11 december 2010

Federale bijdrage moet offshore windenergie integreren


Binnen de CREG wordt er deze dagen actief gewerkt aan het bepalen van de federale bijdrage voor 2011. Volgens essenscia, de federatie van de chemische industrie, is de huidige opbouw van de federale bijdrage is niet langer houdbaar en is toe aan een fundamentele hervorming. Tegelijkertijd is de herziening van het federale bijdragesysteem het uitgelezen moment om de subsidiëring van offshore windenergie te integreren in één globale federale bijdrage. Het huidige systeem voorziet in een vrijstelling voor gebruikers van groene stroom. Door deze vrijstelling komen de steeds stijgende meerkosten ten laste van een steeds kleinere groep verbruikers. Bovendien worden een aantal bedrijven niet beschermd door het plafonneringsmechanisme. Dit alles maakt dat de federale bijdrage in 2011 voor heel wat bedrijven uit de chemische industrie dramatische proporties zal aannemen. Het is dus dringend nodig dat de federale regering het systeem grondig bijstuurt om de competitiviteit van grote en kleine bedrijven te beschermen.

Het systeem van federale bijdrage dient toegespitst te worden op energiegerelateerde kosten en mag niet langer aangewend worden om andere overheidsuitgaven te dekken. Bij deze hervorming dringt essenscia er ook op aan dat de subsidieregeling voor windenergie in de Noordzee vanaf 2011 wordt geïntegreerd en dat bijgevolg de belangrijkste federale energiekosten worden vervat in één enkel systeem. “Uit de buurlandentoets die wij in het begin van dit jaar hebben uitgevoerd, is duidelijk gebleken dat de kosten voor de subsidiëring van offshore windenergie op termijn de Belgische bedrijven opzadelt met een significant nadeel ten opzichte van onze buurlanden. De industrie heeft nood aan competitieve energieprijzen. De federale overheid mag het broze economische herstel niet fnuiken door nalatig op te treden in dit belangrijke dossier”, besluit Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...