30 april 2011

Windturbines veranderen het Oost-Vlaamse landschap.

In 2009 keurde de Vlaamse regering het Oost-Vlaamse beleidskader voor windturbines goed. Binnen dit beleidskader werden een eerste maal de mogelijkheden voor het plaatsen van grootschalige windturbines in kaart gebracht. Het principe om windturbines niet volledig te spreiden over een provincie, maar om ze bij elkaar te plaatsen in grotere concentratiegebieden, werd vastgelegd. De Provincie Oost-Vlaanderen start nu met de invulling van de concentratiezones voor windturbines Maldegem-Eeklo en E40. In deze zones zijn er nog grote mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines. Samen met de verschillende lokale besturen, Vlaamse en federale administraties en het middenveld worden nu de concrete prioritair in te vullen locaties vastgelegd. Er zijn in Oost-Vlaanderen 5 prioritaire gebieden waar het wenselijk is om windturbines te bundelen: de Gentse Kanaalzone, de Waaslandhaven, het gebied Maldegem-Eeklo, de transportcorridor van de E40 en de transportcorridor van de E17.

Voor de Gentse Kanaalzone en de Waaslandhaven zijn al enige tijd besprekingen aan de gang. Voor de Waaslandhaven werden al grote stappen gezet om binnen de op Europees niveau beschermde vogelrichtlijngebieden toch windturbines te kunnen plaatsen. Voor de concentratiezones Maldegem-Eeklo en E40 worden verschillende scenario’s opgemaakt, die zowel landschappelijk als op het vlak van hinder zoals geluid en slagschaduw worden afgetoetst. Bedoeling is om zo de discussie open te trekken. In het concentratiegebied ‘Maldegem-Eeklo’ worden onder meer scenario’s met minimaal 30 en met minimaal 50 grootschalige windturbines voorzien, binnen het concentratiegebied 'E40' minimaal 25 tot minimaal 50 turbines. Na en op basis van het overleg met de verschillende betrokken partijen, zal de Oost-Vlaamse provincieraad in juni 2012 de knoop doorhakken en voor elk van de concentratiegebieden een voorkeurscenario vastleggen.

Windturbines zijn noodzakelijk om de broodnodige groene stroom te produceren. Ze zullen het Oost-Vlaamse landschap, zeker binnen de concentratiezones, onherroepelijk veranderen. Door dit op een gestructureerde wijze aan te pakken, kunnen, samen met de verschillende betrokken partners, maar ook met de bewoners, win-win situaties bekomen worden in volwaardige dynamische energielandschappen. Het provinciebestuur wil bij deze processen maximaal inzetten op communicatie, participatie en samenwerking, in het bijzonder met de bewoners, maar ook met de lokale besturen, het middenveld en de verschillende projectontwikkelaars die vandaag al binnen de concentratiegebieden actief zijn. De Provincie maakt daarom werk van een gestructureerd overleg met al deze groepen en werft een projectcoördinator aan. Dit moet een antwoord bieden op de problematiek van de lusten en de lasten. Hierbij moeten de lasten van een windturbines vaak gedeeld worden door de omwonenden, terwijl de winsten slechts naar enkelingen gaan. Ook zal de coördinator een uitweg proberen vinden uit de zware concurrentieproblemen die vaak optreden tussen de ontwikkelaars onderling.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...