25 augustus 2010

Cultureel revitaliseren van stad en wijken in Gent

Zoals elke stad is ook Gent voortdurend in verandering. Wijken ontwikkelen nieuwe identiteiten en krachtige dynamieken, al dan niet geruggensteund door de stadsvernieuwingsprojecten waarmee de Stad Gent vooral de aandachtswijken opfrist. De Dienst Kunsten wil die veranderingen en vernieuwingen krachtige impulsen geven. Dat doen ze door creatieve processen te stimuleren die de globale leefkwaliteit verrijken, bewoners bezielende perspectieven aanreiken en de verbondenheid in de buurt versterken. Als instrument daarvoor is het subsidiereglement ‘Cultureel revitaliseren van stad en wijken’ uitgewerkt. Met de projectoproep “Creëer je wijk” wil de Dienst Kunsten organisatoren ondersteunen die duurzame artistieke initiatieven opzetten. De oproep is nu aan zijn vijfde editie toe. De oproep wordt twee keer per jaar gelanceerd. De deadline voor het indienen van de dossiers voor deze editie is 30 september 2010.

De oproep wordt twee keer per jaar georganiseerd: in februari en september. Een deskundige jury onderzoekt de inzendingen en adviseert het college van burgemeester en schepenen. Nadat het college het dossier heeft goedgekeurd, wordt 75% van het subsidiebedrag uitbetaald, zodat het project meteen kan worden opgestart. De oproep is niet bestemd voor commerciële initiatieven. Evenmin is hij bedoeld voor initiatieven die onder de gesubsidieerde reguliere werking van een organisator vallen. Als het initiatief al door een andere stadsdienst wordt gesubsidieerd, komt het voor deze oproep niet in aanmerking. Uitzonderlijk kan wel worden beslist dat zo een initiatief aanvullende subsidiëring nodig heeft.

Welke initiatieven worden beoogd?

• Het initiatief is een proces, een werking: het brengt een traject op gang dat de energie mobiliseert van kunstenaars, bewoners en lokale organisaties.
• De werking is artistiek en cultureel georiënteerd, maar mikt niet op autonome artistieke creatie: ze vlecht zich in het culturele weefsel van de wijk in en zoekt er een breed lokaal draagvlak om de actieve kunstbeleving van bewoners te kunnen stimuleren.
• Ze spoort de specifieke sociaalculturele noden en kansen van de wijk op en probeert daar optimaal op in te spelen.
• Ze hoeft niet uit te lopen op een product, een evenement of een toonmoment, maar ze is wel duurzaam: de werking wordt ingebed in dynamische samenwerkingsverbanden die ook na afloop van het project levensvatbaar blijven en renderen.
• Ze bouwt actief mee aan cultuurdemocratisering: ze probeert drempels weg te nemen die de culturele participatie van kansengroepen beperken.
• De werking laat zich voeden en uitdagen door de culturele diversiteit in de wijk.
• Om kunstenaars, organisaties, bewoners en andere actoren te kunnen mobiliseren, boort ze artistieke, sociaalartistieke, kunsteducatieve of sociaalculturele deskundigheid aan.
• Met nadruk moedigen we initiatieven aan die de creativiteit en de stedelijke betrokkenheid van kinderen stimuleren.

De projectoproep is bestemd voor personen, verenigingen of samenwerkingsverbanden die

• een aantoonbare werking hebben en effectief in Gent aan de slag gaan,
• artistieke, sociaalartistieke, kunsteducatieve of sociaalculturele deskundigheid en methodieken willen inzetten,
• bereid zijn om samen te werken en informatie uit te wisselen met de stadsdiensten en andere actoren die op het terrein actief zijn,
• openstaan voor coaching en feedback.

Het subsidiereglement, het aanvraagformulier en een korte beschrijving van de reeds gesubsidieerde projecten vindt u op de website www.gent.be/creeerjewijk
Voor bijkomende info en vragen kunt u terecht bij de Stad Gent – Dienst Kunsten, Veldstraat 82, 9000 Gent. Tel.: 09/269 84 80. Fax: 09/269 84 99 of dienst.kunsten@gent.be

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...