3 december 2011

Gent krijgt twintig extra fietstrommels


Fietstrommels 16Fietsen in Gent wordt steeds populairder. Maar fietsen betekent ook de fiets ergens parkeren. Om dit ‘fietsparkeren’ in goede banen te leiden, zoekt de Stad Gent continu naar nieuwe stallingsmogelijkheden. De fietstrommel kan een oplossing bieden voor dichtbevolkte woonbuurten met weinig inpandige stallingsruimte. In het kader van het Europese Civitas project kregen een aantal bewoners eind 2010 de kans om gedurende een half jaar een fietstrommel uit te testen. In de voorbije maanden vond een uitgebreide evaluatie plaats. Gezien het succes, besliste het college van burgemeester en schepenen om twintig bijkomende fietstrommels te plaatsen. Geïnteresseerden kunnen nog steeds een aanvraag voor hun buurt indienen via de website www.gentfietst.be .

Schepen Sofie Bracke: “Met het proefproject wilde de Stad Gent nagaan of de fietstrommel voor Gent een goede oplossing biedt voor mensen die in of rond hun huis weinig of geen plaats voor hun fietsen hebben. De Stad Gent kocht een aantal types aan en plaatste die op zorgvuldig geselecteerde locaties. Geïnteresseerde bewoners konden gedurende zes maanden een plaats in de trommel huren”. Uit een uitgebreide bevraging achteraf van zowel de gebruikers als de omwonenden leerde men het volgende: er is een grote vraag naar fietstrommels en 90 % van de gebruikers wil verder huren. Er is grote acceptatie van de fietstrommels (vormgeving, ruimtegebruik, enz.) bij de omwonenden. Bij het kiezen van de locaties moet een goede afweging gemaakt worden tussen de verschillende functies van het openbaar domein.

De Stad Gent heeft nu beslist om twintig bijkomende fietstrommels te plaatsen in buurten waar de nood het hoogst is. Dit is onder andere het geval in een aantal wijken van de 19de-eeuwse gordel, zoals Gentbrugge, het Rabot, Brugse Poort, enz. Welke fietstrommel het wordt, staat op dit ogenblik nog niet helemaal vast, maar rekening houdende met de conclusies uit het proefproject staan gebruiksgemak, veiligheid en optimale inpasbaarheid in het straatbeeld bovenaan het prioriteitenlijstje. De locaties zullen worden geselecteerd op basis van de talrijke aanvragen die tijdens het proefproject werden ingediend. Ook nu kunnen er nog aanvragen gebeuren. Vanaf maandag 12 december 2011 zal hiervoor een speciaal formulier te vinden zijn op de website www.gentfietst.be. Voordien kunnen aanvragen eventueel al via het algemene contactformulier op diezelfde website worden ingediend.

Bij een aanvraag is het van belang om de effectieve behoefte aan een fietstrommel aan te tonen. Dat wil zeggen dat er bij voorkeur meerdere huurkandidaten worden voorgedragen en dat men aangeeft dat er geen alternatieven voorhanden zijn. Dossiers die goed gestaafd zijn met bijvoorbeeld een foto of een inplantingsplan van de voorgestelde locatie zullen bij voorrang worden onderzocht. Of dit onderzoek tot een effectieve plaatsing kan leiden, hangt af van de concrete situatie. Het is evident dat de verkeersveiligheid noch het comfort van de weggebruikers eronder te lijden mogen hebben. Bovendien is het de bedoeling om autoparkeerplaatsen of groenzones zoveel mogelijk te vrijwaren. Vermoedelijk zullen de eerste trommels in de loop van het voorjaar van 2012 kunnen worden geplaatst. Zodra de locaties definitief zijn, zullen de omwonenden een aanvraag tot huur van een plaats kunnen indienen. De prijs voor een plaats zal 5 euro per fiets per maand bedragen.

Dit project wordt uitgevoerd door de Dienst Mobiliteit in samenwerking met partner Max Mobiel vzw en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Civitas-project.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...