aanpak van digitale uitsluiting.

Het IST vraagt dan ook om digitale vaardigheden in de opleiding van alle aankomende afstudeerrichtingen te integreren, bestaande eindtermen over ICT uit te breiden met vereisten qua informatie- en strategische vaardigheden en oog te hebben voor de buitenschoolse context van jongeren met hun veelal specifiek gebruik van digitale toepassingen en diensten. Voor de werkveldorganisaties heeft het IST ook enkele aanbevelingen. Zo moet er meer uitwisseling zijn van ervaringen en methodieken en moet er meer geïnvesteerd worden in de doorstroming naar andere vormingsinitiatieven. Bovendien moet het aanbod en de inhoud voor vaak vergeten groepen, kinderen, jongeren en personen met functiebeperkingen, uitgebreid worden. Er moeten er meetinstrumenten ontwikkeld worden die de verder gaan dan het meten van knoppenkennis. Uitsluitingsmechanismen dienen beter onderzocht te worden en moet onderzoek naar het causale verband tussen digitale inclusie en sociale inclusie verder gestimuleerd worden.

Tijdens de Edinges Awards sprak Minister Ingrid Lieten haar waardering uit over de IST aanbevelingen: “De praktijk wijst erop dat er nog een gebrek is aan kennisdeling, afstemming en samenwerking. Het kenniscentrum mediawijsheid kan op dit gebied eventueel een verbindende rol spelen. Ook is er nood aan meer opleiding-op-maat van de betrokken doelgroepen en actoren. Ik ben blij dat ook in het onderzoek dat in opdracht van het IST werd uitgevoerd deze aandachtspunten terug te vinden zijn en het spreekt voor zich dat ik in het uittekenen van de opdracht en de doelstellingen van het nog op te richten kenniscentrum deze aanbevelingen ter harte zal nemen.”

De aanbevelingen werden overhandigd tijdens de E-dinges Awards, deze feestelijke avond is de start van het driedaagse evenement E-dinges (donderdag 18 tot zaterdag 20 november 2010) in de gebouwen van het Vlaams Parlement. De toegang is gratis. E-dinges is een initiatief van het Instituut Samenleving en Technologie (IST), in nauwe samenwerking met het Vlaams Parlement, het Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT) en het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (VSNG/LINC). Alle info over E-dinges vindt u op: www.edinges.be

Guido Van Peeterssen

Labels: , , , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...